«Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşiginiň jemi jemlendi

6 Sentýabr 2023
358

Düýn Ahal welaýatynyň Nowruz ýaýlasyndaky «Türkmeniň ak öýi» binasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň çäklerinde yglan edilen zehinli çagalaryň «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Ýürekleri buýsançdan doly zehinli çagalaryň gatnaşmaklarynda «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşiginiň jemleýji konserti uly şatlyk-şowhuna beslendi. Hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» atly bäsleşigine gatnaşyjylara iberen gutlagynyň okalmagy çagalaryň göwün guşuny ganatlandyrdy.

Jemleýji tapgyra Aşgabat şäherinden we Arkadag şäherinden hem-de welaýat tapgyrlarynda ýeňiji bolan çagalar we çagalar döredijilik toparlary gatnaşdylar.

«Diýar».
Beýleki habarlar