"Garagum" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-83, 39-96-05, 39-96-07
Email: garagum_tm@sanly.tm

Habarlar

Bilim we tejribe — döwrebap ösüşiň kepili

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň hem-de hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň goldaw-hemaýatlary netijesinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bilim ulgamy yzygiderli ösüşlere eýe bolmak bilen, täze derejä çykýar. Milli bilim ulgamynyň kämilleşdirilmegi döwletimizi we jemgyýetimizi ösdürmegiň möhüm şertleriniň biri hökmünde häsiýetlendirilýär. Üstümizdäki ýylda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň täze binalar toplumynyň, Arkadag şäherinde bilim-terbiýeçilik edaralarynyň birnäçesiniň açylyp ulanmaga berilmegi ýurdumyzyň durmuşynda şanly wakalar boldy. Paýtagtymyzda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň, Türkmenabatda Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň täze binalar toplumynyň, Mary şäherinde Döwlet energetika institutynyň goşmaça binalarynyň gurluşygyna badalga berilmegi-de aýdylanlara şaýatlyk edýär.

Teoriýadan — tejribä, pikirden — herekete

Teoriýa we tejribe. Bu iki düşünje durmuşda uly orun eýeleýär. Islendik ýaşdaky, islendik hünär bilen gyzyklanýan adamyň başarnyklary şu düşünjeler bilen kesgitlenýär. Diýmek, teoriýa — ideýa, tejribe — hereket. Şu nukdaýnazardan, 2013-nji ýylda Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen halkaraçy hünärmenleri daşary ýurtlara tejribelige ugratmak ýola goýuldy. Şeýlelikde, 2014-nji ýylda türkmen diplomatiýasynyň milli mekdebiniň 5-nji ýyl talyplarynyň ençemesi ilkinji gezek Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynda we konsullyk edaralarynda önümçilik tejribeliginde boldular. Biz hem ýakynda daşary ýurtlarda 12 hepdelik önümçilik tejribeligini geçip gelen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen söhbetdeş bolanymyzda, nazaryýet bilen amalyýetiň kämillige täsir edişi hakda oýlandyk. Olaryň gürrüňlerini ýazga geçirip, okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik.

Moskwadan medally dolandylar

29-njy noýabr — 3-nji dekabr aralygynda Moskwa şäherinde Russiýanyň Halklaryň dostlugy uniwersiteti tarapyndan geçirilen halkara matematika olimpiadasyna («RUDN MathOlymp») türkmen talyplary hem gatnaşyp, ýurdumyza medallar bilen dolandylar. 1 — 4-nji ýyl talyplaryň arasynda şahsy we toparlaýyn görnüşde geçirilen olimpiada Russiýa, Hytaý, Azerbaýjan, Alžir, Belarus, Beýik Britaniýa, Sloweniýa, Täjigistan, Özbegistan, Fransiýa, Türkmenistan ýaly döwletleriň ýokary okuw mekdepleriniň 30-a golaýyndan talyplaryň 120-den gowragy gatnaşdy. Onda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň 6-synyň talyplary wekilçilik etdiler. Öz ýokary okuw mekdebiniň ýaş matematikler toparyna ýolbaşçylyk eden Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň matematiki analiz kafedrasynyň mugallymy Agaserdar Ýollyýew bäsleşigiň eminler toparynyň hatarynda hem orun aldy.

Talyplaryň täze üstünligi

Russiýa Federasiýasynyň paýtagty Moskwa şäherinde ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda matematika dersi boýunça halkara bäsleşigi geçirildi. Oňa dünýäniň 11 döwletinden talyplaryň 360-sy gatnaşdy. Olar matematika dersinden amallary ýerine ýetirmekde öz ukyp-başarnyklaryny ýüze çykardylar. Bäsleşige biziň ýurdumyzdan talyplaryň 26-sy gatnaşyp, olaryň 20-si baýrakly orunlara mynasyp boldy. Şolaryň arasynda Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň talyplarynyň bardygy aýratyn bellärliklidir. Halkara bäsleşiginde institutyň matematika we informatika fakultetiniň talyby Gurtgeldi Hanow kümüş, şol fakultetiň talyplary Melike Jumaýewa, Ýazguly Aşyrow dagy bolsa bürünç medallara mynasyp boldular.

“Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýasy” durmuşa geçirilýär

Ýurdumyzyň dil syýasatynda ýaş nesliň dünýä dillerini bilmegi göz öňünde tutulýar. Häzirki wagtda ýaşlar mekdebe çenli çagalar edaralarynda, umumy orta bilim berýän mekdeplerde hem-de ýokary okuw mekdeplerinde ene dilimiz bilen bir hatarda ondan gowrak daşary ýurt dilini öwrenýärler. Agzalan bilim edaralarynda daşary ýurt dillerini öwrenmek üçin ähli şertler döredilendir. Okuw otaglary dilleri öwrenmek üçin häzirki zaman bilim tehnologiýalary bilen abzallaşdyrylan. Mekdeplerimiz hem öz gezeginde daşary ýurt dilleri boýunça dünýä ülňülerine laýyk gelýän okuw kitaplarydyr gollanmalar bilen üpjün edilen. Ýurdumyzda hereket edýän “Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasy” bolsa bu babatda ýurdumyzyň bilim edaralary hem-de işgärleri üçin esasy ýörelge bolup hyzmat edýär. Ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdeplerinde daşary ýurt dillerini okadýan mugallymlaryň öňünde goýulýan ilkinji wezipe onuň sapakda guramaçy hökmünde çykyş etmegidir. Beýle diýildigi, mysal üçin, iňlis dili dersi boýunça ilkinji düşünjeleri okuwçylara öwretmek we olaryň ünsüni çekmek, sapakda ýadamazlygyny gazanmak möhümdir. Esasan hem, mugallym başlangyç synplarda iňlis dili sapaklaryny guramakda görkezme esbaplaryndan, oýunlardan ýerlikli peýdalanmak üçin irginsiz gözlegde bolmalydyr. Çünki mugallym okuwçynyň ýerine ýetirmeli wezipelerini, has takygy, olaryň täz

Bilim ulgamy halkara derejesinde

Gahryman Arkadagymyzyň düýbüni tutan döwletli ýörelgeleriniň Arkadagly Gahryman Serdarymyz tarapyndan mynasyp dowam etdirilmegi bilen üstünlikli durmuşa geçirilýän ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň baş maksady halkyň eşretli durmuşda ýaşamagyny gazanmaklyga gönükdirilýär. Bu asylly maksada ýetmekde jemgyýetiň ruhy durmuşynyň täze many-mazmuna eýe bolmagyna, munuň üçin bolsa ylym-bilim ulgamlarynda düýpli özgertmeleriň geçirilmegine uly orun degişlidir. Häzirki wagtda ylym-bilim edaralarynyň işini kämilleşdirmeklige döwlet tarapyndan yzygiderli üns berilmek bilen, giň gözýetimli, täzeçe pikirlenmegi başarýan, döwrüň ösen talaplaryna düşünýän, innowasiýalara esaslanýan ykdysadyýeti ösdürmäge goşant goşup bilýän ýaşlary terbiýelemek möhüm wezipe bolup durýar. Hut şol sebäpli Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym-bilim ulgamy durmuş-ykdysady ösüşe kuwwatly itergi berýän, jemgyýeti ösdürýän dörediji güýç hökmünde uly alada bilen gurşalyp alynýar. Hormatly Prezidentimiz bu ulgamyň mundan beýläk-de ösmegine, ýurduň intellektual kuwwatynyň ýokarlanmagyna aýratyn üns berýär. Döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda penşenbe güni geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň ýokary hünär bilimi edaralarynyň 9-synyň Halkara uniwersitetler bileleşiginiň agzasy bolup durýandygy barada aýdylanlar Halkara Bitaraplyk gününiň öň ýanynda biziň baýramçylyk ruhu

Abadançylygyň ýaş waspçylary

Düýn Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli «Güneş» žurnalynyň redaksiýasy, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýeti, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi tarapyndan ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň 4 — 11-nji synplarynda okaýan okuwçylaryň arasynda «Parahatçylyk: çagalaryň sesi» ady bilen yglan edilen döredijilik bäsleşiginiň döwlet tapgyrynyň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi. Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde ýaýbaňlanan dabara mekdep okuwçylary, degişli ulgamlaryň işgärleri we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Bäsleşigiň esasy maksady Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaş nesli watançylyk, parahatçylyk söýüjilik we ynsanperwerlik ruhunda hem-de milli gymmatlyklarymyzyň esasynda terbiýelemekden, ýaşlaryň tebigy zehinini ýüze çykarmakdan, döredijilik ukybyny ösdürmekden, olaryň arasynda parahatçylyk, hoşniýetli goňşuçylyk medeniýetini giňden wagyz etmekden, çagalaryň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyza egsilmez buýsanjyny aýan etmekden ybarat boldy.

