"Saglyk" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-65, 38-61-67
Email: saglyk-zurnaly@online.tm

Makalalar

Awtomobil mekdepleriniň birleşigi: 42 müň adam sürüjilik okuwlaryny geçdi

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi we onuň welaýatlardaky şahamçalary soňky bir ýylyň dowamynda 42 müňden gowrak adama sürüjilik okuwlaryny geçdi. Şeýle-de «B», «C» derejeler boýunça 17 müň 897 adam sürüjilik şahadatnamalaryny aldy. Soňky bir ýylyň dowamynda awtomekdeplerde 4336 sany ýük ulag sürüjileri, 4627 sany howply ýükleriň sürüjileri gaýtadan taýýarlanyldy.

Bilim geljegi ýagtyldýan şamçyragdyr

«Köňülleri birleşdirýän sungat» döredijilik, terjimeçilik bäsleşiginiň ýeňijileri

Hormatly Prezidentimiziň «Ýaşlaryň dünýä dillerini düýpli öwrenmegi, edebiýat we sungat bilen giňden meşgullanmagy üçin hem ähli şertleri döretmeli. Olaryň arasynda döredijilik bäsleşiklerini yzygiderli geçirip durmaly» diýen sözlerinden, ýaşlarymyzy watançylyk ruhunda terbiýelemek, olaryň döredijilik ukyplaryny ösdürmek, dünýägaraýşyny giňeltmek, ýurdumyzda dünýä medeniýetlerini birleşdirýän, baýlaşdyrýan, dostlaşdyrýan terjimeçilik sungatyny ösdürmek, terjimeçilik hünäri boýunça zehinli ýaşlary ýüze çykarmak hem-de ýetişdirmek baradaky taýsyz aladalaryndan ugur alyp, şeýle hem Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Parahatçylyk Gaznasynyň müdiriýetiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de «Dünýä edebiýaty» žurnalynyň redaksiýasynyň bilelikde ýaş terjimeçileriň arasynda yglan eden «Köňülleri birleşdirýän sungat» atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi. Bäsleşigiň şertine laýyklykda talyp ýaşlar terjime sungaty hakdaky öz garaýyşlaryny, haýsy terjimeçilik usullaryny ileri tutýandyklaryny beýan edip, daşary ýurt dillerinden özleriniň saýlap alan eserlerini ýa-da eserlerden bölekleri (4-5 sahypa möçberinde) terjime etmeli.

Zehin daragtynyň gül — gunçalary

«Köňülleri birleşdirýän sungat». Ine, şeýle at bilen ýaş terjimeçileriň arasynda ilkinji gezek döredijilik bäsleşigi yglan edildi. Hawa, hawa, ilkinji gezek. Özem köpleriň söýgüli neşiri bolan «Dünýä edebiýaty» žurnalynda. Bäsleşigi bu žurnalyň redaksiýasy, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Parahatçylyk Gaznasynyň müdiriýeti hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilelikde gurady. Bäsleşige eserleriň 400-e golaýy gelip gowuşdy. Ýaş terjimeçileriň terjimeleriniň dil çeperçiligi we mazmun taýdan hiliniň gowudygy aýratyn nygtalmaga mynasyp. Diýmek, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň döredip beren mümkinçilikleri esasynda terjimeçileriň täze nesli kemala gelýär. Ýurdumyzyň ähli ýokary okuw mekdepleri hem bu bäsleşige diýseň işjeň gatnaşdylar. Hususanam, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň, ýörite orta hünär okuw mekdepleriniň, ýurdumyzyň harby ugurdan ýokary bilim berýän okuw jaýlarynyň harby talyplaryny aýratyn nygtamak bolar. Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň orta hünär okuw

Ýaş zehinleriň döredijilik başlangyçlary

Okuw sapaklarynyň ählisi daşary ýurt dillerinde alnyp barylýan ýokary okuw mekdepleri hakda söz açylanda ilki bilen Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti göz öňümize gelýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen 2014-nji ýylda döredilen Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň esasy wezipesi halkara bilim beriş ulgamynyň ülňülerine laýyklykda ýokary hünär derejeli hünärmenleri taýýarlamaklyga gönükdirilendir.

