"Saglyk" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-65, 38-61-67
Email: saglyk-zurnaly@online.tm

Makalalar

Goňşy gadyry (Hekaýa)

Muhammet aganyň maşgalasyna seleňläp duran ýerden jaý berdiler. Özem bäş otagly. Girelgeden ätläp, göni ýedi ädim ýokary galsaň, jaýyň gyzyl agaçdan ýasalansoň, ýalpyldysy gözüň ýagyny iýip barýan kaşaň gapysyndan giräýmeli. Birinji gatdan bolanlygynyň bir gowy tarapy, günçykar tarapynda jaýa degipjik duran boşlaw ýeriň bolmagy. Ini ýedi-sekiz ädim bolsa-da, uzynlygyna eslije bar. Ýerligi obadan bolansoň, Muhammet aga muňa aty çykan ýaly begendi. Göçüp gelenler-ä goş-golamyny daşamakdyr ýerleşdirmek bilen başagaý weli, ol gapdal goňşularyny idäp tapdy. — Eger garşy bolmasaňyz, şu ýeri bag-bakja öwräýsem bolmazmy?

Körpelere okap beriň!

TÜRKMENISTAN WATANYM Enem hem atam üçin Bir nowjuwan oguldym.Bu Watany, topragySöýmek üçin doguldym.

Çagalar şahyry Myratgeldi Söýegowyň şygyrlaryndan bir nusga (Soner Saglamyň kitabyndan):

Türkmençesi                                Türkçe terjimesi Gelinbarmak                                Gelin Parmağı 

Özleşdirilmedik sapaklaryň ýurdunda (Powest)

Liýa GERASKINA,rus ýazyjysy Şol gün işim ugruna bolmady, ähli şowsuzlyklar säher bilen başlapdy. Biz bäş sapak okadyk. Her dersde-de meni sapak aýtmaga çagyrdylar. Menem olaryň hemmesinden ikilik aldym. Bir günüň içinde bary-ýogy bäş sany ikilik! Ikilikleriň dördüsini-hä mugallymlaryň isleýşi ýaly jogap berip bilmänligim üçin alaýdym öýdýän. Ýöne şu bäşinji ikiligi welin, düýbünden adalatsyz goýdular-da.

Gizlin basgançak (IV bölüm)

Jill BARKLEM,iňlis ýazyjysy Aýazly säher çagydy. Howa sowuk hem tämizdi. Gyş Gününiň şöhlesine ähli ýer lowurdaýardy. Ýodajykdan howlugyp barýan syçanlar üşemez ýaly ýakalaryny galdyryp, demleri bilen aýalaryny ýyladýardylar.

Körpeje Lord Fauntleroý (Roman)

Frensis Hodgson BERNETT,iňlis-amerikan ýazyjysy (Dowamy. Başlangyjy žurnalyň geçen sanlarynda).

Peleň, Jadygöý we geýim yşgaby (Roman)

Klaýw Steýplz LÝUIS,britaniýaly ýazyjy (Dowamy. Başlangyjy žurnalyň geçen sanlarynda).

Ýüwrük Robik (Hekaýa)

Gleb GORYŞKIN, rus ýazyjysy Biz onuň bilen bir awtoulagda gidip barýardyk. Edaramyzy Raýso-Aýwi dagyndan Kualu derýasyna göçürýärdiler. Ikisiniň arasyndaky uzaklyk kyrk kilometr çemesi bardy.

Kör aždarha (Bolgar halk ertekisi)

Ir döwürde bir demirçi ussa ýaşapdyr. Ol aýaly we kiçijik ogly bilen şadyýan durmuşda ýaşap, gije-gündizini öz sandalynyň başynda geçiripdir. Oguljagazy mydama kakasynyň ýanynda bolup, onuň hünärini öwrenipdir, hatda özüne kiçijik pyçajygam ýasanypdyr. Emma demirçi ussanyň bu oňat durmuşy kän uzaga çekmändir. Onuň aýaly keselläp aradan çykypdyr. Demirçi ussa aýalynyň ýasyny tutup bolandan soň, başga birine öýlenipdir hemem ondan köp çagasy bolupdyr. Öweý ene öz çagalaryny gowy görüp, adamsynyň ogluny bolsa ýigrenipdir. Bir gün ol: — Entek ýigit çykmanka ogluňy öýden kow. Ulalansoň ussahanada işläp, inileriniň elinden çöregini alar. Görýäňmi, onuň elleri gelşip dur. Orak, çekiç ýaly gurallary ýasamak üçin tutuş oba şonuň ýanyna geler, inileri bolsa çöreksiz galar.

Diňe seniň söýeniň üçin...

Nil KARAIBRAHIMGIL«Kebelegiň ykbalynyň syrlary» Eger birini söýseň, gök ýüzünde bir bulaşyklyk başlar. Bulutlar çaknyşar, ýagmyr ýagar.

Söýginiň döreýşi (Hekaýa)

Seýit AHMET,özbek ýazyjysy Aý aýdyň gije. Uzyn derekleriň ýapraklary Aýyň kümüşsöw reňkine maýyl bolup, uka gidene çalymdaş. Çeşmejikden akýan suw dynuwsyz şildiräp, kenaryna eglip duran ýaprakly şahalary alyp gitjek ýaly bolup dur. Höwürtgelerinde uka giden guşlaryň ymyzganyp, käte ganatlaryny pasyrdadyşlary eşidilýär diýmeseň, gulaga iläýjek ses-seda ýok.

