Ene­li­gi we ça­ga­ly­gy go­ra­ma­gyň hu­kuk esas­la­ry

25 Mart 2023
135

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda çagalaryň kanun taýdan goraglylygynyň üpjün edilmegi döwlet syýasatynyň esasy ugurlary hökmünde kesgitlenýär. Çagalaryň hukuklaryny goramak, olary sagdyn durmuş ýörelgeleriniň göreldesi bilen terbiýelemek, geljekde arzuw edýän hünärleri we tebigy başarnyklary esasda hünärlere ugrukdyrmak ýaly halkara guramalarynyň ünsünde duran meseleleriň çözülmeginde ýurdumyzyň durmuşa geçirýän işleri dünýäde giňden oňlanylýar.

Hormatly Prezidentimiz: «Her bir ýurduň bagtyýarlygy, abadançylygy ösüp gelýän ýaş nesil hakdaky aladalardan gözbaş alýar. Şu nukdaýnazardan «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» kesgitlenen wezipelere laýyklykda, sagdyn, zähmetsöýer, watançy nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek, irki döwürden çagalary terbiýelemek, okatmak, olaryň beden we ruhy saglygyny berkitmek, şahsy başarnygyny ösdürmek üçin bilim edaralarynyň işi geljekde has-da kämilleşdiriler. Dünýä ölçeglerine doly laýyk gelýän, ähli amatlyklary bolan çagalar baglarynyň we orta mekdepleriň gurluşyklary dowam etdiriler».

Jennet ARAZOWA,
Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň Baş müdirliginiň hukuk üpjünçiligi bölüminiň müdiriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji.