"Garagum" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-83, 39-96-05, 39-96-07
Email: garagum-zurnaly@online.tm

Habarlar

Şygryýet bossany

Döneýin Mähriban Watanym — Türkmenistanym,Ençe asyr arzuw eýläp ýetenim.Belent-belent maksatlary tutanym,Kuwwatlarňa, sazlaryna döneýin.

Şygryýet bossany

Men bu gün şat Şat bu gün men, düýnkülemden,Gaýgy-gam ýat bu gün maňa.Men sähra geldim ýene-de,Garşylamak üçin daňy.

Şygryýet bossany

Örk Şahyrlaryň her bir söziWatan bilen bagly bolsun!Bu türkmeniň nurly ýüziWatan bilen bagly dälmi?!

Şygryýet bossany

Watan hakda ýazaryn men Buýsançlarmy saza öwrüp,Ter gülleri näze öwrüp,Gyş günlerin ýaza öwrüp,Watan hakda ýazaryn men.

Şygryýet bossany

Alkyş aýdyň! Haýyr işler edip, algynyň alkyş,Özüne dolanar onuň ýarysy,Şemala tüýküren ýalydyr gargyş,Deger gelip özüňe oň barysy,Gargamaň hiç, tämiz saklaň ýüregi,Alkyş bolar ömür gämiň küregi.

Şygryýet bossany

Buýsanç Guwanýaryn şu güne, buýsanýaryn bagtyma, Ganatym — Garaşsyzlyk, niýetim — Bitaraplyk.Çalyşmaryn bu güni dünýäň ähli barlygna,Ganatym — Garaşsyzlyk, niýetim — Bitaraplyk.

Şygryýet bossany

Watanym Barlygyňda bagtyýar men,Seždegähim, togabym sen,Ölmez-ýitmez dowamym sen,Ajap döwrana ýetenim,Türkmenistandyr Watanym.

Şygryýet bossany

Il saglygy — ýurt baýlygy Il saglygyn ArkadagmyzIň ýokarda goýýar bu gün.Dermanlyk otlaň peýdasynUly ile ýaýýar bu gün.

Şygryýet bossany

Türkmenistan Aý, Gün bolup lowurdaýar, bezeg dünýä kartasynda,Beýik şöhraty görünýär şu gününde, ertesinde,Tanymaldyr bedew aty, nebit-gazy, pagtasy-da,Rowaçlanýar Watanmyzyň belentden-belent işleri,Arkadaga alkyş aýdýar döwrüň bagtyýar ýaşlary.

Şygryýet bossany

Arkadagymyz Şan-şöhratly beýik taryhy açýanNusgalyk mekdepdir Arkadagymyz.Ak ýollara Gün dek nuruny saçýan Nusgalyk mekdepdir Arkadagymyz.

Şygryýet bossany

Türkmenistanym Halkymyň asyrlap islän arzuwy,Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanym.Pyragynyň islän ajap zamany,Bir supra jem boldy Türkmenistanym.

Şygryýet bossany

Arkadaga alkyş Gül açýar döwletli DiýarArkadagyň paýhasyndan.Beýik ösüşlere barýarArkadagyň paýhasyndan.

Guşlaryň şasy

(hekaýa) Şol gün kakasy ony şeýle kelamlar bilen serpaýlady: «Şuňkarym, bu gün sen ata höwürtgäňi terk edýärsiň. Indiden beýläk öz höwürtgäňden örlärsiň. Sen ony adyňa mynasyp ýerde, beýik daglaryň depesi asmana uzaýan gaýalarynyň berkden-berk kertinde gurmalysyň. Ol ýöne-möne mesgen bolmaly däldir, kaşaňlygy bilen köpleriň gözlerinde nepis keşde bolup gaýalmalydyr. Ony görenleriň şol ýerde şuňkaryň ýaşaýandygyny bilmekleri wajypdyr.

Duýgur göwnüň küýsegi

(hekaýa) «Sag-aman ördüňizmi, mähriban adamlar?!».

