Garagum

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-83, 39-96-05, 39-96-07
Email: garagum-zurnaly@online.tm

Habarlar

Habarlar

1-nji sent­ýabr. Bi­lim­ler we ta­lyp ýaş­lar gü­nün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň gat­naş­ma­gyn­da Sport we ýaş­lar sy­ýa­sa­ty mi­nistr­li­gi­niň eda­ra bi­na­sy hem-de Türk­men döw­let be­den­ter­bi­ýe we sport ins­ti­tu­ty­nyň spor­tuň olim­pi­ýa gör­nüş­le­ri fa­kul­te­ti­niň bi­na­lar top­lu­my­nyň açy­lyş da­ba­ra­sy bol­dy. 2-nji sent­ýabr. Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti, ýur­du­my­zyň Ýa­rag­ly Güýç­le­ri­niň Be­lent Ser­ker­de­ba­şy­sy go­şun ge­ne­ra­ly Gurbanguly Berdimuhamedow Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň göç­me mej­li­si­ni ge­çir­di. Mej­li­siň gün ter­ti­bi­ne şu ýy­lyň se­kiz aýyn­da har­by we hu­kuk go­raý­jy eda­ra­la­ryň alyp ba­ran iş­le­ri­niň ne­ti­je­le­ri hem-de Ýa­rag­ly Güýç­le­riň işi­ni has-da kä­mil­leş­dir­mek bo­ýun­ça ile­ri tu­tul­ýan we­zi­pe­ler gi­ri­zil­di we olar bo­ýun­ça de­giş­li çöz­güt­ler ka­bul edil­di.

Şygryýet bossany

Watanym meniň Şan-şöhratyň dessan boldy dillerde,Garaşsyz, Bitarap Watanym meniň!Adyň dilden düşmez ulus-illerde,Garaşsyz, Bitarap Watanym meniň!

Şygryýet bossany

Watan Binalar gurulýar, çekilýär ýollar,Çyn dostluga tarap uzalýar gollar.Berkarar döwletde bagtyýar iller,Guwanjymyz, buýsanjymyz şu Watan.

Şygryýet bossany

Bitaraplygyň mekany Iki gezek ykrar edilip, tassyklandyň Ýer ýüzünde,Bitaraplygyň mekany, eziz Watan Türkmenistan.Yzygiderli toý tutulýar indi türkmen düzünde,Bitaraplygyň mekany, eziz Watan Türkmenistan.

Şygryýet bossany

Bu watan Ynsanperwerlik bar hem-de päk niýet,Bu Watan mekany Bitaraplygyň.Päk niýetlä açyk gapy biserhet,Bu Watan mekany Bitaraplygyň.

Şygryýet bossany

Arkadag Türkmenistan şan-şöhratyň mekany,Gün dek dogdy ykbalyňa Arkadag!Bagtly edýär işleýäni, okany,Bagt gonsun ak ýoluňa Arkadag!

Döwletlilik pelsepesiniň milli kelamy

Täze zat buşlanýar, gutlanýar, eger-de ol kitap bolsa tanyşdyrylýar hem ähmiýeti wagyz edilýär. Hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaby geçen aýda bellenilip geçilen baş baýramymyz bolan Garaşsyzlyk baýramynyň öň ýanynda okyjylar köpçüligine gowşan iň gymmatly sowgatlaryň biri boldy. Biz Gahryman Arkadagymyzyň her bir kitabyny okap, ruhy baýlyga eýe bolýarys, öňe sürülýän milli duýguly pikirlerden ylham alýarys. Bu gezegem ajaýyp kitaby okap çykyp, pederlerimiziň bize miras goýan ruhy baýlygynyň çuňluklaryna aralaşmaga mümkinçilik aldyk. Ýagşy arzuw-dileglerde on iki süňňüň abatlygy aýratyn nygtalýar. Bu kitapda-da on iki sany bölüm bolup, olaryň her birinde halkymyzyň asyrlar boýy dowam edip gelen ajaýyp ýol-ýörelgeleri hakda düýpli gürrüň edilýär. Bölümleriň her birinde öňe sürülýän pikirler milli duýgular bilen delillendirilip, ýagşy arzuw-dilegler bilen jemlenýär. «Asmandan arkaly, Zeminde zynatly», «Zeminiň abatlygy — ýaşaýşyň ebediligi», «Ylym-bilim durmuşa ýagty saçýar», «Saglyk — abatlyk», «Zähmetsöýerlik — gaýratlylygyň gözbaşy», «Myhmansöýerlik», «Dostluk — asylly ýörelge», «Ynsaplylyk», «Agzybirlik», «Durmuşyň kadasy — paýhas pendi», «Ýoluňyza rowaçlyk nur saçsyn!», «Manysyny tirmegi okyja goýan rowaýatlarym» ýaly bölümleriň her biri halkyň aň kämilliginiň, pähim-paýhasynyň dürdänelerinden söz açýar.

