"Diýar" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-56, 39-95-30, 39-95-23
Email: diyar-zurnaly@online.tm

Habarlar

«Merkezi aziýa — Hytaý»: hyzmatdaşlygyň ýokary derejesi

Türkmenistan döwletimiz Hytaý Halk Respublikasy bilen ikitaraply hem-de köptaraply esasda alyp barýan gatnaşyklaryny örän işjeň kämilleşdirýär. 2023-nji ýylyň 18-19-njy maýynda hormatly Prezidentimiziň HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça «Merkezi Aziýa — Hytaý» sammitine gatnaşmagy sözümiziň aýdyň subutnamasydyr. «Merkezi Aziýa — Hytaý» sammiti köptaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy täze derejä çykarmakda möhüm orun eýeleýär. Ýurtlaryň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýlanyndan bäri geçen 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda bu ugurdaky özara hereketlerde anyk netijeler gazanyldy. Maglumatlara salgylansak, diňe 2022-nji ýylda Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky haryt dolanyşygynyň möçberi 70 milliard amerikan dollaryna deň boldy. 2023-nji ýylyň mart aýyndaky ýagdaýa görä, Hytaýyň bu sebitiň ýurtlaryna goýan göni maýa goýumlarynyň möçberi 15 milliard amerikan dollaryndan geçdi.

Toýly günüň şatlygy

Düýn, 18-nji maýda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli ähli amatlyklary özünde jemleýän «Parahat — 7» ýaşaýyş toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Häzirki zaman döwrebap 9 gatly, 54 öýli ýaşaýyş jaýynyň açylyş dabarasyna  Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Şeýle-de bu çärä Mejlisiň ýolbaşçylary we deputatlary, Halk Maslahatynyň agzalary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, Aşgabat şäheriniň häkimliginiň ýolbaşçylary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýaşulular hem-de ýaşlar gatnaşdylar. Medeniýet we sungat ussatlarynyň aýdym-sazly çykyşlary bilen baýramçylyk ruhuna beslenen açylyş dabarasy bu ýere ýygnananlarda uly buýsanç duýgularyny döretdi. Gahryman Arkadagymyz halkymyza ýüzlenip, Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzda toýlaryň toýa ulaşýandygyny, şu gün hem ýurdumyzda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününiň giňden bellenip geçilýändigini, şeýle toýly günlerde Diýarymyzyň dürli künjeginde ýaşaýyş jaýlarynyň, önümçilik hem-de beýleki durmuş maksatly binalaryň gurlup ulanmaga berilýändigini belledi. Munuň özi eşretli durmuşyň hözirine buýsanyp, bagtyýar ýaşaýan ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň elmydama döwletiň üns merkezinde durýandygyny aýdyň tassyklady.

Paýtagtymyzda italiýan fotosergisi geçirildi

Şu gün 10-njy maýda paýtagtymyzyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde Italiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasy we Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan guralan «Alinari doganlary we häzirki zaman fotosuratlarynyň ussady» atly serginiň açylyş dabarasy geçirildi. Oňa ýurdumyzda hereket edýän halkara hem-de diplomatik gulluklaryň wekilleri, medeniýet we sungat işgärleri, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, talyp ýaşlardyr beýleki myhmanlar gatnaşdylar.

Jahana açylýan ýollar

Häzirki wagtda ykdysadyýetleriň özara baglanyşygyna, ýurtlaryň, oba hem-de şäher ýerleriniň arasyndaky gatnaşyklary pugtalandyrmakda ulag ulgamyna möhüm orun degişlidir. Bu ulgamyň döwrebap derejede ösmegini alamatlandyrýan ikitaraplaýyn duşuşyklar we gepleşikler, sergiler hem-de halkara maslahatlar ýurdumyzda giňden alnyp barylýar. Şonuň bilen bagly düýn, 3-nji maýda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş — 2023» atly II halkara maslahaty we sergisi öz işine başlady. Bu sergi degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylaryny, daşary ýurtlaryň resmi wekiliýetlerini, halkara we sebit guramalarynyň ýolbaşçylaryny hem-de wekillerini, ulag pudagyndaky ylmy birleşmeleriniň, bilermenler we işewürler toparlarynyň wekillerini bir ýere jemledi. Hormatly Prezidentimiziň II halkara maslahata we sergä gatnaşyjylara iberen Gutlagynda bellenilişi ýaly, bu wekilçilikli forum hyzmatdaşlygymyzyň mundan beýläk-de ösmegine we sebitleýin ulag infrastrukturasy üçin ygtybarly binýadyň döredilmegine möhüm itergi berer.

Aşgabat şäher halk maslahatynyň agzalary bilen duşuşyk

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döwletimizde hukuk ulgamyny kämilleşdirmek, kanunçylyk binýadymyzyň berkidilmegi bilen bagly netijeli işler alnyp barylýar. Jemgyýeti edara etmek, kämil döwlet gurmak we ony dolandyrmak ýaly ata-baba ýörelgelerimiziň ýurdumyzda bu günki gün aýratyn orny eýeleýändigini görmek bolýar. Şonuň bilen bagly 22-nji aprelde paýtagtymyzdaky «Mekan» köşgünde Aşgabat şäher halk maslahatynyñ agzalarynyñ we etrap halk maslahatynyñ ýolbaşçylarynyñ gatnaşmagynda maslahat geçirildi. Jemgyýetimiziň bitewiligini, agzybirligini ýokarlandyrmaga niýetlenen borçlaryň, düzgünleriň beýany bolan bu maslahatda topar agzalary we ýolbaşçylar wezipä bellenilip, ýurdumyzda 2023—2028-nji ýyllar aralygynda edilmeli işleriň, durmuş-ykdysady, demokratik-hukuk özgertmeleriň ýollary we düzgünleri bilen tanyşdyryldy.

Halypa — şägirtlik ýoluna bagyşlanan döredijilik duşuşygy

Häzirki wagtda Diýarymyzda halkymyzyň arasynda asylly ýörelgeleriň biri hasaplanylýan halypa-şägirtlik ýoluny dowam etdirmek, ýaş žurnalistleriň döredijilik älemine bolan höwesini artdyrmak maksady bilen maslahatlar, şeýle-de döredijilik duşuşyklary yzygiderli geçirilýär. Munuň özi mähriban Watanymyzyň şu günki we geljekki ösüşlerini köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň dürli görnüşlerinde şöhlelendirip, dünýä ýaýmagy borç edinýän ýurdumyzyň dürli ýokary okuw mekdeplerinde žurnalistika hünärinden bilim alýan talyp ýaşlar üçin uly görelde mekdebidir.

Syratyňa dünýä haýran

Asyrlaryň dowamynda özüniň ajaýyp gözelligi, ýyndamlygy, wepalylygy bilen dünýäni haýran eden, halkymyzyň buýsanjy hasaplanylýan ahalteke bedewlerimiz ata Watanymyzda toýlarymyzyň bezegi hasaplanylýar. Her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen bedewiniň milli baýramynyň ýurdumyzda döwlet derejesinde bellenilip geçilmegi we oňa bagyşlanylyp dürli bäsleşikleriň, at çapyşyklaryň geçirilmegi bedewlerimiziň türkmeniň ruhy dünýäsindäki ornunyň örän ýokarydygyny aňladýar. Şu nukdaýnazardan, «Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli bäsleşikleri geçirmek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 16-njy noýabrynda çykaran 12657-nji Kararyna laýyklykda, Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Aşgabat şäherinde 2023-nji ýylyň 30-njy aprelinde ahalteke atlarynyň halkara gözellik bäsleşigini hem-de olaryň gözelligini şekillendiriş we amaly-haşam sungaty eserlerinde, neşir önümlerinde, fotosuratlarda, teleýaýlymlarda çeper beýan etmek ugrunda suratkeşleriň, heýkeltaraşlaryň, halyçylaryň, zergärleriň, fotosuratçylaryň, neşirýat işgärleriniň, dizaýnerleriň, teleoperatorlaryň arasynda bäsleşikleri geçirmek bellenildi.

