Garagum

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-83, 39-96-05, 39-96-07
Email: garagum-zurnaly@online.tm

Habarlar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri: Habarlar

1-nji awgust. Balkan welaýatynda iş saparynda bolan hormatly Prezidentimiz «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda irki maşklary ýerine ýetirenden soň, pyýada we welosipedde gezelenç etdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň ygtyýaryna täze gelip gowşan harby uçarlar, olaryň häsiýetli aýratynlyklary bilen tanyşdy we uçarlaryň birini synagdan geçirdi. Şol gün döwlet Baştutanymyz Balkan welaýatyna iş saparyny tamamlap. Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinden paýtagtymyza ugrady.

Garaşsyzsyň, Arkadagly Diýarym!

Şu namalar, şu nagmalar ajaýyp döwrümiziň, döwranymyzyň aýdymyny aýdýandyr. Olarda goýny parahat Watanymyzyň, agzybir ilimiziň, rahat günlerimiziň reýhana owazy bardyr. Dutary Garaşsyzlygymyzyň, erkanalygymyzyň, erkinligimiziň sazyny çalýandyr.

Şygryýet bossany

Garaşsyz Diýar owadan Eziz Arkadag gülledýän,Garaşsyz Diýar owadan.Şuglalary dünýä ýetýän,Asmanynda nur owadan.

Şygryýet bossany

Garaşsyzlyk baýramy Halkymyzyň ykbalyna erkinligiň nurun saçyp,Watanmyzyň şöhratydyr Garaşsyzlyk baýramymyz!Arkadagyň saýasynda giň jahana ýollar açyk,Döwrümiziň zynatydyr Garaşsyzlyk baýramymyz!

Şygryýet bossany

Garaşsyzlyk odasy Watan bolar ulus-iliň guwandygy, ýeke-tägi,Aýdyp berer kän zatlary dutarynyň goşa tary,Waspyn etsem ne ajapdyr, ne gözeldir buýsanç tugy,Ýüregimde parlap duran baýdagymdyr, Garaşsyzlyk,Pederleriň ruhy bilen söýdügimdir, Garaşsyzlyk!

Şygryýet bossany

Alkyş Garaşsyzlyk toýumyza, toý pişmelerimiz taýyn,Gollaryn çyzgap hyzmata ogul-gyzlarymyz gaýym,Ýüze sylyp, şatlyk içre görüp durkun täze jaýyň,Şadyýan jaý eýeleri, alyp bagtdan ajap paýyn,Toý şatlygyn goşalaýar, küşt depmäge hemme taýyn,Garaşsyzlyk — döwre dowam, Size şöhrat-şan, Arkadag!

Şygryýet bossany

Şanly toý Toý şatlygna besläp türkmen öýlerin,Ülkäm Garaşsyzlyk toýun toýlaýar.Milli lybas bilen bezäp boýlaryn,Ilim Garaşsyzlyk toýun toýlaýar.

Şygryýet bossany

Garaşsyzlyk ýoly bilen Eziz ilim bagtyýardyr,Garaşsyzlyk ýoly bilen.Her bir güni bagta ýardyr,Garaşsyzlyk ýoly bilen.

Şygryýet bossany

Garaşsyzlyk Müň dokuz ýüz togsan birde atan daňym — Garaşsyzlyk,Sabyr bilen, paýhas bilen ýeten daňym — GaraşsyzlykIl deňinde başym belent tutan daňym — Garaşsyzlyk,Hoş owazym, aýdym-sazym, baky bagtym — Garaşsyzlyk!

Şygryýet bossany

Arkadagly bagtymyz Howandarly bagtyýar il, döwletli-döwran içinde,Baky berkarar aýdyň ýol, seýildir-seýran içinde,Göwünler ganat beklemiş, akyllar haýran içinde,Bitaraplyk — bina bolan tagtymyzdyr Arkadagly,Garaşsyzlyk — baky berlen bagtymyzdyr Arkadagly.

Şygryýet bossany

Buýsanç Togsan birden bäri Garaşsyzlygyň,Çawy tolkun bolup dünýä ýaýrady.Iki müň ýigrimi bir — toýly ýylymda,Güller açyp, guşlar täsin saýrady.

Şygryýet bossany

Garaşsyzlyk — ak ýolum                 I

Şygryýet bossany

Buýsançnama Synlaň bu gün wysal boldy Pyragynyň aýdany,Älem içre ýaňlanyp dur bagtyýarlyk aýdymy,Ajap Diýar zer-zerewşan, misli halyň öýdümi,Rahatlykda saba-säher abat daňlar atanym,Şanly Garaşsyzlyk toýuň gutly bolsun, Watanym!

Şygryýet bossany

Türkmenistan Otuz ýyl Garaşsyz Watan, kuýaşyňdan ylham aldym,«Ýola çyrag bolsun» diýip, päk yşkyňy kalba saldyň,Durmuş beýik mekdep bolsa, sen ýol görkezen mugallym,Bizi ak ýola ataryp hem ak bagtymyzy islän,Öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan!

Şygryýet bossany

Watanym Garaşsyzlyk, zehin bilen binadyr,Garaşsyzlyk, Zemin bilen binadyr,«Garaşsyzlyk» sözi dilde senamyz,Şanly toýuň gutly bolsun, Watanym,Gadamlaryň batly bolsun, Watanym!

Şygryýet bossany

Garaşsyzlyga buýsanç Watan, bagtly ogul-gyzlaň — döwrüň gelşigi olar,Garaşsyzlyga otuz ýyl — ady äleme dolar,Ýurdumyzyň gözelligi şygryma ylham bolar,Dörän telwasly şygyr — Garaşsyzlyga buýsanç!

Şygryýet bossany

Baky daýanjym Arassa, asuda açyk asmanym,Agzybirdir ilim — köňül islänim,Bedew bady bilen öňe ösýänim,Otuz ýyl Garaşsyz Türkmenistanym!

Şygryýet bossany

Halkyň howandary Prezidentimiz Her bir binaň giň dünýäme nur saçýar,Eşretli geljegiň gapysyn açýar,Şol aýdyň gelejek bize garaşýar,Halkyň Howandary Prezidentimiz!

Şygryýet bossany

Arkadag Geljegiň köküni geçmişden gözlän,Ata-babalaryň ýoluny yzlan,«Döwlet adam üçindir!» şygary saýlan,Şygaryň dertlere derman, Arkadag,

Şygryýet bossany

Gutlag Berkarar döwletiň bagtyýar çagy,Jennete öwrüldi türkmen topragy.Pyragynyň arzuw eýlän zamany,Garaşsyz Diýarym, toýuň mübärek!