Okuw sapaklary guraldy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy has-da rowaçlandyrmak, bu babatda ylymly-bilimli, giň gözýetimli, kämil nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar. Çagalar baglaryndan başlap, umumybilim berýän orta mekdepleriň we ýokary okuw jaýlarynyň häzirki zaman okuw esbaplary, dünýä ülňülerine laýyk gelýän innowasion tehnologiýalar bilen doly üpjün edilmegi, şonuň ýaly-da ýaşlara hünär öwredilişiniň barha kämilleşdirilmegi bu ugurda öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilýändigini alamatlandyrýar. Täze ýokary okuw jaýlarynyň we orta mekdepleriň ençemesiniň açylmagy, öňden hereket edýän okuw jaýlarynda bolsa öwredilýän hünärleriň sanynyň yzygiderli artdyrylmagy, berilýän umumy, amaly we beýleki görnüşdäki okuw sapaklarynyň, tejribelikleriň täze maksatnamalar esasynda guralmagy ýaş nesilleriň döwrüň talaplaryna görä, hünär bilimlerini ele almaklaryna mümkinçilik berýär.

Nesil kämilligi – Watan berkararlygy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalarynyň netijesinde, ýurdumyzda ýaşlaryň dünýä derejesinde bilim-terbiýe almagy, ylmy-döredijilik işleri bilen meşgullanmagy, beden taýdan sagdyn ösmegi, giň gözýetimli, ökde hünärmenler bolup ýetişmekleri üçin ähli zerur şertler döredilendir. Çünki mähriban Watanymyzyň gülläp ösüşi, durmuşymyzyň mundan beýläk hem gözelleşmegi bilimli, ylymly, ukyply we zehinli ýaş nesillere bagly bolup durýar. Munuň üçin bolsa, ähli bilim edaralarynda ýokary hünär taýýarlykly mugallymlaryň wajyplygy ýüze çykýar. Ýurdumyzda mugallymçylyk käriniň at-abraýyny we mertebesini hemişe belende götermek, şol bir wagtda-da, mugallymlaryň öz hünär ussatlygyny we bilim derejesini ýokarlandyrmak esasy wezipeleriň we borçlaryň biridir. Ösen intellektual jemgyýeti kemala getirmekde, talyp ýaşlary hünäre ugrukdyrmakda, olaryň öz işine ökde, sowatly, tehnologik ulgama girişmäge, ylmy-tehniki ösüşleri aňly-düşünjeli kabul etmäge ukyply şahsyýetler bolup ýetişmeginde esasy orun bilim edaralaryna degişli bolup galýar. Diýarymyzda ýokary okuw mekdepleriniň işiniň düýpgöter üýtgedilip guralmagy ýurdumyzyň durmuş-ykdysady we ruhy intellektual ösüşini ýokarlandyrmagyň esasy şertleriniň biri hasaplanylýar. Şu nukdaýnazardan ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen «Berkarar döwletiň

Sanly bilim ulgamy — ösüşleriň badalgasy

Milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek ýurdumyzda döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Döwletimizde ulgamy döwrebaplaşdyrmakda, täze innowasion tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak arkaly sanly bilime geçmekde ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Mundan başga-da, bilim ulgamynyň işini kämilleşdirmekde sanly ulgamyň mümkinçilikleri giňden peýdalanylýar. Bilim ulgamynyň ähli basgançaklaryny ýokary hilli elektron maglumatlar bilen üpjün etmek, bilim bermegiň usullaryny has-da ösdürmek maksady bilen, ulgamy halkara ülňülere laýyklykda sanlylaşdyrmak işleriniň alnyp barylmagy netijesinde uly üstün-likler gazanylýar. Şu maksat bilen ýörite bilim portallary döredilip, raýatlaryň sanly ulgamdan peýdalanmaklaryna giň mümkinçilikler döredilýär. Munuň özi häzirki döwürde sanly ulgamyň mümkinçilikleriniň döwletimiz tarapyndan işjeň peýdalanylýandygyna şaýatlyk edýär.