Yl­my-usu­ly mas­la­hat ge­çi­ril­di

Türk­me­nis­ta­nyň Bi­lim mi­nistr­li­gi­niň we Ahal we­la­ýat hä­kim­li­gi­niň gu­ra­ma­gyn­da Yz­gant şä­her­çe­sin­dä­ki Ber­di­mu­ha­met An­na­ýew adyn­da­ky 27-nji or­ta mek­dep­de Wa­tan go­rag­çy­la­ry­nyň gü­ni my­na­sy­bet­li yl­my-usu­ly mas­la­hat ge­çi­ril­di. Bu yl­my-usu­ly mas­la­hat “Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ýaş nes­le ra­ýat-wa­tan­çy­lyk ter­bi­ýe­si­ni ber­me­giň we­zi­pe­le­ri” di­ýen şy­ga­ra bes­len­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz türk­men hal­ky­nyň ýaş nes­li­niň mil­li ter­bi­ýe­si­ne aý­ra­tyn üns­li ga­ra­mak, mil­le­ti­mi­ziň ru­hu­na mah­sus aras­sa, sag­dyn ah­lak ka­da­la­ry­ny we mil­li buý­san­jy sak­la­mak ha­kyn­da ala­da­lan­ýar. Bu ba­bat­da ýur­du­my­zyň jem­gy­ýet­çi­lik guramalarynda wa­gyz-ne­si­hat iş­le­ri gi­ňiş­le­ýin al­nyp ba­ryl­ýar. Türk­men hal­ky he­mi­şe ah­lak ter­bi­ýe­si­ne, Wa­ta­na, hal­ka, jem­gy­ýe­te, maş­ga­la bo­lan ga­ra­ýyş­la­ry­ny ne­sil­le­rin­de ter­bi­ýe­läp ge­lip­dir­ler. Ter­bi­ýe işin­dä­ki ne­ti­je­li usul­la­ryň bi­ri hem, şah­sy­ýet do­ly ma­ny­syn­da ke­ma­la gel­ýän­çä oňa ah­l

Bi­lim­li ýaş­lar buýsanjymyzdyr

Ýur­du­myz­da al­nyp ba­ryl­ýan ýaş­lar ba­ra­da­ky döw­let sy­ýa­sa­ty Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de giň­den dur­mu­şa or­naş­dy­ryl­ýar. Ru­hy we be­den taý­dan sag­dyn ýaş­la­ry ter­bi­ýe­läp ýe­tiş­dir­mek üçin üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän iş­ler pä­him­li pe­der­le­ri­mi­ziň yn­san­per­wer­lik ýö­rel­ge­le­ri­ne esas­la­nyp dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Ar­ka­dag Ser­dar­ly bag­ty­ýar ýaş­lar ýy­ly­nda ýaş­la­ra uly ynam bil­di­ri­lip, her bir iş­e öz­le­ri­niň my­na­syp go­şant­la­ry­ny goş­ma­ga, bi­lim­le­ri­ni we ze­hin­le­ri­ni aý­dyň be­ýan et­mä­ge giň müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­ýär. Gel­je­gi­miz bo­lan ýaş­lar­da ra­ýat­lyk jo­gap­kär­çi­li­gi­ni ter­bi­ýe­le­mek­de, ola­ryň wa­tan­sö­ýü­ji şah­sy­ýet­ler bo­lup ke­ma­la gel­me­gin­de mil­li ter­bi­ýä­niň or­ny ulu­dyr. Türk­men ede­bi­ýa­ty­nyň gör­nük­li we­kil­le­ri­niň dö­re­di­ji­li­gi ýaş­la­ry­my­zy wa­tan­çy­lyk ruh­unda ter­bi­ýe­le­mek­de ba­ha­syz gym­mat­lyk­dyr. Şo­nuň üçin hem mil­li ter­bi­ýä­miz­de nus­ga­wy ede­bi­ýa­ta ýüz­len­me­gi­miz ýö­n

