"Saglyk" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-65, 38-61-67
Email: saglyk-zurnaly@online.tm

Makalalar

Kerki ― Daşoguz ― Kerki uçar gatnawy dikeldildi

1-nji fewraldan başlap, «Türkmenistan» awiakompaniýasy tarapyndan içerki uçar gatnawlaryna käbir üýtgeşmeler girizildi. Olaryň arasynda Kerki ― Daşoguz ― Kerki uçar gatnawynyň dikeldilendigi aýratyn bellärliklidir diýlip, «Türkmen gündogary» gazetinde habar berilýär. Şu hepdäniň şenbe güni Kerki ― Daşoguz ― Kerki ugry boýunça ilkinji uçuş amala aşyrylar. Bu ugur boýunça uçuş her hepdäniň şenbe gününe meýilleşdirilýär. «BOEING 737-800» kysymly uçar sagat 11:50-de Kerki şäherinden Daşoguza uçar. Uçuş 1 sagat 10 minut dowam eder. Uçar Kerki şäherine 14:00-da gaýdar.

Halkara uçarlaryň ählisi Aşgabatdan amala aşyrylar

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň amala aşyrýan halkara uçar gatnawlarynyň ählisi paýtagtymyzdan amala aşyrylar. Bu barada maglumaty awiakompaniýasynyň täze uçuş rejesinden görmek bolýar.  «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň täze rejesi 2023-nji ýylyň 1-nji fewralyndan başlap hereket edip başlady. Täze rejäni seljeren wagtymyz, «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň  2023-nji ýylyň 01-nji fewralyndan başlap  Stambul ugruna hepdede 5 gezek,  Dubaý, Kazan, Moskwa ugruna hepdede 2 gezek, Germaniýanyň Frankfurt şäherine bolsa hepdede 1 gezek uçuş gatnawyny amala aşyrjakdygyny görýäris.

«Turkish Airlines» Türkmenbaşydan Stambula we yzyna gaýdyş ugurlarynyň petekleriniň bahasyny arzanlatdy

«Turkish Airlines» Türkmenbaşydan Stambula we yzyna gaýdyş gatnawlarynyň petekleriniň bahasyny arzanlatdy diýip, «Atavatan  Türkmenistan» habar berýär. Petekler indi onlaýn satyn alnanda 351 dollar. Türkmenbaşydan (KRW) Stambula (IST) hepdede iki gezek — sişenbe we penşenbe günleri uçuşlar bar.

“Türk howa ýollary” awiakompaniýasy: Biletlerde ýene arzaladyş

Türkiýäniň “Türk howa ýollary” awiakompaniýasy Türkmenistan ugurly uçuşlarda biletleriň bahasynda ýene arzalandyş etdi.  Kompaniýanyň Türkmenistandaky şahamçasyndan “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalyna gelip gowşan täze maglumata görä, “Türk howa ýollary” awiakompaniýasy  Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugurly uçuşlarynda biletleriň bahalaryny arzanlady. Täze nyrhnama görä,  Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugurly uçuşlarynda biletleriň iki tarapynyň  iň pes bahasynyň 350 dollardan başlaýar.  Soňky birnäçe aýyň dowamynda Türkiýe-Türkmenistan ugurly biletleriň bahasy birnäçe gezek arzlandy. Birnäçe aý mundan ozal diňe bir taraplaýyn uçar biletleriň bahasy 700 dollardan başlaýardy.

Syýahatçynyň nukdaýnazaryndan

Dokuzynjy gün. 7-nji düşelge. Esenguly Ertir ir turmak başartmady. Ýassyk şeýle bir ýumşak, ýoluň argynlygy, ýadawlygym-da endamymdan aýrylarly däldi. Seretsem, adamlar gaýmalaşyp ýör, hiç kimem tanamok. Turup kime näme diýmelidigini bilmedim.  Myhman jaýdan adamlaryň sesi gelýärdi. Töwir edip otyrlar. Gowusy ýatan kişi bolmak. Turşuma, üst-başymy düzetmän, olara görnüp bolmaz. Gitdiler. Turup üstüme serenjam berdim. Myhman jaýa geçip, bary bilen salamlaşyp çykdym. Aýdakbibi ejeke garry hem bolsa, hasaly hem bolsa, öýde entegem soňky söz şonuňky. Gije jaýyň dizaýnyna kän üns bermedim. Emma irden turamda hemme zat göz-görteledi. Öýüň bezegi ýakymly hem kaşaň. Döwletli ojak. Bir ýandan ertirlik edinip otyryn, bir ýandan tanşyp otyryn.  Çaýkeş hökmünde aýdýan: şeýle bir süýji çaýlary bar, içip ganyp bolanok.  «Gara çaý şeýle gowy tagamly, ýakymly ysly bolup bilermi?!» diýip soradym.