Bilimli nesil — kuwwatly Watan

Yhlas myrada ýetirýär Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň geljegi bolan ýaş nesiller aýratyn alada bilen gurşalýar. Ösüp gelýän ýaş nesliň döwrebap bilim-terbiýe almagy üçin bilim ulgamynyň işgärleri önjeýli zähmet çekýärler. Şeýle mugallymlaryň biri hem Tagtabazar etrabynyň Serhetabat şäherinde ýerleşýän 25-nji orta mekdepde indi biregne 30 ýyllap ýaş nesle bilim we terbiýe berip gelýän, 1-nji derejeli matematika-informatika mugallymy Melewşe Töräýewadyr. M. Töräýewa Seýitnazar Seýdi adyndaky mugallymçylyk institutyny 1993-nji ýylda üstünlikli tamamlady. Ýaş mugallymyň kärine bolan söýgüsi, geçen zähmet ýoly taplap, ony halypalyk derejesine ýetirdi. Häzirki wagtda köpler onuň özüne “Halypa” diýip ýüzlenýär. Olardan Bahar Akyýewa, Mähri Nepesowa, Gurbanaý Çaryýewa, Begmyrat Begmyradow dagyny atlandyrmak bolar.

Ýurdumyzda daşary ýurt dillerini öwrenmekde giň mümkinçilikler döredilýär

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Gahryman Serdary bilen öňe sary ädimläp, döwletli döwrany gurýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň dünýä ýüzündäki abraý-mertebesi ýurduň ýaş nesliniň daşary ýurt dillerine sowatlylygy bilen hem baglydyr. Şonuň üçin hem hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň okuw mekdeplerinde daşary ýurt dillerini okatmagyň hilini ýokarlandyrmaga we netijeliligini artdyrmaga aýratyn üns berýär. Ýurdumyzda daşary ýurt dillerini okatmagyň netijeleriniň häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelmegi üçin “Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasy” kabul edildi. Bu Konsepsiýada göz öňünde tutulan çäreleriň hatarynda diňe bir öz milli dilimizi öwrenmek däl-de, dünýä dillerini öwrenmek meselesi hem örän aýdyňlygy bilen ýüze çykýar. Hut şunuň özi hem hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň okuw mekdeplerinde daşary ýurt dilleriniň okadylyşyny kämilleşdirmek, bilim ulgamynyň ähli basgançaklarynda bitewi bilim gurşawyny döretmek boýunça alyp barýan döwletli syýasatynyň aýdyň görkezijisidir. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ata Watanymyz uly üstünliklere beslenýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ylym-bilim babatda gazanylýan üstünlikler biziň her birimizi begendirýär, buýsandyrýar. Häzirki wagtda

Ýurdumyzyň bilim ulgamyna dünýä tejribesi hem-de milli ýörelgeler giňden ornaşdyrylýar

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tagallasy bilen, ýurdumyzda ýaş nesli hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösdürmek babatda ähli mümkinçilikler döredilýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bilimli, ýokary aňly, düşünjeli, giň dünýägaraýyşly ýaşlar kemala gelýär. Olaryň dünýä ülňülerine laýyk gelýän bilim almagy üçin milli bilim ulgamynda döwrebap özgertmeler amala aşyrylýar. Ýurdumyzda alnyp barylýan bilim syýasaty Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň sanly bilim ulgamyny ösdürmek syýasatyny durmuşa geçirmek maksady bilen, ýurdumyzyň innowasion ösüşine laýyklykda bilim bermegiň ähli basgançaklaryny ýokary hilli elektron bilim maglumatlary bilen üpjün etmäge, sanly serişdeleri peýdalanyp, bilim edaralarynda berilýän bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmaga, hilini ýokarlandyrmaga we okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmäge ýardam bermegi maksat edinýär. Döwrüň öňe sürýän talaplaryna laýyklykda sanly bilim konsepsiýasy häzirki wagtda dünýä jemgyýetçiliginde uly seslenme döredýän meseleleriň biridir. Dünýäniň globallaşýan döwründe bilim ulgamy hem tehnologiýanyň ösüşleri bilen aýakdaş galkynýar. Islendik döwletiň, jemgyýetiň ösüşi kämil ylym-bilim ulgamyny döretmek bilen berk baglanyşyklydyr. Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiziň bilim ulgamynda hem dünýä tejribesine we milli ýörelgelerimize laýyklykda ägirt uly özgertmeler amala aşyrylýar, belent sepgitlere ýet