Çeper el­leriň ussatlygy

Ýa­kyn­da Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň, Türk­me­nis­ta­nyň Bi­lim mi­nistr­li­gi­niň we Türk­me­nis­ta­nyň Te­le­wi­de­ni­ýe, ra­dio­gep­le­şik­ler we ki­ne­ma­tog­ra­fi­ýa ba­ra­da­ky döw­let ko­mi­te­ti­niň bi­le­lik­de yg­lan eden «Iň go­wy gyz­lar gur­na­gy» at­ly bäs­le­şi­giniň mek­dep tap­gy­ry ge­çi­ril­di. Bäs­le­şi­giň mak­sa­dy ýur­du­my­zyň umu­my­bi­lim ber­ýän or­ta mek­dep­le­rin­de he­re­ket ed­ýän gur­nak­la­ryň işi­ni kä­mil­leş­dir­mek, okuw­çy gyz­la­ry el iş­le­ri­ne, dür­li hü­när­le­re ug­ruk­dyr­mak, mil­li ama­ly-ha­şam sun­ga­ty­na söý­gi­ni dö­ret­mek we däp-des­sur­la­ry­my­za hor­ma­ty art­dyr­mak bo­lup dur­ýar.

Okuw­çy­la­ra wa­tan­çy­lyk dü­şün­je­le­ri öw­re­dil­ýär

Ar­ka­dag Ser­dar­ly bag­ty­ýar ýaş­lar ýy­ly ýur­du­my­zyň äh­li ýaş­la­ryn­da, ýaş hü­när­men­le­rin­de, okuw­çy­lar­da uly buý­sanç dö­ret­di. Mu­nuň özi hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň biz ýaş­la­ra uly ynam bil­dir­ýän­di­gi­ni aň­lad­ýar. Bu yna­my öde­mek hem-de okad­ýan okuw­çy­la­ry­myň wa­tan­sö­ýü­ji, zäh­met­sö­ýer, tä­ze teh­no­lo­gi­ýa­lar­dan baş çy­kar­ýan, ka­nun­la­ry­my­za, mil­li däp-des­sur­la­ry­my­za hor­mat goý­ýan ýaş­lar bo­lup ýe­tiş­mek­le­ri üçin ta­ryh der­sin­den geç­ýän sa­pak­la­rym­da Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň ki­tap­la­ryn­dan peý­da­lan­ýa­ryn. Te­ma­ny şol ki­tap­lar­da­ky na­kyl­la­ryň, ro­wa­ýat­la­ryň üs­ti bi­len öw­red­ýä­rin. «Ýaş­lar ba­ra­da­ döw­let sy­ýa­sa­ty ha­kyn­da» Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny­nyň re­je­le­nen gör­nü­şi­niň maz­mu­ny­ny okuw­çy­la­ra dü­şün­dir­ýä­rin. Ata-ba­ba­la­ry­my­zyň ge­çen zäh­met we dur­muş ýol­la­ry, wa­tan­sö­ýü­ji­li­gi, zäh­met­sö­ýer­li­gi ýaş­la­ry­myz üçin nus­ga­lyk mek­dep­dir. Hä­zir­ki wagt­da Wa­ta­ny­my­zyň gül­läp ös­me­gi­ne go­şant goş­mak, öz we­zi­pä­ňi ak ýü­rek bi­len

Hü­när — akar bu­lak, ylym — ýa­nar çy­rag

Wa­ta­ny­my­zyň kuw­wat­ly gel­je­gi bo­lan türk­men ýaş­la­ry­nyň ýo­ka­ry hil­li bi­lim al­mak­la­ry, öz ukyp-ba­şar­nyk­la­ry­ny açyp gör­kez­mek­le­ri, hü­när us­sat­ly­gy­ny ele alyp, üs­tün­lik­le­ri ga­zan­mak­la­ry, dö­re­di­ji­lik­li zäh­met çek­mek­le­ri, kä­mil­leş­mek­le­ri üçin ýurdumyzda giň müm­kin­çi­lik­ler dö­re­di­len­dir. Zer­gär­çi­lik, nak­gaş­çy­lyk, ha­ly­çy­lyk ýa­ly mil­li hü­när­le­ri­miz bi­len bir­lik­de, hä­zir­ki döw­ür­de tä­ze hü­när ugur­la­ry­nyň açyl­ma­gy ýaş­la­ryň kä­mil hü­när­men­ler bo­lup ýe­tiş­mek­le­ri­ne ýar­dam ber­ýär. Jem­gy­ýe­tiň we döw­le­tiň iň ýo­ka­ry gym­mat­ly­gy bo­lan ada­myň ba­ha­sy­na ýe­tip bol­ma­jak baý­ly­gy ylym-bi­lim­dir. Şeý­le baý­ly­gyň eýe­si bo­lup bi­len halk bol­sa, jem­gy­ýe­ti yzy­gi­der­li kä­mil­leş­dir­mä­ge, döw­le­ti kuw­wat­lan­dyr­ma­ga ukyp­ly­dyr. Yl­myň ös­me­gi bi­lim kä­mil­li­gi­ne bag­ly­dyr. Bi­lim bol­sa ýaş nes­liň so­wat­ly­lyk ýo­lun­da­ky il­kin­ji ädim­le­ri­niň bi­ri­dir. Yn­san bi­li­miň il­kin­ji şi­ne­le­ri­ni maş­ga­la­da, ça­ga­lar ba­gyn­da, mek­dep­de öw­ren­ýär. Ça­ga­nyň kä­mil