Ýüreklerimizde ebedi ýaşar

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň käbesi, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň enesi Ogulabat Berdimuhamedowanyň aradan çykmagyny külli türkmen halky uly gynanç bilen kabul etdi. Her bir ynsanyň mätäç bolan ene mukaddesligini özünde jemlän bu şahsyýet halkymyzyň ykbalyna mizemez sahawat, ýüreklerine tükenmez mähir çaýdy. Öz iline-ýurduna diňe ýagşylyk islän, ýagşy häsiýetleri eçilen, mukaddes işleri, ýaşan bütin ömründe gelin-gyzlara nusga bolan bu ynsan döwletliligiň, belent adamkärçiligiň nusgasy hökmünde ýüreklerimizde, aňymyzda ebedi ýaşar. Mälim bolşy ýaly, ýagşy bendeleriň ömür tanapynyň mübärek Remezan aýynda üzülmeginde elmydama Beýik Biribaryň hikmeti bar hasaplaýarlar. Ogulabat ejemiziň hem Mälikguly aga ýaly, aýlaryň soltany bu mübärek aýda bakyýete göç etmeginiň bir hikmeti bolmaly. Olar Gudraty Güýçliniň sylan bendeleridi, ýagşylyk paýlan ynsanlardy. Hakyň nazary düşen bu ynsanlary halk mukaddes saýdy, olardan ýetişen ogullary özüniň Gahrymany, milli Lideri, döwletiň başy hökmünde kabul etdi. Ogulabat enemiz kanagatlylyk, döwletlilik, ynsanperwerlik, belent adamkärçilik, ata Watana söýgi, maşgala ojagyna wepalylyk ýaly häsiýetleri nesil terbiýesinde gözden salman, döwlete baş boljak, ulus-ili bir suprada jemlejek at-abraýly perzentleri türkmen iline bagyş etdi. Şeýle-de ol türkmen zenanyna mahsus görüm-göreldesi bilen geljek nesillere

Waspnama

«Diýarda» Diýaryň waspy»  atly bäsleşige Saz bolup eşdiler öwüsen şemal,Üýtgeşikdir guşlaň nagma kakyşy.Tämiz howaň bütin durkuma ýaýran,Ylham berer çeşmeleriň akyşy.

Bagtymyň badalgasy

«Diýarda» Diýaryň waspy» bäsleşigine Bir ullakan şäher örän gadymy,Kyrk dört derwezeli galasy bilen,Hersinde bir metjit ymam-hadymly,On müň namazhonuň senasy bilen,Baş derwezäň ýanyndaky metjitde ,Kyrk müň dindar dileg-doga edipdir.

Halkara synçylaryň jemleýji brifingi

Düýn, 27-nji martda Aşgabatdaky «Garagum» myhmanhanasynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi topar brifingi geçirildi. Onda merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçysy Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň deslapky netijeleri barada gürrüň edildi. Brifingde Merkezi saýlaw toparynyň başlygy G.Myradow çykyş edip, milli parlamentiň, ýerli häkimiýet edaralarynyň düzümlerine hödürlenen mynasyp dalaşgärlere ses bermek çäresiniň üstünlikli geçirilendigini habar berdi.

Demokratik ýörelgelerde saýlawlar dowam etdirildi

Demokratik özgertmeleri dabaralandyrýan ýokary guramaçylykly saýlaw çäresi ýurdumyz boýunça mynasyp dowam etdirildi. Paýtagtymyz Aşgabatda şeýle hem welaýatlarymyzda döredilen saýlaw uçastoklarynyň ählisinde bu çäräniň döwrebap derejede alnyp barylmagy üçin giň mümkinçilikler döredildi.  Saýlawlar bäsleşik, açyklyk we aýanlyk esasda alnyp barlyp, raýatlarymyz sagat 19:00-a çenli dalaşgärleri saýlamaklyga ses berýärler. Anyk maglumatlara salgylananymyzda, Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary boýunça öýlän sagat 15:00-a çenli saýlawçylaryň 74, 48%-i, welaýat, etrap, şäher halk maslahatynyň agzalary boýunça 74,65%-i, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça 74,17%-i ses berdiler. Günüň ikinji ýarymynda hem saýlawlar ýokary derejede alnyp barylýar.