Hünär taýýarlygynda ulgamlaýyn işler

Dün­ýä ýü­zün­de gün­sa­ýyn öz­ger­ýän yl­myň, bi­li­miň, teh­no­lo­gi­ýa­nyň ýe­ten de­re­je­si­ni öz­leş­dir­mek, ony mil­li tej­ri­be­de dur­mu­şa ge­çir­mek soň­ky ýyl­la­ryň iň mö­hüm ugur­la­ry­nyň ha­ta­ryn­da öňe çyk­dy. Şo­ňa gö­rä-de, ýur­du­myz­da bi­lim eda­ra­la­ry­nyň işi­ni kä­mil­leş­di­rip, ul­gam­la­ýyn alyp bar­mak, okuw me­ýil­na­ma­la­ry­ny, ki­tap­la­ry­ny ösen hal­ka­ra tej­ri­be­le­re la­ýyk­lyk­da döw­re­bap­laş­dyr­mak bo­ýun­ça ne­ti­je­li iş­ler ge­çi­ril­ýär. Ýaş­lar ba­ra­da­ky döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň 2025-nji ýy­la çen­li dö­wür üçin döw­let mak­sat­na­ma­sy esa­syn­da ta­ry­hy­my­zy, me­de­ni­ýe­ti­mi­zi hem-de däp-des­sur­la­ry­my­zy oňat bil­ýän, ola­ra ba­ha ber­me­gi ba­şar­ýan şah­sy­ýet­le­ri ke­ma­la ge­tir­mek ba­bat­da-da giň ge­rim­li iş­ler ama­la aşy­ryl­ýar. Ýaş­la­ryň dur­muş-yk­dy­sa­dy we sy­ýa­sy hu­kuk­la­ry­ny ke­pil­len­dir­ýän «Ýaş­lar ba­ra­da döw­let sy­ýa­sa­ty ha­kyn­da» Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny­nyň re­je­le­nen gör­nü­şi ka­bul edil­di. Türk­men hal­ky­nyň Mil­li Li­de­ri, Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Pre­zi­diu­my­nyň 2023-nji ýy­lyň 31-nji okt­ýab­ryn­da ge­çi­ri­len mej­li­sin­de bi­lim ul­ga­my­ny mun­dan beý­läk-de ös­dür­mek ba­ra­da be­ren tab­şy­ryk­la­ry­na esas­la­nyp, Döw­let çe­per­çi­lik aka­de­mi­ýa­syn­da de­giş­li u

Bagtyýarlygyň röwşen şuglasy

Döwrümiziň bagtyýarlygy, durmuşyň belent derejesi, ýaş nesliň öňünde giň mümkinçilikleri döredip, olaryň ajaýyp geljeginiň binýadyny şu günlerden üpjün etmek babatda alnyp barylýan giň möçberli tutumlar halkymyzyň geljege bolan ynamyna ynam goşýar. Ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly nesli kemala getirmek ýurdumyzyň geljekki ösüşleriniň kepilidir. Şu nukdaýnazardan, hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň gülläp ösmegi babatda alyp barýan döwlet syýasatyny, il-ýurt, ýaş nesillerimiz baradaky çäksiz aladalaryny durmuşa ornaşdyrmakda bilim ulgamynyň işgärleriniň uly paýy bar. Bu meselede mugallymlaryň wezipesi has jogapkärlidir. Mugallym ýaşlaryň her biriniň zehin aýratynlygyny öwrenip, olara görelde bolmaly, hemişe öz-özüni ösdürmeli. Mugallym irginsiz, jepakeş bagban mysaly, öz eken daragtynyň berjek süýji hasylynyň hözirini diňe bir özüniň däl, eýsem il-ulusyň, bala-çagalarynyň hem görmegini tüýs ýüreginden arzuwlaýan ynsandyr. Biz şol datly miweleriň hözirini her günde görüp, öz durmuşymyzda duýup ýaşaýarys. Häzirki günde hormatly Prezidentimiziň sahawatly tutumlary il-güne, ýaş nesle täze mümkinçilikleri açyp, bagtyýarlygyň manysyny gündelik durmuşyň mysalynda subut edýär.