Domodedowo howa menzili «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Aşgabat şäherine uçuşlarynyň tertibini mälim etdi

Domodedowo halkara howa menzili resmi web sahypasynda «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Aşgabat şäherine uçuşlarynyň tertibini çap etdi. Uçuşlar 2023-nji ýylyň 1-nji fewralynda başlar. Moskwa (DME) — Aşgabat (ASB) ugry boýunça «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň uçarlary 1-nji terminaldan çarşenbe we anna günleri uçar.

Генеральный агент «Туркменских авиалиний» в РФ начал онлайн-продажу билетов за рубли на все рейсы авиакомпании

Генеральный агент авиакомпании «Туркменистан» в России начал продажу авиабилетов за российские рубли на все рейсы авиакомпании. Соответствующее объявление размещено в официальной группе российского представительства «Туркменских авиалиний» в соцсети VK. «Туркменские авиалинии» осуществляют регулярные полёты из Ашхабада в Дубай (ОАЭ), Франкфурт-на-Майне (Германия), Стамбул (Турция), Казань (Татарстан, РФ) и Москву (РФ).

«FlyDubai» Dubaýdan Aşgabat şäherine yzygiderli gatnawlaryny dikeldýär

2023-nji ýylyň 24-nji ýanwaryndan «FlyDubai» Dubaýdan Aşgabat şäherine yzygiderli gatnawlaryny gaýtadan dikeltdi. Uçuşlar COVID-19 pandemiýasy sebäpli çäklendirmeler girizilende soň, 2020-nji ýylyň ýazynda togtadylypdy. Berlen rugsatlara laýyklykda, awiakompaniýa duşenbe we penşenbe günleri Dubaýdan (DXB) Aşgabada (ASB) göni yzygiderli gatnawlary amala aşyrar we Aşgabatdan Dubaýa uçuşlar sişenbe we anna günleri bolar.

KÖŞGÜŇ SÜTÜNI SÖÝGÜDEN

Täçmahal köşgüne syýahatyň täsirinden dörän setirler Hindistan hakdaky gepleşikde Täçmahaly görkezdiler weli, ýüregim gobsunyp gitdi. Hezreti Magtymgulynyň:

«Gezsem, jahany görsem...”

13-nji ýanwarda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde şu ýylyň 20-nji martynda «Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri» atly halkara maslahaty geçirmegiň meýilleşdirilýändigi barada aýdyldy. Milli taryhy-medeni mirasymyzyň ýadygärliklerini aýap saklamagyň, goramagyň, öwrenmegiň hem-de olara syýahatçylary çekmegiň 2022 — 2028-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek, baý taryhy-medeni mirasymyzy giňden wagyz etmek maksady bilen geçiriljek bu halkara maslahat ýurdumyzyň ägirt uly syýahatçylyk mümkinçiliklerini açyp görkezmekde möhüm ähmiýetli waka bolar. Diýarymyzyň hususy syýahatçylyk kärhanalary maslahatyň taýýarlyk işlerine ilkinjileriň hatarynda girişdiler. Bu barada gyzyklanyp, habarçymyz syýahatçylyk hyzmatlaryny ýola goýup, baý tejribe toplan, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Halkara dostluk» hususy kärhanasynyň işgärler bölüminiň başlygy Gözel MEREDOWA bilen söhbetdeş boldy.