Dalaşgärleriň saýlawlaryna giň badalga

Şu gün säher bilen ýurdumyzda Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna giňden badalga berildi.Saýlawlara niýetlenen 2644 sany saýlaw uçastoklarynda ildeşlerimiz, ylaýta-da, 18 ýaşyny dolduran ýaşlarymyz demokratik usulda konstitusion hukuklaryna laýyklykda dalaşgärleri saýlaýarlar.  Guramaçylykly alnyp barylýan bu syýasy-jemgyýetçilik çärä halkara synçylar ýokary baha berdiler.Saýlawa gelýän her bir raýatlarymyz üçin saýlaw uçastoklarynda ses bermek üçin gutular, saýlaw býulletenleri, şeýle-de usuly edebiýatlar üpjün edildi. Her bir uçastoklara ygtybarly enjamlar hem-de ulag serişdeleri berkidildi. Munuň özi ýurdumyz boýunça alnyp barylýan bu saýlawlara ýokary derejede taýýarlyk görlendiginiň subutnamasyna öwrüldi. Saýlaw toparlarynyň agzalary ses bermäge gelýän ildeşlerimiziň saýlaw hukuklarynyň berkidilmegine jogapkärli çemeleşmek arkaly demokratik-hukuk binýadynyň berkidilmegine mynasyp goşant goşýarlar. Giňden alnyp barylýan bu syýasy çärede berlen sesler ýurdumyz hem-de halkymyz üçin mynasyp hyzmat etjek dalaşgärleriň saýlanmagyna uly itergi berer.

ÝAŞLARA GUTLAG

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW Köňül kendim, ömre bendim, Diňlegin sözlem!Bagt diýen zat damja bolsa,Ýaz ýagşa eziliň! Söýgi besläp ýüreklerde,Taryha ýazylyň!Şirin sazym perdelerden Saýladym saňa!

Sün­nä­li ze­nan — dün­ýä­li ze­nan

Çagakak uly ýaşly aýallaryň «Pylanylar guda bolupdyrlar. Keşde çekip, kürte bejerip oturan gyz alýarlar» diýen sözlerini köp eşiderdik. «Gelniň geldi-geldisi» diýleni. Bu gürrüňler tarypy ýetirilýän şol arzyly gyz tä hak ojagyna gowuşýança, küren obanyň ähli öýünde ýaňlanar. Toý gününe barmak büküp garaşýanlar barada sözem ýok. Her kim kürteçi gyzy görjekden. Ýogsa, ol nätanyş ýerdenem gelmeli däl, obanyň öz gyzydyr. Ýöne näme üçindir obadaşlarymyzyň hamana ol gyzy hut toý gününde görýän ýaly özlerini alyp barmasy çaga dünýäňi gozgalaňa salar. Asyl millet kürteçi gyzyň özüni däl-de, atynyp gelen kürtesini görjek eken. Kän garaşylan günem geler, gelnem geçer öýüň törüne. Toýam sowular. Gelniň atynyp gelen, «nagyşlary gözüň ýagyny iýip barýan» diýilýän «iňňeden çykma» kürtesi hakyndaky gürrüňler welin, asyl-asyl sowulaýmaz. Ol hamana bakylyk mukamy ýaly, obanyň içinde ýaňlanar durar, ýaňlanar durar. Türkmen gelin-gyzlarynyň sünnäläp bejerýän kürteleri baradaky rowaýata çalymdaş kyssalar ýöne ýerden döremeýär. Sebäbi gyzyl çog kürtelerde manysyny tirip bolmaýan, emma gözelligi bilen gözüňi, kalbyňy dokundyrýan dünýä bar, ykbal bar. Edil türkmen halysy ýaly, gyrmyzy haly bilen gyrmyzy kürtäni synlanyňda, biri çitimde, beýlekisi sanjym bilen ýerine ýetirilen bitewi sungat göz öňüňde janlanýar. Hatda olara siňdirilýän zähmetem, hysyrdam, zenan dünýäsiniň gözelliginden, çeperliginden,

