"Dünýä edebiýaty" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 39-96-19, 39-96-14, 39-96-22
Email: dunyaedebiyaty-zurnaly@online.tm

Makalalar

Täsirli geçen duşuşyk

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW:

— Biz beýik işlerimizi Watanymyzabolan söýgimiz bilen amala aşyrýarys.Gaýratly zähmetimiz bilen Watanymyzyňbeýikligini has-da şöhratlandyrýarys. ***

MU­KAD­DES AÝ­DY­MYM — WA­TAN

Dil­de se­nam, kalp­da he­ňim, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIII maslahatynda Gahryman Arkadagymyz bu milli häsiýete aýratyn uly ähmiýet berdi. Her bir edýän işimiziň asyl manysynda Watanymyzyň şanyny beýgeltmek, döwletimiziň alyp barýan syýasatyny goldamak niýeti ýatan bolsa, ine, bu hem Watana bolan söýgimiziň bir alamaty. Halka, Watana bolan söýgimiz bizi arzyly menzillere ýetirýän goşa ganatymyz, güýç-gaýratymyz.

BA­KY BAG­TYŇ DI­ÝA­RY

Durmuşyň her bir güni hem ömrüň, hem taryhyň bir sahypasy. Şu gün düýn bilen ertiriň arasyndaky köpri. Gündelik bolup geçýän wakalara esaslanyp, geljekde ýetip boljak sepgitleri, hasyl edip boljak maksatlary kesgitlemek mümkinçiligi indi ygtybarlylyk derejesine ýetdi. Sebäbi ýüregiň urgusy bilen sazlaşýan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy şeýle diýmäge doly ynam döredýär. Bu ynamyň maýasynda hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Serdarymyzyň il-ýurt bähbitli beýik işleri, döwrüň we geljegiň talaplaryna bolan öňdengörüjilikli çözgütleri, döredijilikli syýasy, ykdysady, medeni we sosial garaýyşlary, döwleti, jemgyýeti düýpli özgertmeler we üstünlikler ýoly bilen öňe alyp gitmek hakdaky pentleri, paýhaslary, pähimleri ýatyr. Türkmen halkynyň döwletlilik ýol-ýörelgesiniň esasyny goýan, däp-dessurlarymyza laýyk we geljege mynasyp kadalaryny öňdengörüjilik bilen kesgitlän Gahryman Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!» diýen çuňňur manyly şygarynyň rowaç bolýan eýýamynda, esasanam, «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda halk bähbitli ummasyz köp işler ýerine ýetirildi.

Ki­çi­jik Ni­ko­la (He­ka­ýa­lar top­lu­my)

Rene GOSSINI, Žan Žak SEMPE,fransuz ýazyjylary (Do­wa­my. Baş­lan­gy­jy žur­na­lyň ge­çen san­la­ryn­da).

Pe­leň, Ja­dy­göý we ge­ýim yş­ga­by (Roman)

Klaýw Steýplz LÝUIS,britaniýaly ýazyjy(Do­wa­my. Baş­lan­gy­jy žur­na­lyň ge­çen san­la­ryn­da). On birinji bölüm

Tu­tan­ýer­li­li­giň güý­ji

*** Meseläňiz çözülýänçä we kynçylyklar ol ýerden aýrylýança ikirjiňlenmän ýöräň.

Awtobusy kowalaýan gyz (He­ka­ýa)

Kemalettin TUGJU,türk ýazyjysy Awtobus ugrajak-ugrajak bolup durka aňyrdan bir garryja daýza haýdap geldi. Ýanynda-da kiçijik agtyjagy bardy. Sürüji awtobusyň gapylaryny gaýtadan açdy:

Ýagşylyk etmekden ýüz öwürme!

Miraç Çagry AKTAŞ,türk ýazyjysy Her bir eden ýagşylygymyz garaşyşymyz ýaly yzyna gaýdyp gelmeýär. Kämahallar

Küşt kyssasy (No­wel­la)

Stefan SWEÝG,awstriýaly ýazyjy Gi­jä­niň ýa­ryn­da NýuÝork­dan Bue­nosAý­re­se sa­ry ug­ra­jak mäh­net gä­mi­de, ýü­zü­şiň soň­ky da­ky­ka­la­ryn­da he­mi­şe bol­şy ýa­ly, hy­syr­dy­ly gaý­dagaý­ma­la­şyk hö­küm sür­ýär­di.

Ikinji hat (He­ka­ýa)

Ötgür HAŞYMOW,özbek ýazyjysy Salam, Zyýada!