Ýer ýüzündäki iň gizlin kenar

Ýer ýüzündäki iň gizlin kenar Meksikanyň milli seýilgähi we Puerto Walýarta şäheriniň 35 kilometr günbatarynda, Banderas aýlagynda ýerleşýän Marieta adalarynyň birindäki deňiz kenary hasaplanýar. Ol 2008-nji ýylda ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi. Adalar suwasty dünýäsiniň köpdürlüligi, gowaklaryň seýrek gözelligi we çuň deňiz tonelleri sebäpli bu derejäni aldy. Marieta adalarynyň golaýynda ajaýyp merjen görnüşlerini görüp, bu ýerde delfinlere duş gelip bolýar. Her ýyl bu gözelligi görmäge ýüzlerçe müň syýahatçy gelýär, emma bu ýerleriň esasy merjeni Marieta adalaryndaky gizlenen kenardyr. Adanyň adyndan belli bolşy ýaly, ähli tarapdan tokaý we gaýalar bilen ygtybarly gizlenen bu kenary hatda guşuçar belentliginden hem görmek aňsat däl. Marieta adasyndaky gizlin kenar ýokarsynda yşy bolan gowakda ýerleşýär. Deňziň çägeli bölegi bu oý şekilli yşyň aşagynda ýerleşýär, gowagyň tegelek açyk gümmezi bar. Ekwatoryň ýakynlygyny we Meksikanyň yssylygyny göz öňünde tutsak, bu ýer iň yssy we güneşli ýerleriň biridir. Tomusda bu ýerdäki temperatura +40 0С derejä çenli ýokarlanyp bilýär, emma bu ýeriň suwy kän bir ýylamaýar.

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Aşgabatdaky kassasynda elektron petekleri yzyna tabşyrmak üçin penjire açyldy

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Aşgabatdaky esasy howa gatnawlarynyň baş gullugynda elektron uçar peteklerini yzyna gaýtarmak üçin aýratyn penjire açyldy. Käwagt «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň ýolagçylary internet arkaly satyn alan petegini yzyna gaýtarmaly bolýarlar. Internetden petegi seýrek satyn alýan adamlar şeýle petegi yzyna gaýtaryp bolmajakdygyna ynanýarlar. Şeýle-de bolsa, bu nädogry pikirdir. Petegi yzyna tabşyrmak gaty köp wagt talap etmeýär. Onlaýn satyn alnan petegi yzyna gaýtarmak üçin, onuň kagyz nusgasynyň bolmagy hökman däldir. Petegi yzyna tabşyrmak üçin awiakompaniýanyň kassasynda ýörite blankany doldurmaly we aşakdaky maglumatlary görkezmeli:

Syýahatçynyň nukdaýnazaryndan

7-nji gün. Bäşinji düşelge. Magtymguly şäheri. Daýna obasynyň arçynlygynyň ýanyndan 6:30-da ugraýan awtobusa ýetişmek üçin 05:05-de turdum. Zirk şerbetinden ýanymda getiren suwly çüýşäme guýup berdiler. Eý-how, juda şirin tagamy bar-la! Içip julk bolup gitdim. Mesge, ýumurtga, ary bal, gyzgyn çörek hem-de gara çaý (Balkan we Daşoguz tarapy gara, süýtli gara çaý içegen bolýar) salypdyrlar. Hoşlaşyp ýola düşdüm. Ýadymdan çykmanka belläp galaýyn: bu ýeriniň sygyrlary juda özbaşdak. Ir bilen özleri otlamaga gidýärler, tirkeşipjigem öz belli sagadynda dolanyp, ýataklaryna gelýärler. Hiç kimiň idemegine zerurlyk ýok, tagmalaryndan kimiňkidigi bilnip dur, aslynda özlerem ýataklaryny saýgarýarlar.

“S7”: Moskwa-Türkmenbaşy ugry boýunça awiapeteklerde arzanladyş

Russiýanyň “S7” awiakompaniýasy Moskwa-Türkmenbaşy ugry boýunça awiagatnawlaryň biletleriniň bahasyny 50 göterim arzanlatdy. Täze bahalar 2023-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlary boýunça hereket eder. “Orient.tm” neşiriniň habaryna görä, rus awiakompaniýasy “Ekonom baz”, “Ekonom standart” we “Ekonom plýus” tarifleri boýunça awiabiletleri satýar.

