"Diýar" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-56, 39-95-30, 39-95-23
Email: diyar-zurnaly@online.tm

Habarlar

Pelsepeler dünýäsinden

Ynam — başlangyç «Diňe özüne ynanýanlara ynanýandyrlar»

Meşhurlyga elten ýol

Hindi kinosy diýlende biz sungatyň bu görnüşiniň Hindistanda hut industriýa pudagyna öwrülendigini hökman aýtmalydyrys. Hindistan diýlende göýä ähli arzuwlaryň wysal bolýan ýurdy, görülmedik tebigatyň ynsan duýgularyny heýjana salýan mekany iki gaşynyň ortasyna emeli hal goýulan garaýagyzdan gelen garagözelek gyzlaryň söýgi wepasyny jandan ileri goýup berjaý edýän jadyly topragy hökmünde kabul edenligimiz çyndyr. Aziýanyň Golliwudyna öwrülen Mumbaýda (öňki Bombeýde) her ýyl müňlerçe filimler surata düşürilýär.Şonuň üçin ol indi Bolliwud diýlip atlandyrylýar. Türkmen topragynda-da hindi kinolaryna, hindi aýdymlaryna gyzyklanmanyň çäksizdigini aýtsa bolýar. Türkmen tomaşaçylaryň söýgüli aktrisasy Arti ady bilen tanalan, Bhanurekha Ganeşan 1954-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda Hindistanyň Çennaý şäherinde eneden dogulýar. Çagalykda onuň kakasy näbelli sebäp bilen maşgalasyny terk edýär. Maşgalanyň uly perzendi heniz 12 ýaşyndaka eklenç etmek üçin orta mekdebini taşlamaly bolýar. Ol ýetginjek ýaşda bolsa hem, sungat dünýäsine ädim ätmegi başarýar. Rekha 1966-njy ýylda režissýor Rangula Ratamyň telug dilinde alnan filminde ilkinji gezek ýetginjek çykyş edýär.

Çyn­ma-çyn ýur­du­nyň toý däp­le­ri

Biziň ýurdumyzda bolşy ýaly hytaýlylarda hem zenan maşgalanyň orny öýüň bikesi hökmünde kesgitlenendir. Gyz çagalar şu maksat bilen terbiýelenip, olara kiçilikden bir ojagy ýöretmek üçin ähli zerur zatlary, biş-düşi, arassaçylyk işleri öwredilýär. Şeýle ýetişdirilen, geljekde gelin bolmaly gyz bolsa ähli kişiň ünsünde bolýar. Hytaýlylar döwrebaplyga üns berseler-de, öz däp-dessurlaryny häzirki güne çenli getiripdirler. Şeýle dessurlaryň dürlüligine garamazdan hersiniň aýratyn orny bar. Şonuň üçin hytaý düşünjesinde «Durmuşyň üç ajaýyplygy» diýilýän nika, maşgalada ogul perzendiň dogulmagy, bilim almak ýaly maksatlaryň düzülmegi ýöne ýerden däl. Görnüşi ýaly, onuň birinjisi hem «durmuş toýy» bolup durýar. Ol diňe iki ýüregiň birikmegi bolman, eýsem iki maşgalanyň hem ýakynlaşmagyny aňladýar. Munda «üç habar» we «alty adat» diýen tapgyr toý tutulyp, nika gyýylýança ýöredilýär. Alty adatyň birinjisi «gudaçylyk» bolýar. Saýlanan gelinligiň öýüne söz aýdyjy dile çeper zenan ýigit tarapyndan ugradylýar. Ol ilki osmakçylyk edip, bu maşgalanyň tutýan ornuna görä, ýigit ýeri üçin gyzy içden-daşdan ählitaraplaýyn sorap-ideýär. Soňra bu ýere gelmeginiň sebäbini aýdyp berýär. Bu gelen myhmana hiç hili hödür-kerem edilmeýär. Aýdylýan maşgala makullansa, sözi kabul edilýär. Bu zenan hem iki maşgaladan halat-serpaýyny alýar. Ikinji adatda, ýigit bilen gyz görüşýär. Soňra gowy günleriň biri s

Ynanarmyň sen

Ylham ýaýlasynyň sözlerin tirip,Saňa barýan ýollaň ýakasyn syryp,Ter çemen güllerden bägüller bogup,Seni söýýän diýsem, ynanarmyň sen! Derýa kimin joşup kalbyňa aksam,Awara ýel deýin gapyňy kaksam,Bagtyň özi bolup roýuňa baksam,Seni söýýän diýsem, ynanarmyň sen!

