Dostluk festiwaly

16 Noýabr 2022
381

Şu gün Daşoguz şäherinde Türkmen we özbek halklarynyň dostluk festiwalynyň açylyş dabarasy boldy. Irden Daşoguz şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynyň öňündäki meýdançada milli däp-dessurymyza laýyklykda myhmanlar duz-çörek we aýdym-sazly çykyşlar bilen garşylandy. Soňra festiwala gatnaşyjylar «Türkmeniň ak öýi» binasynyň foýesinde guralan iki ýurduň amaly-haşam we zergärçilik sungatynyň sergisine aýlanyp gördüler. Soňra Türkmen we özbek halklarynyň dostluk festiwalynyň açylyş dabarasy boldy. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň dostluk festiwalyna gatnaşyjylara Gutlaglary ýokary ruhubelentlik bilen garşy alyndy. Soňra iki goňşy ýurduň medeniýet we sungat ussatlarynyň bilelikdäki dostluk konserti tomaşaçylaryň göwünlerini galkyndyrdy. Festiwal öz işini dowam etdirýär.

Döwletgeldi ANNAMYRADOW,
«Garagum».
Beýleki habarlar