Ne­sil ter­bi­ýe­si

Türk­men hal­ky­nyň şöh­rat­ly ta­ry­hy, ga­dym­dan gel­ýän mil­li me­de­ni­ýe­ti, däp-des­sur­la­ry bar. Bu gym­mat­ly mi­ra­sa be­lent sar­pa go­ýup, gel­jek ne­sil­le­ri hem mil­li ruh­da ter­bi­ýe­le­mek asyl­ly ýö­rel­ge­dir. Ýur­du­myz­da Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ösüp gel­ýän ýaş­lar ba­bat­da edil­ýän ala­da­lar­da ata-ba­ba do­wam edip gel­ýän asyl­ly ýol-ýö­rel­ge­le­ri­mi­ziň aý­dyň şöh­le­len­me­si­ni gör­ýä­ris. Ýaş­la­ra za­ma­na­bap mil­li bi­lim-ter­bi­ýe ber­mek, ola­ryň il­ha­lar yn­san­lar, döw­re­bap hü­när­men­ler bo­lup ýe­tiş­mek­le­ri ug­run­da döw­le­ti­miz­de uly iş­ler ama­la aşy­ryl­ýar. Paý­tag­ty­myz­da we we­la­ýat­la­ry­myz­da bi­na­gär­lik ba­bat­da dün­ýä ül­ňü­le­ri­ne la­ýyk gel­ýän, hä­zir­ki za­man ösen teh­no­lo­gi­ýa­lar esa­syn­da, san­ly ul­ga­ma da­ýa­ny­lyp en­jam­laş­dy­ryl­ýan mek­de­be çen­li ça­ga­lar eda­ra­la­ryn­dan baş­lap, umu­my­bi­lim ber­ýän or­ta mek­dep, ýo­ka­ry okuw mek­dep bi­na­la­ry gur­lup, ula­nyl­ma­ga be­ril­ýär. Mil­li ýol-ýö­rel­ge­le­re esas­la­nyp, bi­lim we ter­bi­ýe ber­mek işin­de bi­

Sanly bilim ulgamynda maglumat goruny döretmek

«7/24. tm», № 05 (140), 30.01.2023 Ösen tehnologiýalar bilen aýakdaş gitmek döwrüň talabydyr. Ylmyň iň soňky gazananlaryny durmuşa ornaşdyrmak ösen döwletlerde wajyp hem hökmany hasaplanýar. Berkarar döwletimizde hem sanlylaşdyrma uly üns berilýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» kabul edilmegi hem munuň aýdyň subutnamasydyr.

“Dil bilen dünýäni gezer”

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda daşary ýurt dillerini okatmagyň netijeleriniň häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelmegi üçin “Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyny” hereket edýär. Bu Konsepsiýada göz öňünde tutulan çäreleriň hatarynda diňe bir öz milli dilimizi öwrenmek däl-de, dünýä dillerini öwrenmek meselesi hem örän aýdyňlygy bilen ýüze çykýar. Hut şunuň özi hem Arkadagly Prezidentimiziň ýurdumyzyň okuw mekdeplerinde daşary ýurt dilleriniň okadylyşyny kämilleşdirmek, bilim ulgamynyň ähli basgançaklarynda bitewi bilim gurşawyny döretmek boýunça alyp barýan döwletli syýasatynyň aýdyň görkezijisidir. Türkmen halkynda “Dil bilen dünýäni gezer” diýen söz bar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bu sözüň ähmiýeti, gymmaty has-da rowaçlanýar. Bu günki gün ýurdumyzyň orta, ýokary okuw mekdeplerinde ýaşlara dürli bilimleri bermek bilen bir hatarda, daşary ýurt dillerini hem öwretmäge uly üns berilýär. Bu ugurda bilim ulgamynda döwrebap tejribe toplanyldy. Ýurdumyzyň orta, ýörite orta we ýokary okuw mekdeplerinde ýaşlara daşary ýurt dilleri ýörite meýilnamalar esasynda öwre

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebinde uçurym dabarasy geçirildi

25-nji ýanwarda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunukasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebinde, 2020-2023 ýyllarda bilim alan talyplaryň uçurym dabarasy geçirildi.