Ga­dy­my Kö­şi oba­sy­nyň ta­ry­hy

Köpetdagy etekläp oturan gadymy Köşi obasynyň döreýiş taryhy alyslardan gözbaş alýar. Bu obanyň dörän wagty anyk belli bolmasa-da, il arasynda obanyň döreýşi we onuň ilkinji ýaşaýjylary bilen bagly birnäçe gyzykly gürrüňler häli-häzirler hem aýdylyp gelinýär. Köşi obasynyň adynyň näme many aňladýandygy, nähili gelip çykandygy hakynda ylymda birnäçe çaklamalar bar. Muňa garamazdan, dilçi alym S.Atanyýazowyň toponimik sözlüginde taryhçy alym M.Ý. Massona salgylanmak bilen, Köşiniň etimalogiýasynyň heniz doly anyklanmandygyny belläp geçýär.

Sitrus miweleriniň saglyga peýdasy

Üýtgeşik tagamy, hoşboý ysy we saglyga uly peýdasy bolan sitrus miweleri, esasan hem, gyş aýlary adamlar tarapyndan iň köp isleg bildirilýän miwelerdir. Olar düzüminde ynsan saglygyna peýdaly bolan köp sanly witaminleri, minerallary we beýleki ýokumly maddalary saklaýar. Sitrus miweleriniň düzüminde saklanýan C witamini (askorbin turşusy) diňe bir immun ulgamyny ýokarlandyrman, eýsem bedeniň öýjüklerini daşky gurşawyň ýaramaz täsirlerinden goraýar we bedeniň wagtyndan öň garramagynyň öňüni alýar. Mundan başga-da olaryň düzüminde köp mukdarda B witamini saklanýar. Bu bolsa ukusyzlygyň öňüni alýar, deriniň, saçyň bozulmalarynda ýardam berýär. Mundan başga-da, adamyň hemişe keýpiniň çag bolmagyna getirýär. Miweleriň düzüminde saklanýan fitonsitler bolsa mikroblaryň, zyýanly kömelekleriň we bakteriýalaryň ösüşini saklaýar hem-de köpelmeginiň öňüni alýar.  PYRTYKAL. Iň köp isleg bildirilýän miweleriň biri bolup, witaminlere iň baý sitrus miwe hasaplanýar. Ol öz düzüminde askorbin turşusyny, minerallary, flawonoidleri, fitoelementleri saklaýar. Pyrtykalyň düzüminde limon bilen deňeşdirilende B witamini köp bolýar. Miwesiniň reňkinden A witamini hem saklaýanlygyny aýtmak bolar. A witamini gözüň görejine we derä gowy täsir edýär. Pyrtykal düzüminde saklanýan pektiniň hasabyna iýmit siňdiriş ulgamyna, şekeriň hasabyna bolsa kelle beýnisiniň işine öz oňaýly täsi

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar

Halatly halkymyň ynam daragty,Ganatly döwrümiň galkynan bagty,Gaýratly pederleň siz dowamaty,Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar. Kalbyňyzda dädem Gorkudyň boýy,Göroglyň beg toýy, Pyragyň oýy,Haýdar babaň demi, baharyň roýy,Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar.

