"Garagum" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-83, 39-96-05, 39-96-07
Email: garagum-zurnaly@online.tm

Habarlar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysy — 2022-nji ýyl

Obasenagat toplumy Oba hojalyk pudagyny özgertmek hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmak, halkymyzyň abadançylyk derejesini has-da ýokarlandyrmak baradaky döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şunuň bilen baglylykda, geçen ýylda kabul edilen «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy» obasenagat toplumyny kämilleşdirmekde täzeçe çemeleşmäni alamatlandyrdy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

M.E.ÇARYÝEW hakynda Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky (Pariž şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Maksat Esenowiç Çaryýewi şol bir wagtda, Türkmenistanyň Portugaliýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli.

Demokratik ýörelgeli saýlawlar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyz tarapyndan saýlaw ulgamyna aýratyn üns we ýardam berilýär. Bu babatda hormatly Prezidentimiz: «Türkmen döwletiniň, milli jemgyýetiň syýasy-hukuk esaslaryny kämilleşdirip, milli demokratiýany çuňlaşdyrmak, raýat jemgyýetini ösdürmek, halkymyzyň syýasy işjeňligini artdyrmak ugrundaky we saýlaw ulgamynyň işiniň ösdürilmegine, bu ugurda dünýä tejribesiniň giňeldilmegine ýardam berjek çäreleri işläp düzeris» diýip, parasatlylyk bilen belläp geçdi. Bu demokratik ýörelgeleriň netijesinde türkmen jemgyýeti hil taýdan özgerdi, ösdi. Onda emele gelen sazlaşyk köp partiýalylygyň döremegine, dürli gatlaklaryň pikirlerine çuň hormat goýulmagyna getirdi. Şeýlelikde, demokratik saýlawlary geçirmegiň ählumumy ykrar edilen halkara kadalaryny özünde jemleýän Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Türkmenistanyň Saýlaw kodeksi esasynda raýatlaryň saýlaw hukuklary talabalaýyk üpjün edilýär. Kanuna laýyklykda saýlawlar yzygiderli geçirilýär.

Durnukly parahatçylygyň binýady

Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy ugrunyň 2022 — 2028-nji ýyllar üçin Konsepsiýasy Watanymyzyň daşary syýasatynyň binýatlyk ýörelgesi bolup, diplomatiýanyň ähli ileri tutulýan ugurlaryny, ýörelgelerini we wezipelerini utgaşdyrýar. Bu Konsepsiýa Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynda täze filosofiýany — parahatsöýüjilik we ynsanperwer gymmatlyklary durmuşa geçirmekde möhüm ähmiýete eýe boldy. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen-rus gatnaşyklary strategik häsiýete eýe bolup, syýasy-diplomatik, halkara ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlar boýunça amala aşyrylýar. Häzirki wagtda bitaraplyk ýörelgelerinden ugur alýan Türkmenistanyň başlangyjy bilen dünýä döwletlerinde parlament diplomatiýasy ösdürilýär. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy esasynda ýurdumyzyň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny halkara giňişliginde ýaýmakda nusgalyk tejribe toplanyldy, şonuň çäklerinde parlament diplomatiýasyna aýratyn orun berilýär.

Paýhas, ynam, joşgun birleşende

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz Diýarymyz toplumlaýyn durmuş-ykdysady hem-de demokratik özgertmeler ýoly bilen ynamly öňe barýar. Munuň özi nesilleriňdir döwürleriň üznüksiz arabaglanyşygynyň, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň döredijiligiň we ösüşiň täze belentliklerine tarap okgunly hereketiniň aýdyň mysalydyr. Şeýle okgunly hereketleriň netijesinde Türkmenistan dünýä ýüzünde asudalyk mekany, ygtybarly hyzmatdaşlaryň ýurdy hökmünde abraý-ykraryň eýesi bolýar. Bu bolsa Gahryman Arkadagymyzyň ýola goýan beýik işleri, şol ýoly ynamly dowam etdirýän Arkadagly Serdarymyzyň üstünlikli gadamlary netijesinde hasyl bolýar. Taryha ser salanymyzda, halkymyzyň ula-kiçä hormat goýmak, birek-biregiň pikir-duýgusyna mynasyp baha bermek pelsepesine her bir ädimde nazaryň düşýär. Halkymyzyň durmuş tejribesinden kemala gelen bu beýik milli ýörelge ýyllaryň, asyrlaryň geçmegi bilen milletimiziň ýaşaýyş-durmuş kadasyna öwrülipdir. Ýaşulularyň durmuş tejribesine eýlenen paýhasynyň, ýaşlaryň ynama ýugrulan joşgunly zähmetiniň utgaşmagy netijesinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir sahypasyny üstünliklerimiz baradaky buýsançly ýazgylar bezeýär. Munuň şeýledigine golaýda paýtagtymyzda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy

Bize dünýä buýsanýar

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly we yhlasly tagallalary netijesinde durmuşa geçirilýän beýik işler Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň şanly baýramlaryny ajaýyp ýeňişler bilen çuň mazmuna besleýär. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň dürdäne eserlerinden ruhlanyp, hemmeleriň agzybirlikde halkyň bähbidi, Watanymyzyň abraýy ugrunda çekýän yhlasly zähmetleriniň getirýän üstünlikleri bolsa dünýäniň Garaşsyz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk syýasatyna bolan ynamyny we hormatyny artdyrýar. Diňe ýakyn günlerdäki wakalar hem ýurdumyzyň içeri we daşary syýasatynda uly üstünlikleriň gazanylandygyny nobatdaky gezek dabaralandyrdy. Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde egsilmez joşgun, uly ruhubelentlik bilen Watan goragçylarynyň gününiň baýram edilýän günlerinde Arkadagly Serdarymyz, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen goşun generaly harby adynyň dakylmagy ähli halkymyzy şatlykly duýgulara besledi.

Türkmenistanyň Mejlisiniň KARARY

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy S.G.BERDIMUHAMEDOWA goşun generaly diýen harby ady dakmak hakynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisi karar edýär:

Watandyr gursakda şirin janymyz

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda egsilmez joşguna we dabara beslenen Watan goragçylarynyň gününiň toýlanylýan günlerinde hormatly Belent Serkerdebaşymyza Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen goşun generaly harby adyň dakylmagy ähli halkymyz bilen birlikde, ýürekleri «Watan!» diýip urýan ýurt goragçylarynyň söweşjeň ruhuny has-da belende göterdi.  Döwlet Baştutanymyzyň gol çeken «Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerini ösdürmegiň 2022 — 2028-nji ýyllar üçin Maksatnamasyny tassyklamak hakynda» Kararynyň Harby doktrinadan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmegiň, harby gullukçylary watançylyk duýgularynda terbiýelemegiň, olaryň hünär taýýarlyklaryny  döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirmegiň, Milli goşunymyzyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmegiň aýdyň ugurlaryny kesgitländigini nygtamak diýseň buýsançly.

Bagtyýarlygyň dabaralanmasy

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 21-nji ýanwarynda Gahryman Arkadagymyzyň başlyklyk etmeginde paýtagtymyzdaky Maslahatlar merkeziniň binasynda geçen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi bagtyýar halkymyzyň agzybirligini dünýä ýaýdy. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi, ýurdumyzda kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan Türkmenistanyň Milli Geňeşini (parlament) bir palatadan ybarat bolan Türkmenistanyň Mejlisine öwrülmegi, wekilçilikli edaralaryň işiniň kämilleşdirilmegi netijesinde döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde kanunçylyk namalaryny çalt we ýokary hilli kabul edilmegi, herekete girizilmegi, ýerine ýetirilmegi babatda döwrüň kämil kanunçylyk-hukuk şertlerini döretdi.

Röwşen geljegimiziň eýeleri

Her bir güni şanly wakalara, uly üstünliklere beslenýän Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 28-nji ýanwarynda ýurdumyzyň ähli künjeklerinden yhlasly ýaşlaryň gatnaşmagynda  geçirilen  Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy röwşen geljegimiziň aýdyň dabaralanmasy boldy. Hormatly Prezidentimiz gurultaýa gatnaşyjylara iberen Gutlagynda: «Ýaşlar mähriban halkymyzyň, eziz Watanymyzyň beýik geljegini gurujylardyr, jemgyýetimiziň işjeň bölegidir. Eziz Diýarymyzyň güýç-kuwwaty, abraý-mertebesi we aýdyň geljegi bolan ýaşlar biziň alyp barýan işlerimize, ýurdumyzyň ösüşlerine öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar» diýip belledi.