Ýaşlara ynam bar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda ylym-bilime uly ähmiýet berilýär. Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzda ýokary we orta bilim berýän okuw mekdepleriň täze, döwrebap binalary gurlup, ulanylmaga berilýär. Dünýä ülňülerine laýyk gelýän bilim ojaklaryndaky häzirki zaman kompýuterleriniň, multimedia tehnologiýalarynyň talyplardyr mekdep okuwçylarynyň ygtyýaryna berilmegi, okatmagyň öňdebaryjy usullaryndan peýdalanylmagy bolsa, ýaşlara bilimli, hünärli adamlar bolup ýetişmäge mümkinçilik berýär. Hormatly Prezidentimiz: «Ylymly ýaşlara eýe bolan döwlet beýik döwletdir. Ýaşlary ylymly bolan döwletiň sütünleri berkarar, güýji mizemezdir» diýip bellemek bilen, bilimli-ylymly, giň dünýägaraýyşly ýaşlary kemala getirmäge, zehinli ýaşlaryň ylma bolan höwesini artdyrmaga gönükdirilen tutumly işleri durmuşa geçirýär. Munuň özi ylym-bilime teşne bolan türkmen ýaşlaryny rowaçly menzillere ruhlandyrýar. Bilim ulgamynda döredilýän döwrebap mümkinçilikleriň netijesinde täzeçe pikirlenmegi başarýan, geljekde Watan ykbalyna aýgytly täsir edip biljek kämil ýaşlaryň sany günsaýyn artýar. Şunda ýurdumyzda ýaşlar hakyndaky döwlet syýasatynyň çäklerinde alnyp barylýan giň gerimli işleriň rowaçlyk tapýandygyny bellemek ýakymlydyr.

Watanymyzyň egsilmez kuwwaty

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan beýik işleri Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda mynasyp dowam edýär. Garaşsyz Watanymyzda ýaşlaryň eşretli, bagtyýar durmuşda ýaşamagy, döwrebap bilim almagy, ylymda uly üstünlikleri gazanmagy, zehin-başarnyklaryny döredijilikli işlere gönükdirmegi üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Bilim ulgamyny dünýä derejesinde döwrebaplaşdyrmaga, ruhy taýdan kämil, berk bedenli, giň dünýägaraýyşly, bilimli nesli terbiýeläp ýetişdirmäge aýratyn üns berilýär. Bu babatda bilim edaralary okuw kitaplarydyr gollanmalar bilen üpjün edilýär. Olara dünýä ölçeglerine laýyk gelýän täze tehnologiýalar, okuw-tehniki enjamlar yzygiderli ornaşdyrylýar. Şu okuw ýylynda dabaraly açylyp, ulanmaga berlen Arkadag şäherindäki bilim ojaklary bagtyýar nesillere gapylaryny giňden açdy. Dünýä ölçeglerine laýyk gelýän ajaýyp bilim ojaklary döwrümiziň bagtyýarlygyny aýan edýär. Arkadag şäherindäki Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasyna, Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebine, Saçly Dursunowa adyndaky Arkadag şäher lukmançylyk orta hünär okuw mekdebine, Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäher ýörite sungat mekdebine, Şükür bagşy adyndaky Arkadag şäher çagalar sungat mekdebine, okuw-terbiýeçilik toplumyna, iňlis dili dersine ýöriteleşdirilen mekdeplere, çagalar baglaryna gad