Buýsanja beslenen dabara

Hemmämize mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 21-nji ýanwarynda paýtagtymyzyň Maslahat köşgünde Gahryman Arkadagymyzyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi geçirildi. Taryhy mejlisde halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasynyň — Türkmenistanyň Halk maslahatynyň döredilmegi hem-de degişli Konstitusion kanunlaryň kabul edilmegi, halkymyzyň isleg-arzuwlary, teklipleri nazara alnyp Gahryman Arkadagymyzyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellenilmegi we türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanuny taýdan ykrar edilmegi agzybir halkymyzyň göwün guşuny ganatlandyrdy. Şu mynasybetli dabaraly maslahatlar Diýarymyzyň ähli künjünde ýaýbaňlandyrylýar. Düýn 25-nji ýanwarda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde «Türkmen halkynyň Milli Lideri jebisligiň, döwletliligiň daýanjydyr!» atly dabaraly maslahat geçirildi. Oňa ýurdumyzyň medeniýet ulgamynyň ýolbaşçy düzümi, ýazyjy-şahyrlar, bagşy-sazandalardyr teatr artistleri, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri şeýle-de ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlarydyr talyplary gatnaşdylar.

«Arkadag şäheri — bagtyň şäheri» atly dabaraly maslahat

Bu günki gün Diýarymyzda giňden alnyp barylýan dabaraly çäreler, halkara maslahatlar, ägirt uly açyşlar asudalyga, abadançylyga beslenýän her bir günümiziň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Bu bolsa Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda türkmen halkyny belent ädimler bilen aýdyň geljege sary alyp barýanlygyny äşgär edýär. Başlangyjyndan uly üstünliklere beslenen «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylymyzyň hem şeýle özgertmeleriň iň köp ýaýbaňlandyrylan ýylyna öwrüljekdigi bellenilmäge mynasypdyr. Düýn, 9-njy ýanwarda Türkmenistanyň Medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Ahalyň merkezinde bu gün nur saçyp duran «Arkadag şäherinde» gurlan ajaýyp binalara belli şahsyýetlerimiziň atlarynyň dakylmagy mynasybetli «Arkadag şäheri — bagtyň şäheri» atly aýdym-sazly dabaraly maslahat geçirildi. «Arkadag şäheri» atly edebi kompozisiýasy bilen açylan bu dabaraly maslahat merkeziň täze binalary bilen halkymyzy giňden tanyşdyrmakda uly ähmiýete eýe boldy.

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar

Düýn, Eziz Diýarymyzda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylyna bagyşlanyp dabaraly maslahat geçirildi. Türkmenistan döwletimizde uly şatlyk-şowhuna beslenip gelýän her ýyly döwrebap at bilen atlandyrmak indi asylly däbe öwrüldi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 29-njy dekabryndaky Karary esasynda 2023-nji ýyly «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» diýip yglan edilmegi onuň aýdyň subutnamasydyr.

Ösüşleriň badynda

Türkmen halkynyň her bir güni toýdur baýramlara beslenýär. Ajaýyp döwrümiziň batly depginler bilen ösüşi, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň gowulandyrylmagy, şäherdir obalarymyzyň döwrebaplaşdyrylmagy, zamana kybap binalaryň gurlup, ulanylmaga berilmegi türkmen halkynyň wysal bolan arzuwlarynyň aýdyň netijesidir. Ynha düýn, 28-nji dekabrda, Täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasynda ýurdumyzyň günbatar tarabynda ýerleşýän täze, döwrebap binalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Hormatly Prezidentimiziň hut özüniň gatnaşmagynda açylyp ulanylmaga berlen döwrebap 4 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň 62-si, durmuş maksatly beýleki binalardan söwda nokatlary, dynç alyş merkezleri,

Ilat ýazuwyna bagyşlanan maslahat geçirildi

20-nji dekabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky hemişelik wekilhanasynyň mejlisler zalynda möhüm ähmiýetli çäre bolan Türkmenistanda ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwy mynasybetli daşary ýurtly bilermenleriň gatnaşmagynda maslahat geçirildi. Bilşimiz ýaly, şu günler «Ilat ýazuwy — 2022: Jebislik. Bagtyýarlyk. Röwşen geljek» şygary astynda dowam edýän bu çäräniň geçişine ýardam bermek üçin Birleşen Milletler Guramasynyň degişli düzümleriniň ýokary derejeli bilermenlerinden düzülen wekiliýetiň ýurdumyza sapary dowam edýär. Ylmy maslahaty Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasy gurady. Oňa daşary ýurtly bilermenlerden, BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň Jemgyýetçilik-demografik statistika müdirliginiň başlygy Andres Wikat, BMG-niň Statistika müdirliginiň demografik statistika bölüminiň başlygy Srdjan Mrkiç, BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň Statistika edarasynyň Sosial we demografiki statistika bölüminiň hünärmeni Fiona Willis-Nunes, Ilat we ösüş boýunça sebitleýin geňeşçi, BMG-niň Ilat gaznasynyň Gündogar Ýewropa we Merkezi Aziýa üçin sebit edarasyndan Eduard Jongstro, GDA-nyň Döwletara statistika komitetiniň Jemgyýetçilik-demografik statistika müdirliginiň başlygy Irina Zbarskaýa, şeýle-de Gündogar Ýewropa we Merkezi Aziýa üçin UNFPA-nyň sebitara ilat ýazuwlary boýunça taslamasynyň ýolbaşçysy Jenap Huwaýdo Ṣoinbekow gatnaşdy. Maslahatyň ma