Daşary ýurt dillerini öwrenmegiň ähmiýeti

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzyň syýasy, ykdysady hem-de medeni ulgamlarynda uly üstünlikler gazanylýar. Döwlet we jemgyýetçilik gurluşyny, ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny, şol sanda milli bilim ulgamyny yzygiderli kämilleşdirmek boýunça giň möçberli işler üstünlikli durmuşa geçirilýär hem-de bu ugurda geçirilýän özgertmeler barha rowaçlanýar. Şeýle hem, ýuirdumyzda hereket edýän “Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasy” bilim ulgamyny kämilleşdirmek babatynda örän ähmiýetlidir. Bilim ulgamynyň ähli basgançaklarynda bitewi bilim gurşawyny döretmek, daşary ýurt dillerini okatmagyň mazmunyny ulgamlaýyn döwrebaplaşdyrmak, dil öwrenýänleriň dil we medeni bilimleriniň hiliniň ýokarlanmagyny hem-de netijeli okuw işini ele almagyny üpjün edýän innowasion dil öwrediş tehnologiýalaryny işläp taýýarlamak, olary durmuşa ornaşdyrmak - bu Konsepsiýanyň esasy maksadyny düzýär. Ösüp gelýän ýaş nesle döwrebap we ýokary hilli bilim bermekde, ýaşlary watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekde milli we dünýä tejribeleri öwrenilip, okatmagyň we terbiýelemegiň innowasion usullary, kämil serişdeleri milli bilim ulgamyna yzygiderli

Ajaýyp üstünlikler

Uly joşgun bilen garşylanylan 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi ähli halkymyzda, aýratyn hem biz ýaşlarda egsilmez buýsanç duýgularyny döretdi. Häzirki wagtda ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ýaşlar baradaky döwlet syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ýaşlaryň bagtyýar durmuşda ýaşamagy, ylymly-bilimli, ruhy-ahlak we terbiýe taýdan kämil, ýokary düşünjeli adamlar bolup ýetişmegi jemgyýetimiziň, döwletimiziň ösüşlerine oňyn täsirini ýetirýär. Ýurdumyzyň gazanýan ähli üstünliklerinde, eýeleýän belent sepgitlerinde, mundan beýläk-de gülläp ösmeginde mähriban halkymyzyň, aýratyn-da ýaşlarymyzyň hyzmaty bar. Ýakynda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi geçirildi. Gahryman Arkadagymyz bu mejlisde eden taryhy çykyşynda «Biz ýaşlarymyzy ýurdumyzyň geljegi hasaplaýarys. Biziň ösüşlerimiz, ata Watanymyzyň berkararlygy, ýurdumyzyň asudalygy, il-günümiziň abadançylygy ýaşlarymyza baglydyr. Men türkmen ýaşlarynyň bu belent ynamy ödejekdiklerine berk ynanýaryn» diýip belledi. Elbetde, bu belent ynam her bir ý

Sanly dolandyryş durmuşymyzda

Türkmenistan Watanymyzda bilim ulgamy, sanly dolandyryş we medeni gatnaşyklar güýçli depginde ösýär. Ýurdumyzyň orta we ýokary okuw mekdeplerinde saýtlaryň we dürli hilli portallaryň döredilmegi munuň aýdyň güwäsidir. Talyp ýaşlar we mekdep okuwçylary saýtlardan gündelik sapaklary üçin zerur okuw maglumatlaryny tiz wagtyň dowamynda tapyp, alyp, ulanyp bilýärler. Şeýle hem, olar daşary ýurtlaryň mekdepleriniň sanly ulgamyna birigip, özara sapaklary we maslahatlary geçirmäge, pikir alyşmaga mümkinçilik alýarlar. XXI asyrda innowasion tehnologiýalar batly depginde ösýär we bilim ulgamynda giňden peýdalanylýar, öwreniş döwri hili taýdan has-da ýokary we peýdaly görnüşe öwrülýär. Bu bolsa talyplaryň we okuwçylaryň biliminiň derejesiniň ösmegine getirýär.

Ýol hereketine bagyşlanan bäsleşik

Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Çagalar awtoşäherçesinde harby okuwçylaryň arasynda ýol hereketiniň howpsuzlygyna bagyşlanan «Ýol hereketiniň kadalaryny berjaý etmek biziň borjumyzdyr!» atly bäsleşik geçirildi. Bäsleşigi Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi müdirligi, «Esger» gazetiniň redaksiýasy, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap geňeşi hem-de Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky Ýöriteleşdirilen harby mekdebi bilelikde guradylar. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzda ösüp gelýän ýaş nesilleriň — mekdep okuwçylarynyň asuda we bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün etmekde, ýol hereketiniň kadalaryny doly berjaý edip, ýaşlaryň ýol hereketiniň howpsuzlygyna jogapkärli garamaklaryny gazanmakda uly ähmiýete eýe bolan bu bäsleşik örän çekeleşikli boldy. Oňa harby mekdebiň harby okuwçylaryndan düzülen, her biri 5 okuwçydan ybarat bolan 6 topar gatnaşdy.

Harby talyplarymyzyň üstünlikleri

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň: «Milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýokary ylmy mümkinçiligi bolan giň gözýetimli, maksada okgunly, innowasion tehnologiýalary dolandyrmaga ukyply, ýokary hünärli, taýýarlykly ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmek boýunça ähli tagallalar ediler» diýen parasatly sözlerinden ugur alyp, zehinli ýaşlary tutumly işlere höweslendirmek, şol bir wagtda olaryň sagdyn kemala gelmekleri, sport bilen ýakyndan meşgullanmaklary, ýurdumyzda we daşary ýurtlarda geçirilýän ders bäsleşiklerine, sport ýaryşlaryna gatnaşmaklary üçin ähli zerur şertler döredilýär. Ine, şeýle ajaýyp mümkinçiliklerden ruhlanyp, ýaňy-ýakynda ýurdumyzyň talyp ýaşlarynyň arasynda, Halkara internet olimpiadalary, ders bäsleşikleri, hem-de Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII uniwersiadanyň düzüminde bolan sportuň birnäçe görnüşi boýunça ýaryşlar guralyp, olaryň jemleri jemlenildi. Bu ýaryşlara biziň Serhet institutymyzyň harby talyplary hem gatnaşyp, öz başarnyklaryny görkezmegi başardylar. Bäsleşikleriň netijesinde öňe saýlanan harby talyplarymyz Hormat hatlary, ýadygärlik sowgatlary, diplomlar hem-de baýrakly orunlara baglylykda kümüş, bürünç medallar bilen sylaglandylar. Harby talypla

Hukuk bilimleri kämilleşdirilýär

Eziz Diýarymyzda ömürlerini ata Watanyň, ene topragyň ykbaly bilen baglan merdana Watan goragçylarynyň ýaşaýyş-durmuş we hukuk goraglylygyny kepillendirmek, harby gullukçylar hem-de olaryň maşgala agzalary üçin ýeterlik we mynasyp durmuş derejesini döretmek, gulluk we gündelik ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar. Mähriban halkymyzyň asudalygyny gözleriniň göreji deýin goraýan harby gullukçylaryň ýurdumyzda hem-de Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde hereket edýän harby gullukçylaryň, gullukçylaryň we işçileriň durmuş kepillikleri, hukuklary, borçlary we jogapkärçilikleri barada hukuk namalaryny giňden wagyz etmek, harby gullukçylaryň hukuk bilimlerini kämilleşdirmek, şeýle-de harby bölümlerde harby düzgün-nyzamy has-da berkitmek maksady bilen, ýakynda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Harby howa güýçleri we howa hüjüminden goranmak goşunlary müdirliginiň polkownik Röwşen Aýazowyň ýolbaşçylyk edýän garnizonynda ýerleşýän harby bölümleriniň harby gullukçylarynyň gatnaşmagynda çäre guraldy. Geçirilen wagyz-nesihat çäresiniň dowamynda şäher harby prokuraturasynyň, Milli howpsuzlyk ministrliginiň wekilleriniň, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Terbiýeçilik işleri boýunça müdirliginiň harby gullukçysy, podpolkownik Nur