Mert ýigidiň medetkäri

27 Ýanwar 2023
524

Türkmen halky birä atyny, birde ýaragyny hiç bir kesekä ynanmandyr. Bir wagtlar duşmanlardan goranmak üçin ýasalan ýaraglar bu günki gün türkmeniň taryhda ýeňil bolmadyk ýaşaýşynyň subutnamasy hökmünde öýojaklarymyzda apalanyp saklanýar. Üstünden müňýyllyklaryň aşandygyna garamazdan adam eliniň döreden bu ajaýyplyklarynyň arzysy hiç wagt kemelmeýär.

Baglar ondan alar taglym, leşgeri sapsap durar
Her salanda zülpükaryn, artar ýigidiniň höwesi

Kerwen SEÝIDOW,
Magtymguly etrabyndaky Könekesir oba medeniýet öýüniň işgäri.