Täze ýyl arçasynyň yşyklary şöhle saçdy

Her ýyl ýurdumyzyň baş arçasynda köpöwüşginli yşyklaryň ýakylmagy hemmeleriň söýýän hem-de sabyrsyzlyk bilen garaşýan pursadydyr. Bu şatlykly pursat Täze ýyl baýramçylygynyň ýakynlaşyp gelýändigini alamatlandyrýar. Ynha, düýn—15-nji dekabrda hem geçirilen dürli reňklerde öwşün atýan şarlar, monjuklar, oýnawaçlar bilen bezelen baş arçanyň yşyklaryny ýakmak dabarasy Täze ýylyň özboluşly nyşanlarynyň birine öwrüldi. Tutuş dünýä bu baýramçylyga gowulyk, täzeleniş, saglyk baradaky iň gowy arzuw-niýetler bilen garaşýar. «Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki giň meýdançada ýerleşdirilen depesi «2023» ýazgyly sekizburçly ýyldyz ornaşdyrylan owadan arçanyň beýikligi 43 metre barabardyr. Ýeri gelende aýtsak, soňky ýyllarda Aşgabatdaky baş arça GDA ýurtlarynyň paýtagt şäherleriniň Täze ýyl arçalarynyň arasynda beýikligi boýunça birinji orny eýeläp gelýär. Her ýyl körpe aşgabatlylar Aýazbabany we Garpamygy merkezi Täze ýyl arçasynyň ýanynda garşylaýarlar. Myhmanlar ýurdumyzyň baş şäheriniň barha özgerýän keşbinde tamamlanyp barýan ýylda bolup geçen özgertmeler bilen tanyşýarlar hem-de Türkmen döwlet gurjak teatrynyň döredijilik toparynyň ýerine ýetirýän ajaýyp çykyşlaryna tomaşa edýärler.

Parahatlyk mukamy dünýäň ýüzünde

Dostlukly ýurtlaryň medeniýeti, sungaty, däp-dessurlary bilen giňden tanyş bolmak, medeni gymmatlyklaryň arasyndaky umumylyklary ýüze çykarmak, milletler içre goňşuçylyk gatnaşyklaryny ýola goýmak ugrunda geçirilýän halkara çäreler döwletimiziň daşary syýasatynyň esasyny düzýär. Şeýle çäreler dostlukly döwletleriň medeniýeti, däp-dessurlary bilen giňden tanyşmaga ýardam edýär. Düýn — 12­nji dekabrda Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Halkara Bitaraplyk güni hem­de Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 27 ýyllygy mynasybetli sungat ussatlarynyň baýramçylyk konserti boldy. Mukamlar köşgünde geçirilen bu baýramçylyga ýurdumyzyň Hökümet agzalary, Milli Geňeşiň ýolbaşçylary, daşary ýurtlaryň we halkara guramalaryň Aşgabatda işleýän wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň daşary döwletlerdäki ilçileri, jemgyýetçilik guramalarynyň, syýasy partiýalaryň, ministrlikleriňdir pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Başarnyklylara baýraklar gowşuryldy

Ýakynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň  merkezi binasynyň dabaralar zalynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Parahatçylyk Gaznasynyň Müdiriýetiniň hem-de «Dünýä edebiýaty» žurnalynyň redaksiýasynyň bilelikde guran «Köňülleri birleşdirýän sungat» atly döredijilik bäsleşiginiň jemlerine bagyşlanan dabara boldy. Hemişelik Bitaraplygymyzyň 27 ýyllygy we Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilen bu bäsleşikde ýaş, başarnykly, zehinli terjimeçi ýaşlaryň ençemesi ýörite baýraklara mynasyp boldular. Terjimeçi ýaşlaryň arasyndaky bu bäsleşige gelen eserleriň 400-siniň içinden has şowly çykanlary eminler topar tarapyndan saýlanylyp alyndy. Bäsleşigiň jemleri boýunça bir sany baş baýrak, 12 sany baýrakly orunlar, höweslendiriji  baýraklaryň 22-si kesgitlenilip, olar döredijilik bäsleşiginde ýeňiş gazanan ýaş terjimeçilere dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Terjimeçilik — üýtgeşik dünýä. Onuň nury edebiýatyň süňňüne aýratyn öwüşgin çaýyp dur. Şeýle ajap sungata höwes bildirýän ýaşlaryň sanynyň barha artmagy bolsa, Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Serdarymyzyň  halypa-şägirtlik ýoluny mynasyp dowam etdirmek babatdaky wesýetleriniň durmuşa üstünlikli ornaşdyrylýandygynyň aýdyň güwäsidir. 

Hormatly adamlar!

Gyşyň aşa sowuk bolýan günlerinde saglygymyzy goramak üçin elimizden gelenini etmelidiris. Çünki saglygymyz biziň iň uly baýlygymyzdyr. Hormatly adamlar, sowuk howa şertlerine uýgunlaşmak, adamyň bedeniniň immun ulgamyny ýokarlandyrmak üçin şu aşakdaky şertleri berjaý eden ýagdaýymyzda, öz saglymyzy gorap bileris. 1.     Daşarda, ýagny sowuk howada geçirjek wagtymyzy sazlamalydyrys. Aslynda, sowuk howa daş-töwerekdäki mikroplara garşy söweşiji adam bedenindäki elementleriň sanyny artdyrmak arkaly bu ulgamy kuwwatlandyrýar. Emma sowuk howada geçirýän wagtymyz uzan ýagdaýynda, bedenimiziň mikroplara garşy söweşijilik ukyby peselip, adatdakydan gowşap ugraýar. Şol sebäpden, mümkin boldugyça, sowuk howada uzak wagtlap galmaly däldir.

Türkmenistan – Emirlikler: hyzmatdaşlygyň täze sahypasy

Türkmenistan bilen BAE-niň arasyndaky gatnaşyklar ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, abraýly sebit hem-de halkara guramalaryň çäklerinde depginli ösdürilýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirliklerine 21-22-nji noýabrda amala aşyran resmi sapary we ýokary derejedäki gepleşikleri döwletara gatnaşyklaryň taryhynda täze, möhüm sahypany açmaga gönükdirilendir. Bilşimiz ýaly, saparyň dowamynda iki ýurduň wekiliýetleriniň gatnaşmagynda giňişleýin düzümdäki ýokary derejeli ikitaraplaýyn gepleşikler geçirildi. BAE-niň Prezidentiniň nygtaýşy ýaly, Birleşen Arap Emirliklerinde Bitarap Türkmenistanyň netijeli daşary syýasaty hem-de dünýä jemgyýetçiliginiň giň ykrarnamasyna eýe bolan döredijilikli başlangyçlary dolulygyna goldanylýar. Iki dostana ýurt tebigy baýlyklaryň uly gorlaryna eýe bolan, geografik taýdan amatly ýerleşen, depginli ösýän döwletler bolup, bularyň ählisi söwda-ykdysady ulgamda özara bähbitli hyzmatdaşlyk üçin uly mümkinçilikleri açýar. Bu ugurda bar bolan kuwwaty has netijeli peýdalanmakda Hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki komitete hem-de Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň Söwda-senagat edaralary federasiýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça döredilen işewürlik geňeşine möhüm orun berilýär.