«FlyDubai» awiakompaniýasynyň BAE — Türkmenistan we yzyna gaýdyş uçuş tertibi belli boldy

«FlyDubai» awiakompaniýasy tarapyndan Aşgabat şäherine yzygiderli howa gatnawlaryň tertibi Dubaý howa menziliniň meýilnamasyna girizildi. Uçuşlar 2023-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda başlar we hepdede iki gezek bolar. «FZ731» reýsleri duşenbe we penşenbe günleri Dubaýdan Aşgabat şäherine, Aşgabatdan Dubaýa «FZ732» uçuşlary sişenbe we anna günleri amala aşyrylar. Uçarlar Dubaýdan (DXB) ýerli wagt bilen 23:55-de uçup, ertesi gün 03:25-de Aşgabat howa menziline (ASB) gonar. Yzyna gaýdyp gelýän uçuş sagat 04:35-de bolup, Dubaýda (DXB) wagt tapawudyna görä 06:30-da gonar.

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabatdan Stambula gatnawlaryň sanyny artdyrdy

«Türkmenistan» awiakompaniýasy 2023-nji ýylyň ýanwarynda Aşgabatdan Stambula uçuşlaryň sanyny hepdede dörtden bäş gezege çenli artdyrdy. Muny awiakompaniýanyň resmi web sahypasyndaky awiapetekleriň satuwy baradaky maglumatlar hem görkezýär. Uçuşlar indi duşenbe, sişenbe, çarşenbe, penşenbe we şenbe günlerinde, «Boeing 737-800» amatly uçarlarynda amala aşyrylýar.

Syýahatçynyň nukdaýnazaryndan

6-njy gün. Dördünji düşelge. Daýna obasy. Daýna obasy kompozitor Nury Halmämmedowyň doglan ýeri. Ilkibaşda bu oba düşlemek syýahat meýilnamamda ýokdy.

Pekine syýahat

Ajaýyp telediň Hytaý Halk Respublikasynda göge uzaýan binalaryň sany juda köp. Zehinli binagärleriň iň täsin işleriniň biri Pekin şäherinde ýerleşýän Hytaýyň «CCTV» teleýaýlym merkeziniň diňidir. Bu özboluşly ajaýyp taslamanyň awtory gollandiýaly ussat arhitektor Rem Kolhasdyr. Diňiň düýbi 2004-nji ýylda tutulyp, bina 2008-nji ýylda ulanylmaga berildi. 475 müň kwadrat metr meýdany tutýan 234 metrlik bina iki sütünden ybarat bolup, depesi we aşaky bölegi özboluşly keseleýin görnüşde birigýär. 54 gatdan ybarat bu binanyň islendik uly täsirli ýertitremelerine hem çydamlylygy bellärliklidir. Binanyň içi birnäçe radiogepleşik, wideoýazgy we iş otaglaryndan ybaratdyr.

Gar we buz festiwaly

Hytaýyň demirgazygynda ýerleşýän Harbin şäherinde her ýyldaky ýaly, bu ýyl hem «Harbin halkara gar we buz heýkeltaraşlygy festiwaly» geçiriler. Eýýäm 23-nji gezek geçirilýän dünýäniň iň uly göwrümli festiwallarynyň biri bolan gar we buz festiwalyna dünýäniň ähli künjeklerinden buz heýkeltaraşlary gatnaşyp, öz işlerini hödürleýärler. Festiwaldaky ulanylýan buzuň ählisini şäheriň golaýyndaky Sungari derýasyndan alýarlar. 600 müň inedördül metrden gowrak meýdanda ýerleşýän gar we buz festiwalynyň geçirilýän ýeri dünýädäki iň uly göwrümli buz parkydyr. Bu parkyň içinde lazerler we dürli çyrajyklar bilen bezelen buz heýkelleriniň müňlerçesini, şol sanda Meksikadaky Kukulkana piramidasy ýa-da Moskwa Kremli ýaly dünýäniň iň meşhur ýerleriniň buzdan nusgalaryny hem görmek mümkin. Bu ýylky festiwalyň aýratynlyklarynyň biri parkda ägirt uly synlaýyş çarhynyň ýerleşdirilmegidir. Her ýyl bolşy ýaly, festiwalyň 5-nji ýanwarda açylmagyna we 1 aý dowam etmegine garaşylýar.

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabat ― Frankfurt uçuşlarynyň sanyny azaltdy

​«Türkmenistan» awiakompaiýasy Aşgabat ― Frankfurt aralygyndaky uçuşlaryň hepdelik sanyny wagtlaýyn azaldar. Maýn boýundaky Frankfurt şäheriniň halkara howa menziliniň berýän maglumatlaryna görä, hepdede iki gezek amala aşyrylýan uçuşlar gyş meýilnamasynada bir gezege geçirildi.