Döwre buýsanç — zähmete hyjuw

Begenç ATAMYRADOW,Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Mary welaýat gümrükhanasynyň harby gullukçysy, podpolkownik: — Şu ýylyň 21-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň we ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisiniň guramaçylykly geçirilmegi we onda halk demokratiýasyny has-da ýokarlandyrmaga gönükdirilen möhüm çözgütleriň kabul edilmegi, biz, harby gullukçylarda täsirli duýgulary oýardy. Bu taryhy maslahatyň yzysüre bolsa, Watan goragçylarynyň güni bellenildi. Bu baýramçylyk mynasybetli öňdebaryjy, watansöýüji, lebzihalal harby gullukçylaryň ençemesi döwlet sylaglary we nobatdaky harby atlar bilen sarpalandy. Maňa hem bu baýramçylyk gününde nobatdaky podpolkownik harby adynyň berilmegi harby gullugyma bolan höwesimi has-da artdyryp, geljekki üstünliklere ýetmegime badalga berdi. Çünki türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň «Mertler Watany beýgeldýär» atly kitabynda belleýşi ýaly, Watan goragy — iýen halal duzuňy haklamakdyr. Watan biziň her birimiz üçin elýetmez mertebedir. Munuň-da sebäbi, Watan söýgüsi soňlanýan däldir. Watana söýgi hemişe joşup duran mukaddes duýgudyr. Şeýle bolanlygy üçinem, diňe mertler, Watanyň mert ogullary Watany beýgeldýärler. Gahryman Arkadagymyzyň bu ganatly jümleleri biz, Watan goragçylaryna nusgalyk mekdep hem mydama ýol görkezijidir. Biz, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gull

Diýarym — köňül kelamym

Watan beýikdir. Biz ol beýikligi ýüreklerimizde apalap, has-da belent derejä ýetirýändiris. Watan mukaddesdir, keramatlydyr. Watanyňy janyňdan eziz görmek, onuň her daban ýerini gözüň göreji ýaly aýap saklamak her bir ynsanyň borjudyr. Islendik ynsanyň kalbynyň töründe Watana bolan belent we mukaddes söýgi bolýar. Sen nirede bolsaň-da, ýüregiň şol mukaddeslige tarap ymtylýar. Il arasynda aýdylýan «Müsürde şa bolandan, öz iliňde geda bol» diýen pähim hem guşa öz höwürtgesinden, towşana dogduk depesinden eziz ýeriň ýokdugyny nygtaýar. Şeýle dürdäne setirleri bilen pederlerimiz bize watansöýüjiligiň, mertligiň, gaýratlylygyň, gaýduwsyzlygyň, lebzihalallygyň, birsözlüligiň gaýtalanmajak nusgalyk ýoluny miras goýupdyrlar. Şu ýoluň ýokary mekdebini üstünlikli geçen türkmen gerçekleri özleriniň watansöýüjilik, gahrymançylyk häsiýetleri bilen dünýäni haýrana goýupdyrlar. Müňýyllyklaryň dowamynda gahrymançylyk türkmen ýigitleriniň ganyna siňip, milli häsiýetlerimiziň naýbaşylarynyň birine öwrüldi. Watan türkmeniň hany-manydyr, genji-känidir. Watana bolan söýgiň seniň päk ýüreginden, buýsançly seriňden, jan-u-jigeriňden güýç alýandyr. Ol seniň göwräňe şirin jan bilen ornan iň päkize, iň ajaýyp duýgularyň synmaz sütünidir. Ömri şu berklige daýanýan her bir türkmen beýikdir. Türkmen beýikliginiň jemi bolsa, mukaddes Watanymyzy beýgeldýär.

Ene topragyň mukaddesligi

Halkymyz Watany mukaddes öý-ojak hasaplapdyr. Taryhda oba, şäher, oturymly ýer öý sany boýunça hasaba alnypdyr. Kyrk müň öýli, elli müň öýli diýlip hasap ýöredilipdir. Hiç bir öý beýleki bir öýe kese göz bilen garamandyr. Goňşokara gatnaşyklaryna uly ähmiýet berlipdir. Adamlar özleriniň tutuş syrgynyny, obasyny, oturymly ýerlerini ýatdan bilipdirler. Ata-babalarymyzyň şu ýörelgesi nesillerden-nesillere geçirilipdir. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ilaty ýokary derejeli ýaşaýyş-durmuş şertleri bilen üpjün etmek ýörelgesini döwrebap derejede mynasyp dowam etdirýän hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow wezipä girişen pursatynda: «Her bir maşgalany häzirki zaman öýi ýa-da jaýy bilen üpjün etmek meniň esasy aladalarymyň biri bolar» diýip, buýsanç bilen belläpdi.