Türkmenistan Bitaraplyk mekany

Gel dost, açyk gapy, asuda asman!Joşar munda bagtly ömrüň mukamy.Ýyllary ýylgyryp bagryna basýan,Mähir-muhabbetli, seýran sapaly,Türkmenistan — Bitaraplyk mekany! Assa-assa buşlugynda pursadyň,Söýgi bilen saza dolar gursagyň,Şatlyga beslenýär sagyň hem soluň, Dostlaryň dostuna ynam bekäni,Türkmenistan — Bitaraplyk mekany!

Gijeki älemgoşar

Her ýyl demirgazyk yşyklaryny synlamak üçin Finlandiýa döwletine müňlerçe syýahatçy barýar. Emma muňa garamazdan, demirgazyk yşyklary gaty seýrek görünýär. Şonuň üçin hem käbir syýahatçylara ony görmek başartmaýar. Demirgazyk giňişliginde olara «demirgazyk yşyklary» diýilse, günorta bölekdäki görünýänler «günorta yşyklary» diýlip atlandyrylýar. Demirgazyk bölekde köp duş gelýändigi sebäpli alymlar olary, esasan, «demirgazyk yşyklary» diýip atlandyrýarlar. Demirgazyk yşyklary Ýeriň magnitli bölegi bilen Güneşden gelýän köp mukdardaky şöhläniň galtaşmagy esasynda emele gelýän tebigy hadysadyr. Rimde «Awrora borealis» diýlip atlandyrylýan bu yşyklar rim mifologiýasyndaky şapak taňrysy Awroranyň ady bilen baglanyşyklydyr. Maglumatlarda demirgazyk yşyklarynyň diňe gyş paslynda ýüze çykýandygy görkezilýär. Emma soňky wagtlarda alymlar olary ýylyň her paslynda görüp bolýandygyny belleýärler. Gyş paslynda howanyň, köplenç, bulutsyz bolup, beýleki wagtlara garanyňda gijäniň uzyn bolýandygy sebäpli olaryň görünmek ähtimallygy ýokarydyr. Demirgazyk yşyklaryny görmek her kişini gyzyklandyryp biler. Sebäbi olar dürli reňklerden emele gelen älemgoşary ýatladýar. Olaryň kä 10 minut, käte bütin gije görünýändigi bellenilýär. Bu Gün şöhlesiniň mukdaryna bagly bolýar.

Bir der­ýa­dan suw içen­ler

Türkmenistan öz Garaşsyzlygyna eýe bolan ilkinji günlerinden dünýäde parahatçylygy pugtalandyrmaga niýetlenen oňyn taryhy gadamlary goýdy. Ol, ilkinji nobatda, bitaraplygyň özüne mahsus bolan milli nusgasyny döretmegiň hötdesinden geldi. Eýsem-de, bütin Ýer ýüzünde parahatçylygyň berkarar bolmagyny gazanmak üçin, ilki bilen, ýurduň öz içinde agzybirligi, jebisligi pugtalandyrmagyň, galyberse-de, iň ýakyn goňşy döwletler bilen ysnyşykly gatnaşykda bolmagyň derkar dälmi näme?! Hawa, Türkmenistan döwletimiz goňşuçylyk gatnaşyklarynda dost-doganlyk, birek-birege ynanyşmak hem hormat goýmak ýörelgelerine eýermek bilen, ýakynyny dosta, dostlaryny dogana öwürmegi başardy. Muňa wagt synagyndan geçen türkmen-özbek dostana gatnaşyklarynyň mysalynda hem aýdyň göz ýetirmek bolýar. Heňňamyň çuňluklaryna aralaşsaň, türkmen bilen özbek halkynyň bir kökden suw içip, kemala gelen uly bir daragtyň şahalaryna çalymdaşdygyna göz ýetirýärsiň. Türkmenler bilen özbekler elmydama goňşy oturypdyr. Bir obada ýaşap, bir tamdyrda çörek bişirip, bir howadan dem alyp, bir derýadan suw içipdir. Ol biziň häzirki zamanamyzda-da hut şeýle. Siňe syn etseň, däpdir dessurynda, yrymdyr ynançlarynda, görüm-göreldesinde iki halkyň arasyndaky umumylyklar barmak basyp sanardan juda köpdür.