Çagalyk dostum (Hekaýa)

Wiktor DRAGUNSKIÝ,rus ýazyjysy Alty, alty ýarym ýaşymdakam, ulalanymdan soň kim boljagymy bilemokdym. Zähmet çekýän adamlary, hünärleriň baryny gowy görýärdim, ýöne kelebimiň ujuny ýitirip, haýsy hünärde işlejegimi bilemokdym.

Ýagşylyk yzyndan ýagşylyk geler (Tymsal)

Hudaýberdi TOHTABAÝEW, özbek ýazyjysy Günlerde bir gün Horezm döwletiniň patyşasy halkyň arasynda iň jaýdar jümle aýtmak boýunça bäsleşik geçirmekçi bolupdyr. Şol günden başlabam adamlaryň agzyndan «owadan söz, gözel söz» diýen gürrüňler düşmändir. Ine, şol sözler hem bäsdeşlige öwrülip, uly bir geňeş geçirilipdir. Geňeş bütin ülkä yglan edilipdir. Bir daýhan ýigit: «Men hem gatnaşaýyn, bäsleşikde baýraga eýe bolsam, goşa goýun alaryn» diýip, niýet edipdir. Patyşanyň derwezesiniň öňüne barypdyr-da, gerdenindäki kätmeni ýere goýup, nobata durupdyr. Ýaryş soňky derejä ýeteňkirläpdir.

Holle hanym (Erteki)

Ýakob we Wilgelm GRIMM, nemes ýazyjylary Köşkde ýaşaýan baý we dul aýalyň iki sany gyzy bardy. Olaryň biri owadan, zähmetsöýer bolsa, beýlekisi ýalta, ýaramaz häsiýetlidi. Emma erbet häsiýetli gyz öz çagasy bolany üçin baý aýal ony gowy görýärdi, onuň iş edenini islänokdy, şonuň üçinem öýüň işleri beýleki gyzyň boýnunady. Zähmetsöýer gyz uzakly gün guýynyň ýanynda oturyp, elleri ganaýança ýüp egrerdi. Günleriň birinde ol hapalanan ýüpdir igini ýuwmak üçin guýynyň üstüne egildi, ýöne birden igini elinden gaçyrdy. Gyz aglap öweý ejesiniň ýanyna bardy-da, başyna düşen zatlary gürrüň berdi. Öweý ejesi muňa gaharlanyp, eýmenç sesi bilen gygyrdy:

Ýyldyrym (Hekaýa)

Mehmet ÝYLDYRYM, türk ýazyjysy Kakam obamyzyň iň barly adamlarynyň biridi. Ekin meýdanlarymyz, bag-bakjamyz, zeýtunly melleklerimiz artykmajy bilen bardy. Ýylyň-ýylyna hasylymyz artardy. Ýöne obamyzda garyp-gasarlaram bardy. Olaryň ekin ekip, ýygnan hasyly, gyşy geçirmek üçin ýeterlik bolanokdy.

Kaştanlar (Erteki)

Sabine D’HALLUIN,fransuz ýazyjysy Bir bar eken, bir ýok eken, bir wagtlar Zoýa atly bir gyzjagaz bar eken. Bir gün ejesi ony tokaýa kaştan gözlemäge iberýär hemem oňa sebet we günortanlyk naharyny berýär. Kaştanyň daşy tikenli bolansoň, ejesi eline çümmez ýaly oňa ellik hem berýär.

Iki nakyl (Hekaýa)

Ýewgeniý PREMÝAK,rus ýazyjysy Kostýa tygşytly oglan bolup ýetişdi. Ejesi ýekeje rubl berdigi sowman, hökman ýygnap goýýardy. Ýöne dosty Fedýa tersinedi. Kepderisine däne, balygyna iýmit, itine nahar — hökman bir zatlar satyn alardy.

Garynjanyň maşky (Hekaýa)

Dogruçyl kazy (Hekaýa)

Lew TOLSTOÝ,rus ýazyjysy Alžiriň şasy Bauakas öz şäherleriniň birinde dogruçyl kazynyň bardygyny, ol kazynyň hakykaty bilýändigini we ondan hiç bir aldawçynyň gizlenip bilmeýändigini eşidip, bu zatlaryň hakykatmy ýa däldigini anyklamak isläpdir. Bauakas söwdagäriň eşigine girip, ony görmek üçin kazynyň ýaşaýan şäherine atly ýola düşüpdir. Şäheriň girelgesinde Bauakasyň ýanyna bir maýyp gelip, sadaka dilemäge durupdyr. Bauakas oňa sadaka berip, ýoluny dowam etjek bolanda, maýyp köýneginden çekip goýbermändir.

Iki dogan (Erteki)

Lew TOLSTOÝ,rus ýazyjysy Iki dogan syýahata ugrap, günortan dynç almak üçin tokaýda düşleýärler. Oýananlarynda, gapdallarynda bir daşyň ýatandygyny, onuň ýüzünde-de bir zadyň ýazylgydygyny görüp, okap ugraýarlar. Daşyň ýüzünde: «Kim bu daşy tapsa, goý, günüň dogýan tarapyndaky tokaýa gitsin. Tokaýda bir derýa bardyr. Ol ýüzüp, derýanyň beýleki tarapyna geçsin. Öňünden çagaly aýy çykar. Aýyň çagalaryny alsyn-da, yzyna seretmän dagyň üstüne ylgasyn. Dagda bir jaý bardyr, ol şol jaýda-da bagt tapar» diýlip ýazylgy eken.