«Hatyjagöl»

(«Hatyjagöl» haly göli hakynda taryhy hekaýa) Joş­ly der­ýa egin di­räp otu­ran be­ýik baý­ryň ete­gin­de Sol­tan­ýaz be­giň ga­la­sy­nyň aşak-ýo­ka­ry ta­rap­la­ryn­da sak­çy­lyk çek­ýän dört sa­ny nö­kerden baş­ga bu jelegaýda adam-ga­ra gör­ne­nok­dy. Düý­bi in­li edi­lip tu­tu­lan bu ga­la­nyň gü­nor­ta-gün­do­ga­ry­ny al­kym­lap otu­ran Ak­de­pe oba­sy­nyň ýo­ka­ry ýü­zün­dä­ki ene ýa­byň ke­nar­la­ry­nyň er­ňe­gi­ni gyr­ma­lap ak­ýan su­wuň en­di­gan şyg­gyl­dy­sy­na go­şu­ly­şyp, oba it­le­ri­niň üý­rüş­ýän ses­le­ri di­ýäý­me­seň, daş-tö­we­rek­de ün­si çe­kä­ýer ýa­ly baş­ga üýt­ge­şik bir del goh-gal­ma­gal eşi­di­le­nok­dy. Daş-tö­we­re­giň bu gör­nü­şin­den çen tut­saň, şu wagt dün­ýä­niň bu imi­sa­la­ly­gyn­da, gö­ýä, ýurt­da hem, hal­kyň ömür­bo­ýy is­läp ge­len ýag­da­ýy bo­lan pa­ra­hat­lyk bo­laý­jak ýa­ly­dy. Bir gö­räý­mä­ge, bu şu­ňa-da meň­ze­ýär­di. Em­ma...

Bagt ýyldyzy

(hekaýa) Orta mekdebi tamamlan oba gyzy agşamara şäheriň demir ýol menziline gelip, otludan düşdi-de, ýolugra geçip barýan ulaglara elini galdyryp başlady. Köp garaşdyrman depesinde «taksi» ýazgyly ulaglaryň biri deňinde saklandy. Obadan gelen gyz barmaly ýerini salgy berip, ulagyň yzky oturgyjyna ýerleşdi. Birdenem, sürüjiniň ýüz keşbine gözi düşen gyz allaniçiksi boldy. «Hakyt kinoda döwüň keşbini janlandyran artistiň özi-dä. Men ol adamdan kiçijekkäm nähili gorkupdym. Hiý-waý, nätsemkäm? Köpi gören sürüji gyzyň nämedir bir zada biynjalyk bolýandygyny derrew aňypdy. Ol muny bilmezlige salyp, gyza sowal berdi. Gyzam syr bildirmejek bolup sürüjiniň sowallaryna kynlyk bilen jogap bermäge synanyşdy.

Çapyksuwar

(hekaýa) Baý­gel­di us­sa­nyň ag­ty­gy Şir­my­ra­dyň har­by gul­lu­gyn­dan gel­ýän­di­gi ba­ra­da­ky ha­ba­ryň oba ýaý­ra­ma­gy bi­len Çeş­me­li oba­sy­nyň adam­la­ry­nyň äh­li­si di­ýen ýa­ly edil, to­ýa ga­raş­ýan ýa­ly, oňa ga­ra­şyp ug­ra­dy. Se­bä­bi Şir­my­ra­dyň gel­me­gi bi­len bu oba­nyň dur­mu­şy öz­ge­ren ýa­ly bo­lar. Nä­me üçin diý­ýä­ňiz­mi? «Nä­me üçi­ni­ni» dü­şün­dir­mek üçin gür­rü­ňi bi­raz uzalt­ma­ly bol­ýar. Se­bä­bi şeýt­seň, ho-ol, oba­my­zyň or­ruk or­ta­ra­syn­da­ky azyk dü­ka­ny­nyň ýa­nyn­da­ky us­sa­ha­na­da gi­je-gün­diz «tyrk-tyrk» edip otu­ran Araz­gel­di kö­wüş­çi­niň aý­dy­şy ýa­ly, gür­rüň has süý­ji bol­ýar. Tä­sir­li bol­ýar. Ine, şo­nuň üçi­nem gür­rü­ňi­mi aňyr­rak­lar­dan, en­tek Şir­my­ra­dyň ça­ga­lyk dö­wür­le­rin­den, og­lan­jyk­la­ryň öňü­ne dü­şüp, ga­ra­gol­luk­la­ryň dün­ýä­sin­de gam­syz döw­ran sü­rüp ýö­ren wagt­la­ryn­dan alyp gaý­da­ýyn.