Halk we­kil­çi­li­gi­niň röw­şen gel­je­gi

Döwletlilige tarap ymtylmak türkmen milletiniň aýratyn häsiýetleriniň biridir. Halkymyz ata-babalarymyzyň ýoly bilen ýöräp, halk häkimiýetliliginiň özboluşly nusgasyny saýlap aldy. Şol bir wagtda dünýä tejribesiniň gazananlaryny hem-de milli däpleri we aýratynlyklary özünde jemledi. Köp asyrlyk taryhynyň çeşmelerine we hukuk tejribelerine esaslanyp, türkmen halky adamzat paýhasynyň, şeýle hem dünýä siwilizasiýasynyň ösüşinde döwleti dolandyrmagyň syýasy-hukuk binýadyny döretdi, ony özüniň iň täze taryhynda kemala getirdi. Biz bu gün Esasy Kanunymyzyň kadalarynda türkmen halkynyň bäş müňýyllyk taryhyndan gözbaş alyp gaýdýan milli däp-dessurlaryny, adatlaryny we durmuş ýörelgelerini özünde jemleýän demokratik, hukuk we dünýewi döwletiň häzirki zaman nusgasynyň öz beýanyny tapýandygynyň şaýady bolýarys. Türkmenistanda 2008 — 2020-nji ýyllarda tapgyrlaýyn geçirilen konstitusion özgertmeleriň esasy ugurlary döwlet häkimiýetiniň gurluşyny, döwlet häkimiýet edaralarynyň hakyky tutýan ornuny kesgitlemekden, olaryň wezipelerini döwrebaplaşdyrmakdan, kanunçykaryjylyk işini ýokarlandyrmakdan ybarat boldy. Bu babatda 2023-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyz Türkmenistanyň Milli Geňeşiň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde eden taryhy çykyşynda «Siziň bilşiňiz ýaly, durmuş bir ýerde durmaýar, yzygiderli ösüp-öz

Bag­tyň keş­bi si­ňen şä­her

Arkadag şäheri — bagtyň bahary. Arkadag şäheri — ömürleriň gaýmak deýin säheri. Bu şäheriň döredilmegi külli türkmeniň kalbyndaky arzuwlaryň amala aşmasy bolup dünýä ýaýyldy. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň paýhasyndan dörän bu şähere bagtyň we barlygyň mekany diýilse juda ýerlikli bolar. Owadan binalara süňňüni örkläp barýan Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynyň açylmagyna giňden taýýarlyk görülýän häzirki günlerde mährem Aşgabat baharyň gülkamat lybasyny egnine atdy. Şäher gurmak — ýalkanyşdan alamat, bina gurmak — sogap işden alamat. Gahryman Arkadagymyzyň şähergurluşyk maksatnamasynyň depginli ösüşleriniň badyny üstünlikli dowam etdirýän Arkadagly Serdarymyzyň asylly maksatlary bolsa bagta güwälik. Şonuň üçinem Arkadag şäheriniň at-owazasy il aşyp, menzil aşyp, giň jahana äşgär bolýar. Hormatly Prezidentimiziň «Ýaşlar — döwletiň daýanjy» diýýän ganatly sözleri Ýaşlar guramasynyň işgärleri hökmünde bizi juda kän maksatlara ruhlandyrýar. Biz özümize bildirilýän beýik ynama joşgunly zähmet bilen jogap bermek ugrunda yhlas edýäris we häzirki günlerde döwlet syýasatynyň we milli binagärligimiziň möhüm bölegine öwrülen akylly şäher — Arkadag şäheriniň ähmiýetini we gurluşyk-binagärlik ulgamyndaky ornuny ýaşlaryň arasynda wagyz etmekde gerimli işleri alyp barýarys. Galyberse-de, üstümizdäki ýylyň Arkadagly Serdarymyzyň asylly başlangyçlaryna esaslanylyp «Arkad

Ussat bagşy joşup aýdym aýdanda

Türkmenistanyň halk artisti, Magtymguly adyndaky Halkara baýragynyň eýesi Jemal Saparowa bagyşlanýar Oda