Ýaşlar biziň guwanjymyz

Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň demokratik, hukuk we dünýewi döwletimizde halkymyzyň asudalygyny we agzybirligini, raýat jebisligini we ykdysady bähbidini goramakdaky pähim-paýhasly taýsyz tagallalary bilen mähriban halkymyz erkin, abadan we bagtyýar durmuşda, eşretiň hözirini görüp ýaşaýar. Bu barada Arkadagly Serdarymyz Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişmek dabarasyndaky çykyşynda şeýle belledi: «Biz Türkmenistan atly beýik döwletde, parahat we arassa asmanyň astynda, uzak hem-de bagtyýar durmuşda ýaşamalydyrys, abadan we gül ýaly durmuşymyza buýsanmalydyrys». Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyna täze arzuwlar, belent maksatlar bilen ynamly gadam basan halkymyzyň bagtyýarlygy, janymyzdan eziz görýän Watanymyzyň asudalygy ähli baýlykdan zyýatdyr. Ýaşlarda röwşen geljegi görýän Arkadagly Serdarymyzyň jaýdar belleýşi ýaly, ata Watanymyzda kämil, giň gözýetimli, maksadaokgunly, innowasion tehnologiýalary dolandyrmaga ukyply, ýokary hünärli, taýýarlykly ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmek üçin ähli tagallalar edilýär. Munuň özi ýaşlara bildirilýän uly ynamyň, çäksiz hormatyň we ýaşlar hakynda edilýän aladanyň aýdyň nyşanydyr.

Halk wekilçiliginiň döwrebap ösüşi

Taryhy tejribäniň görkezişi ýaly, jemgyýetiň ösüşiniň her bir täze basgançagy adam hukuklaryny üpjün etmek we onuň mazmunyny baýlaşdyrmak bilen aýrylmaz bagly bolup durýar. Häzirki wagtda hukuk ylmynda özygtyýarly döwlet häkimiýetine jemgyýetiň jemlenen erk-isleginiň beýany hökmünde garalýar. Şu ýylyň 11-nji ýanwarynda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki maslahatynda Gahryman Arkadagymyz türkmen halkynyň döwleti dolandyrmagyň asyrlaryň synagyndan geçen demokratik däplerinden, durmuş ýörelgelerinden ugur alyp, kanun çykaryjy häkimiýetiň düzümlerini kämilleşdirmek bilen bagly möhüm başlangyçlary öňe sürdi. Hormatly Arkadagymyzyň halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasyny, ýagny Türkmenistanyň Halk Maslahatyny döretmek hakynda öňe süren teklibi Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalary, Mejlisiň deputatlary tarapyndan biragyzdan goldanyldy.

Türk­men-rus hyz­mat­daş­ly­gy ös­dü­ril­ýär

30-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow RF-niň parlament wekiliýetine ýolbaşçylyk edip ýurdumyza sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodini kabul etdi. Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň Fe­de­ral Ýyg­na­gy­nyň Döw­let Du­ma­sy­nyň ýol­baş­çy­sy­ny myh­man­sö­ýer türk­men top­ra­gyn­da mä­hir­li mü­bä­rek­läp, hä­zir­ki wagt­da par­la­ment­le­riň döw­let dur­mu­şyn­da eýe­le­ýän or­nu­nyň bar­ha art­ýan­dy­gy­ny bel­le­di. Par­la­men­ta­ra gat­na­şyk­lar ýurt­la­ryň ara­syn­da ne­ti­je­li dia­lo­gy ýo­la goý­ma­gyň, hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gy we öza­ra dü­şü­niş­me­gi pug­ta­lan­dyr­ma­gyň mö­hüm gu­ral­la­ry­nyň bi­ri bo­lup dur­ýar. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň Fe­de­ral Ýyg­na­gy­nyň Döw­let Du­ma­sy­nyň Baş­ly­gy­nyň şu ge­zek­ki sa­pa­ry türk­men-rus hyz­mat­daş­ly­gy­ny ös­dür­mek, ka­nun çy­ka­ry­jy eda­ra­la­ryň ara­syn­da tej­ri­be alyş­mak üçin müm­kin­çi­lik dö­re­der. Şu­lar ba­ra­da aýt­mak bi­len, hormatly Prezidentimiz sa­pa­ryň çäk­le­rin­de me­ýil­leş­di­ri­len gep­le­şik­le­riň ne­ti­je­li bol­jak­dy­gy­na we kö­pu­gur­ly döw­le­ta­ra hyz­mat­daş­ly­gyň gi­ňel­dil­me­gi­ne sal­dam­ly go­şant goş­jak­dy­gy­na ynam bil­dir­di.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysy — 2022-nji ýyl

