Bitaraplyk – parahatçylygyň kepili

2 Dekabr 2022
171

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda agzybir türkmen halky Halkara Bitaraplyk gününi – ýurdumyzyň baky Bitaraplygynyň 27 ýyllygyny uly ruhubelentlikde belläp geçýär.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda giňden bellenilýän Halkara Bitaraplyk gününiň toý dabaralary ösüşleriň aýdyň ýoly bilen barha öňe barýan Garaşsyz döwletimizde şatlyk-şowhuna beslenýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe paýtagtymyz Aşgabatda we welaýatlarymyzyň obadyr şäherlerinde, şäherçelerinde giňden bellenilýän toý dabaralary baýramçylyk şowhuny bilen mähriban halkymyzyň göwünlerini galkyndyryp, ýüreklerini buýsanç duýgusyna besleýär.

«Saglyk».