Owa­zyn­da mu­hab­bet bar, mä­hir bar

Hakyky guýma-gursak zehini bolan ynsan elmydama halky üçin döredýär, il üçin işleýär. Olaryň tebigy zehini, başarnygy ýürekden çykyp, ýürege ýetýär. Zähmet siňdirilip döredilen eser, ol aýdymmy ýa-da sungatyň beýleki ugurlaryna degişli bolan eserlermi, ony halkyň özi ykrar edýär. Diýmek, ýerine ýetiriji tarapyndan ýürege ýol salýan döredijilik ylhamy ýönekeý bolmaýar. Döredijilik inçe zat. Oňa ýiti zehiniň, söýgiň, yhlasyň bilen çemeleşen ýagdaýyňda, özüňi halkyň öňünde ykrar etdirip bolýar. Olam hemmelere başardyp duranok. Özüni tanadyp, ýyllarboýy döredijiligi bilen halkyň içinde ýaşaýan adamlara ussat diýilmegem ýöne ýerden däl. Ol sözüň aňyrsynda çuň many, giden zähmet ýatyr. Zähmet ýoly, onda-da ömrüni şoňa bagyşlan adam hakda gürrüň etmegiň özi hem buýsançly, hemem jogapkärli. Biz muňa halypa, Türkmenistanyň halk artisti, bagşy zenan Jemal Saparowanyň döredijilik hemem zähmet ýoluna ýüzlenenimizde-de göz ýetirdik. Jemal Saparowa diýlende hakyky türkmen zenanynyň keşbi göz öňüňde janlanýar. Halypanyň her bir diňleýjä ýetirýän owazynda muhabbet bar, mähir bar. Hakyky sungat adamsynyň gözleriniň nurunda-da şol uçguny görmek bolýar. Ýyllarboýy halk köpçüliginiň öňünde çykyş edip ýören bagşy her gezek sahna çykanda gözlerinde döreýän begenç, buýsanç duýgulary onuň hakyky sungat adamydygyny mese-mälim äşgär edýär.

At agy­nan ýer­de toý bo­lar

Hal­ky­nyň ta­ry­hy­na, me­de­ni­ýe­ti­ne, sun­ga­ty­na sar­pa goý­ýan we oňa çuň­ňur dü­şün­ýän ada­myň Wa­ta­ny­na, ulus-ili­ne söý­gü­si be­lent­dir, ju­da aňyr­dan­dyr. Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ýur­du­myz­da atşynaslygy we at­çy­lyk spor­tu­ny ös­dür­mä­ge döw­let de­re­je­sin­de aý­ra­tyn üns be­ril­ýär. Ine, ýa­kyn­da Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­myz «Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň ýur­du­my­zy 2022—2028-nji ýyl­lar­da dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň Mak­sat­na­ma­syn­da» göz öňün­de tu­tu­lan we­zi­pe­le­ri üs­tün­lik­li ýe­ri­ne ýe­tir­mek, türk­men hal­ky­nyň mil­li buý­san­jy bo­lan at­la­ryň to­hum aras­sa­ly­gy­ny go­rap sak­la­mak we baş sa­ny­ny kö­pelt­mek, bu ugur­da ýo­ka­ry de­re­je­li hü­när­men­le­ri top­lum­la­ýyn hem-de yl­my esas­da taý­ýar­la­mak mak­sa­dy bi­len, Ar­ka­dag şä­he­rin­de Aba An­na­ýew adyn­da­ky Hal­ka­ra at­çy­lyk aka­de­mi­ýa­sy­ny dö­ret­mek we «Türk­men at­la­ry» döw­let bir­le­şi­gi­niň ga­ra­ma­gy­na ber­mek ba­ra­daky Ka­ra­ra gol çek­di. Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň Per­ma­ny bi­len Py­gy Ho­ja­mu­ham­me­do­wiç Baý­ram­dur­dy­ýew Aba An­na­ýew adyn­da­ky Hal­ka­ra at­çy­lyk aka­de­mi­ýa­sy­nyň rek­to­ry we­zi­pe­si­ne bel­le­nil­di. Türk­men be­de­wi­niň mil­li baý­ra­my­nyň da­ba­ra­ly bel­le­nil­ýän gün­le­rin­de biz hem «Gal­ky­nyş» mil­li at üs­tün­d