Sanly ulgamyň mümkinçilikleri

Häzirki döwürde ýurdumyzyň bilim ulgamynda ýetilen sepgitler, gazanylan üstünlikler uly rowaçlyklara beslenýär. Munuň özi her bir şahsyýetiň kämilligiň belentliklerine, üstünliklerine ýetmegini, täze bilimleri yzygiderli özleşdirmegini şertlendirýär. Kämil şahsyýet bolmak üçin yzygiderli okamak, tejribe alyşmak, özara maslahatlaşmak, işiňe döredijilikli çemeleşmek zerurdyr. Bilim ulgamynda durmuşa geçirilýän döwrebap özgertmeler ýurdumyzda alnyp barylýan döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Şunuň bilen baglylykda, häzirki wagtda ýurdumyzda sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanylýar. Sanly bilim ulgamynyň öňde goýýan wezipeleriniň durmuşa geçirilmegi ýaşlaryň döwrebap bilim almagyna, sanly tehnologiýalary özleşdirmegine şert döredýär. Şeýle hem sanly ulgam, döwrebap tehnologiýalar okatmak işinde birnäçe ýeňillikleri döredýär hem-de işiň netijeliligini artdyrýar. Ýaş nesli döwrebap okatmakda, ylym-bilim, terbiýe bermekde sanly bilimiň, ösen tehnologiýalaryň möhüm ähmiýetiniň bardygyny aýratyn bellemegimiz gerek.

Terbiýeçilik ähmiýetli dabaralar

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylmyň, tehnikanyň örän çalt depginler bilen ösmegi, innowasion tehnologiýalaryň netijesinde okatmagyň täze usullarynyň döremegi aýratyn bellenmäge mynasypdyr. Şonuň üçin hem mekdeplerde, bilim edaralarynda sanly ulgamy ornaşdyrmak we ösdürmek işleri barha rowaçlanýar. Ýurdumyzyň dünýäniň bilim giňişligine goşulmagy tebigy we takyk ylmy ugurly dersleriň okadylyşyny kämilleşdirmek wezipelerini öňde goýdy. Ýaňy-ýakynda Aşgabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 72-nji orta mekdepde takyk we tehnologiýa ylymlary boýunça hepdeligiň çäklerinde «Arkadagly Gahryman Serdarymyz bilen ýaşlar diňe öňe sary» atly mekdep okuwçylarynyň döredijilik sergisi geçirildi. Bu sergä Türkmenistanyň Milli bilim institutyndan, Aşgabat şäher Baş bilim müdirliginden myhmanlar gatnaşdylar. Sergide mekdep okuwçylarynyň döreden işleriniň birnäçesi görkezildi. Olardan 3DMAX, PHOTOSHOP programmalarynda okuwçylaryň eden işleriniň, robot tehnikasy boýunça döredilen işler, okuwçylaryň dürli dersler boýunça döreden taslama işleriniň, şeýle-de mekdep mugallymlary üçin gerek bolan elektron testleriň, elektron gollanmalaryň birnäçesiniň sergisi boldy.

Röwşen geljegimiziň şuglasy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow: «Ýaşlar mähriban halkymyzyň, eziz Watanymyzyň beýik geljegini gurujylardyr, jemgyýetimiziň işjeň bölegidir» diýmek bilen, ýurdumyzda ýaşlara uly ynam bildirýär, olaryň bagtyýar durmuşy hakynda bimöçber alada edýär. Häzirki ajaýyp döwrümizde ýaşlaryň umumybilim berýän orta mekdeplerde, orta hünär we ýokary okuw mekdeplerinde oňat bilim almaklary, öz bilimlerini yzygiderli artdyryp, ylym bilen meşgullanmaklary, dürli hünärleri özleşdirmek bilen senagatda, oba hojalygynda we ykdysadyýetiň beýleki pudaklarynda tutanýerli zähmet çekmekleri ugrunda döredilýän şertler röwşen geljegimiz bolan ýaş nesiller baradaky aladanyň subutnamasydyr. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşlara berilýän bilimiň hili has-da kämilleşdirilýär. Şonuň üçin hem ylym-bilim, ösen tehnologiýalar bilen düýpli gyzyklanýan ýaşlary ýüze çykarmak, zähmetsöýer, ylymly-bilimli, ýurduň hemmetaraplaýyn ösüşine mynasyp goşant goşýan kämil nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek maksadyndan ugur alnyp, geçirilýän işleriň netijeliligini gazanmakda uly tagallalar edilýär. Häzirki wagtda bagtyýar ýaşlar halk hojalygynyň dürli pudaklarynda zähmet çekip, Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrundaky tagallalara uly goşant goşýarlar, döwrebap bilim ojaklarynda bilim alýarlar, hünär öwrenýärler.