«Sa­pa­ly ja­ýyň» hy­ry­dar­ly ha­ryt­la­ry

29 Maý 2023
356

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň» kabul edilmegi bilen, hususy pudagyň mundan beýläk-de döwre laýyk ösdürilmegi üçin giň ýol açyldy. Hormatly Prezidentimiz: «Diýarymyzyň eksport kuwwatyny artdyrmakda, täze önümçilikleri ýola goýmakda, bazar bolçulygyny döretmekde, iş üpjünçiliginde hususy pudaga möhüm orun degişlidir» diýip jaýdar belleýär. «Sapaly jaý» hususy kärhanasynyň alyp barýan işleri dogrusynda kärhananyň önümçilik sehiniň müdiri Aziz Gabibow bilen guran söhbetdeşligimizi okyjylarymyza ýetirmegi müwessa bildik.

— Aziz, söhbedimiziň başyny «Sapaly jaý» hususy kärhanasynyň telekeçilik işine girişmegi baradaky gürrüňlerden hem-de bu ugra ädilen ilkinji ädimlerden başlaýalyň!

«Diýar».
Beýleki habarlar