Saglygym — baş baýlygym

Bi­ziň ýur­du­myz ge­çen san­ly­ja ýyl­da äh­li ul­gam­lar bo­ýun­ça, şol san­da sag­lyk ul­ga­myn­da-da uly üs­tün­lik­le­re eýe bol­dy. Hä­zir­ki za­ma­nyň kä­mil luk­man­çy­lyk en­jam­la­ry bi­len en­jam­laş­dy­ry­lan has­sa­ha­na­la­ryň, köp san­ly sa­gal­dyş-dynç alyş öý­le­ri­niň, sport des­ga­la­ryň, şy­pa­ha­na­la­ryň, anyk­la­ýyş-be­je­riş eda­ra­la­ryň gur­lup ula­nyl­ma­ga be­ril­me­gi Türk­me­nis­tan döw­le­ti­mi­zi ha­ky­kat­dan-da, sag­dyn­ly­gyň we ru­hu­be­lent­li­giň ýur­du­na öwür­di. Bu asyl­ly iş­le­riň sa­ka­syn­da Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň taý­syz ta­gal­la­la­ry bar­dyr. Hä­zir­ki gün­de ýur­du­my­zyň dür­li kün­je­gin­de adam sag­ly­gy we sag­dyn­lyk, sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­le­ri­ne eýer­mek ba­bat­da wa­gyz-ne­si­hat iş­le­ri al­nyp ba­ryl­ýar. Aras­sa ho­wa­da ge­zim et­mek, sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­le­ri­ni ýö­ret­mek, ýo­kum­ly iý­mit­ler bi­len iý­mit­len­mek, dür­li be­den­ter­bi­ýe maşk­la­ry­ny ýe­ri­ne ýe­tir­mek ýa­ly sag­lyk bi­len bag­ly ge­çi­ril­ýän jem­gy­ýet­çi­lik çä­re­le­rin­de, ýyg­nak­lar­da we mas­la­hat­lar­da hor­mat­ly ­Pre­zi­den­ti­mi­ziň alyp bar­ýan «Sag­lyk» Döw­let mak­sat­na­ma­syn­dan ugur alyn­ýar.

Şygryýet bossany

Arkadag(Täze öwüşginli müseddes žanry) Ak ýollara seýran içre her säheriň yşkyn synlap,Ter açylan reýhan içre gül baharyň müşgün synlap,Jennet roýly meýdan içre ak şäheriň keşbin synlap,Täze ruhly eýýam içre ýurduň oba-deştin synlap,Hiç sowulmaz döwran içre döwrüň tylla köşgün synlap,Ylham ýaýyp saba-säher bagt ýolunda Siz, Arkadag!

Şygryýet bossany

Watan Söýgüden zyýada yşkdan dörän,Arşyň ýere gonan behişdi Watan!Yhlasa ýugrulan, mähre eýlenen,Türkmenistan atly mähriban Watan!

Şygryýet bossany

Watanym Arkadagyň pähiminden, paýhasyndan nur alan,Jigerim sen, mukaddessiň, nury didäm Watanym.Beýik-beýik başlangyçda ýurtlar içre saýlanan,Jigerim sen, mukaddessiň, nury didäm Watanym.

Şygryýet bossany

Türkmenistan — bitaraplygyň mekany Ýurdumyz Garaşsyz bolup, gök diredi başlarymyz,Bu habar dünýä ýaň salyp, juwanlaşdy ýaşlarymyz,Ýagşylardan nusga alyp, rowaç etdik işlerimiz,Kalbyňda hoş niýet bolsa, Biribar goldar ekeni,Dilde dessan Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany.

Şygryýet bossany

Bitaraplygyň mekany Garaşsyzlyk, Bitaraplyk şöhratymdyr, şanymdyr,Eziz ýurdum Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany.Kalbymdaky niýetimdir, damardaky ganymdyr,Başymyzda altyn jyga, bu döwrana ýeteni,Eziz ýurdum Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany.

Şygryýet bossany

Türkmenistanym Mähriban Watanym, Türkmenistanym,Seniň didaryňdan doýma ýok maňa.Sen bagtly ykbalym, ter gülüstanym,Ak alkyşlar aýdýan ak daňlaryňa.

Şygryýet bossany

Obam Menem şu obanyň sada perzendi,Ulalyp, goýnunda geldim kemala.Indi wagt tapyp aram-aralar,Dogduk obama,gelýän salama.

Şygryýet bossany

Bitarap watan Gül gujagyň baýram bu gün, toý bu gün,Şanyňadyr şygyr-gazal, aýdymym,Belentde parladyp ýaşyl Baýdagyn,Arkadag pähminden ak bagta ýeten,Şanyň Arşa galsyn Bitarap Watan.

Şygryýet bossany

Obam Çybykdan at münüp oýnan ýerlerim,Mähriň gujagynda gaýnan ýerlerim,Öz ykbal ýolumy saýlan ýerlerim,Eziz obam, Watan senden başlanýar.

Şygryýet bossany

Ejem Söz tapamok waspyňyzy ýazmaga,Ähli güýçden rüstem mähriň jan ejem.Mahmal ýazlar zynat goja Zemine,Ýazlar gurban gözelligňe, jan ejem.

Şygryýet bossany

Ýatladyk Göwünden joşup çykan şygyr bendinde,Türkmen ýaýlasynda, şäher-kendinde,Ilimiň lebzinde, ygrar-antyndaMagtymguly diýip, ýatladyk adyň.

Şygryýet bossany

Watan Galam bilen ak kagyzyň ýüzüne,Ýazýan tarypyňy, täjimsiň, Watan.Başym ýetýär gök asmanyň deňine,Buýsanjym, namysym, abraýym, Watan.