Gysga gepim — gymmatym

(kyssaýy rubagylar) Derýanyň ýakasynda gyzyl küýzeden suw hödürlän adam-a sahydyryn diýip güpläp ýör, döwük küýzeden süýt beren kişi welin, henizem küýzesiniň döwükliginden çekinip ýör.

Behişti nygmatyň beýany

Daýhanyň deminiň düşen topragynda bolçulyk baly akýar. Topraga tagzym edip, onuň bilen gürleşip bilýän daýhan ýeri ýerlikli ulanmagyň ussady. Şahyr aýtmyşlaýyn: «Jandan söýüp zähmet çekdim, päk zähmetim bal getirdi». Başarnygyny bakjaçylyga bagyşlan daýhanlar gawuny köpçülikleýin ýetişdirýärler. Ýer göwsünden syzyp çykýan süýjüligi süzüp alýarlar. Ynjyk ynsanyň nesibesiniň nepagaly nygmata gabat gelmegi aşygyň alçy gopdugy, bagtyň çüwdügi. Tesbi düwmeleri ýaly hatar gurap geçen ýyllaryň ýygyrtlarynyň arasynda bolan ahwalatlar aglaba, aňşyrylmaýan salgyma ulaşýar. Gowy edilen işler, nusgalyk nysaklar, halkyň gazanan haýyrly halallyklary, sarymtyl salgymda mesaňa saýlanýar. Behişt bezegi bolan türkmen gawuny geçmişiň çuňluklarynyň gurumly çaňyna çolaşman, daýhanlaryň tagallasy bilen biziň şu günümizde hem il-günüň iň bir islegli bakja önümine öwrüldi. Deňinde deňleşip bolmaýan, taýsyz tagamdygy, datly nygmatdygy dadanlaryň dahanynda, aňynda aýrylman galdy. Datly tagamy dahana degen kişide indiki hödüre höwes döreýär. Iýmedikler imrinýär. Ajap arman aňa ýelimlenýär. Meşhur ýazyjymyz Berdi Kerbabaýewiň geçen asyryň otuzynjy ýyllarynda ýazan «Waharman» goşgusy şygyrlaryň seresi. Pikiri päkize şygyr şu gün okasaň hem şirin nygmatyň süýjüligi ýaly duýgy damarlaryňy terlendirýär. Ynsan ynamyna giren tagam, köňüllerde galdyrmaýar gam. Tanymal şahyr Gara Seýitliýewiň duýga dolanan goşgus

Döredijilik menzilleri

Şygryýet älemi täsin dünýä çalym edýär. Bu äleme seýli-seýrana çykanyňda, söz diýilýän gudratyň jadysyna, gözelligine aşyk bolmazlyk mümkin däl. Şahyrlaryň şahyrana kalbyndan joşup çykýan sözler şygryýet dünýäsiniň bezegine öwrülip, ynsan ýüregini ýakymly duýgudan doldurýar. Annageldi Källiýew hem indi onlarça ýyllar bäri öz goşgulary bilen türkmen şygryýetiniň baýlaşmagyna mynasyp goşant goşup gelýär. Baryp-ha obalaryndaky 6-njy orta mekdebiň 5-nji synpynda okaýarka-da, ol goşgy ýazan eken. Ol çagalyk ýyllaryndan başlap goşgy ýazmak, aýdym aýtmak, matematikany öwrenmek bilen yzygiderli meşgullanypdyr. Şol ýyllarda, has takygy, 5-nji synpda okaýarka Annageldi Källiýew matematika ugrundan etrap boýunça geçirilen olimpiadada ýeňiji bolupdyr. Şeýle hem, 5-nji synpdan başlap, ol eline mandolina saz guralanda aýdym aýtmagy öwrenipdir. Çagalykda gursagyňa ornan, ruhy syrdaşyňa öwrülen söýgi — şygryýete, çeper söze, sungata söýgi hiç haçan öçmeýär. Munuň şeýledigini şahyryň çagalyk ýyllaryndaky ilkinji synanyşyklarynyň mysalynda hem göz ýetirip bolýar.