GURLUŞYK, SENAGAT WE ELEKTRIK ENERGETIKASY TOPLUMY Ykdysadyýetimiziň okgunly ösýän möhüm ulgamy hökmünde ykrar edilen gurluşyk we senagat toplumy hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başyny başlan giň gerimli maksatnamalaryny, şol sanda «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyny» yzygiderli durmuşa geçirmekde wajyp orny eýeleýär. Syn berilýän ýylda ýaşaýyş jaýlary, döwrebap mekdepler, çagalar baglary, saglygy goraýyş we sport maksatly desgalar, seýilgähler we beýleki köp sanly desgalar ulanmaga berildi. Bularyň ählisi döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň barha artýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysy — 2022-nji ýyl Gurluşyk, senagat we elektrik energetikasy toplumy

Ykdysadyýetimiziň okgunly ösýän möhüm ulgamy hökmünde ykrar edilen gurluşyk we senagat toplumy hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başyny başlan giň gerimli maksatnamalaryny, şol sanda «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyny» yzygiderli durmuşa geçirmekde wajyp orny eýeleýär. Syn berilýän ýylda ýaşaýyş jaýlary, döwrebap mekdepler, çagalar baglary, saglygy goraýyş we sport maksatly desgalar, seýilgähler we beýleki köp sanly desgalar ulanmaga berildi. Bularyň ählisi döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň barha artýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Diýarymyzyň çar künjeginde amala aşyrylýan ägirt uly gurluşyklar Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmenistanlylaryň abadan we bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen döredijilikli, durmuş ugurly döwlet syýasatynyň aýdyň netijesidir. Ak mermerli Aşgabat ýurdumyzyň kuwwatynyň artýandygynyň, Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan hem-de Arkadagly Serdarymyzyň dowam etdirýän özgertmeleriniň üstünliklere eýe bolýandygynyň nyşanydyr. Aşgabat dünýäniň iň owadan we ýaşamak üçin has oňaýly şäherleriniň biri hökmünde öz derejesini barha berkidýär. Ýurdumyzyň baş şäheriniň ösdürilmegi, uzak möhletli geljegi nazara almak bilen, onuň düzüminiň kämilleşdirilmegi döwlet Baştutanymyzyň täzeçil şähergurluşyk syýasatynyň esasy ugu

Mukaddes ynama wepaly ýaşlar

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda” hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda ýaşlar barada döwlet syýasaty ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar. Döwletimizde amala aşyrylýan her bir beýik işlerde ýaşlaryň aňly-düşünjeli kämil ynsanlar bolup ýetişmekleri, olaryň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagy ugrundaky wezipeler göz öňünde tutulýar. Ýakynda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde türkmen halkynyň milli Lideri Gahryman Arkadagymyz özüniň taryhy çykyşynda: “Biz ýaşlarymyzy ýurdumyzyň geljegi hasaplaýarys. Biziň ösüşlerimiz, ata Watanymyzyň berkararlygy, ýurdumyzyň asudalygy, il-günümiziň abadançylygy ýaşlarymyza baglydyr. Men türkmen ýaşlarynyň bu belent ynamy ödejekdiklerine berk ynanýaryn” diýip, ýaşlara uly ynam bildirdi. Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Serdarymyzyň bu beýik ynamy her bir ýaş türkmenistanlyny täze belent maksatlara galkyndyrýar, olarda uly jogapkärçilik we borç duýgularyny döredýär. Ynsanyň kämil adam bolup ýetişmeginde ylym-bilim derwaýys meseleleriň biridir. Şeýle hem döwletiň gülläp ösüşi, ilkinji nobatda, bilimiň hem ylmyň ösüşine bagly bolup durýar. Şu nukdaýnazardan hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýaşlarymyzyň döwür bilen aýakdaş bolup, kämil bilim goruna eýe bolmagy, ylym bilen meşgullanmagy we kämilleşmegi üçin ähli zerur

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysy — 2022-nji ýyl

Gurluşyk, senagat we elektrik energetikasy toplumy Ykdysadyýetimiziň okgunly ösýän möhüm ulgamy hökmünde ykrar edilen gurluşyk we senagat toplumy hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başyny başlan giň gerimli maksatnamalaryny, şol sanda «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyny» yzygiderli durmuşa geçirmekde wajyp orny eýeleýär. Syn berilýän ýylda ýaşaýyş jaýlary, döwrebap mekdepler, çagalar baglary, saglygy goraýyş we sport maksatly desgalar, seýilgähler we beýleki köp sanly desgalar ulanmaga berildi. Bularyň ählisi döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň barha artýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.