Başarnygy galamynda görünýär

Züleýha Gulowanyň ady okyjylara ýaş ýazarlaryň biri hökmünde tanyşdyr. Çünki Züleýha öndümli işleýän ýaş zehinleriň biri. Terjime sungaty bilen bagly başarnygy onuň öz gerekli muşdaklaryny gazanyp bilmegine getirdi. Biz onuň bilen söhbetdeş bolanymyzda, ol özüniň many-maňyzly gürrüňleri bilen özüne bolan hormaty gazandyryp bildi. Ol ýaşlygyna garamazdan, edebiýat, edebi nazaryýet baradaky pikirlerini ynamly öňe sürüp bilýär. Bu onuň okumyşlygyndan habar berýär. Züleýhanyň terjime sungaty bilen bagly pikirlerem juda kämil. Terjimäniň janly we ynandyryjy bolmalydygy barada aýdýan ýaş zehiniň terjime etmeklige batyrgaý ýapyşyşam aýratyn bellärliklidir. Munuň şeýledigini ýaş terjimeçiniň «Seniň pikiriňçe, terjimeçilik näme?» diýip beren sowalymyza beren jogaby hem tassyklaýar. Ol: «Dünýä belli ýazyjylaryň biri Jose Saramago şeýle diýipdir: «Ýazyjylar milli edebiýaty, terjimeçiler bolsa dünýä edebiýatyny kemala getirýärler». Diýmek, terjimeçi bolmak örän uly jogapkärçiligi boýnuňa almakdyr. Sebäbi ýazyjyny bütin dünýäde meşhur edýän zat onuň eseriniň terjimesi. Bir dilden birnäçe dile terjime edilen eser şolaryň islendiginde okanyňda-da şol bir manyny, şol bir duýgyny berip bilmelimikä diýýän. Türkmen döwlet medeniýet institutynyň uçurymy bola

Päliýaman gaplaň (Er­te­ki-he­ka­ýa)

Upendrakişor REÝÇOUDHURI,hindi ýazyjysy Köşgüň derwezesine golaý demir kapasada äpet gaplaň ýaşaýardy. Ol köşgüň deňinden kim geçse, gollaryny gowşuryp: «Doganjygym, haýyş edýän, bir gezejik kapasanyň gapysyny açaý-da» diýip ýalbarardy. Muny eşidenler: «Hä, şeý diýsene. Biz-ä gapyny açaly, senem bizi ýalmap-ýuwut» diýip jogap bererdiler.

Oglumyň haty (He­ka­ýa)

Loň IŇTAÝ,hytaý ýazyjysy Andelýeden elektron salgyma hat gelmegi meniň üçin örän garaşylmadyk waka boldy. Bu oglan pula mätäç bolsa-da, ejesine hiç haçan ýüz tutman öz başyny özi çaraýardy. Dogry, onuň bu häsiýeti beýle bir ýaramazam däldi. Häzirki döwürde on sekiz-ýigrimi ýaşyndaky ýaşlar diýseň kän. Ýokary tehnologiýa başga yklymda gezip ýa-da okap ýören çagaň «didaryny görmäge» mümkinçilik berýär, meselem, ýarygije iş ýeriňde galyp güýmenýän wagtyň birden «dy-y-yk» sesi çykýar welin, ogluň ýa-da gyzyň internetde aragatnaşyga çykandygyny bilýärsiň. Başgaça aýdaňda, edil radaryň ekranynyň görkezişi ýaly, çagaň ýeriň haýsy künjeginiň haýsy nokadyndadygy görünýär. Ýa-da gije uçarda otyrkaň birden deňizde ýüzüp barýan gaýyjagyň çyrasyny ap-aýdyň görşüň ýaly. Elbetde, ekrandaky nokatjyk senden on müň li ( Li — hytaýlylaryň ulanýan 0,5 kilometre barabar bolan ölçeg birligi.) uzaklykda bolsa-da, ol bagryňdan önen mähriban çagaň şol ýerdedigini görkezýär hem ýüregiňi rahatlandyrýar.

Gow­şu­ryl­ma­dyk sow­gat (He­ka­ýa)

Çyň Weý, hytaý ýazyjysy Deňiz joşýardy. Onuň üstaşyr köwsarlaýan şemal özüňi ele almaga maý berenokdy. Ýöne birsalymdan ýatyşyp, kenaryň ýakasyndaky suwlar durlandy. Biz ellerimizi iki ýana gerip, edil uçýan guş mysaly kenaryň gyrasynda eýläk-beýläk ylgaýardyk. Barmaklarymyzyň arasyna öl çäge girip gijedýärdi. Howa diýseň jana ýakymlydy. Liaňdun çägäň üstünde ýatyp adam yzyny ýasaýardy. Aý, garaz, ikibaka ylgap, oýnap keýpden çykypdyk… Ululy-kiçili el-aýak yzlaryndan ýaňa kenar petir bezelen ýalydy.

Seýrekleşip barýan görme-görüşler (He­ka­ýa)

Iwan UHANOW,rus ýazyjysy I

De­mir­ga­zyk no­wel­la­sy (He­ka­ýa)

Ýewgeniý MARYSAÝEW,rus ýazyjysy Goja kaýur ( Kaýur — Demirgazykda it ýa-da sugun goşulan nartalary sürýän adam. ) ewenk ( Ewenkler — Ewenkiýada we Gündogar Sibiriň käbir etraplarynda ýaşaýan halk.) Makar sugunlary saklady-da, meň ýanyma gelip, şeýle diýdi:

Göwnüni awlasym gelýär her kimiň... (Şygyrlar)

Georgiý IWANOW,rus şahyry ***

Sütükli haýwanlaryň ýurduna syýahat ýa-da ýüzýän adadaky başdangeçirmeler

Žül WERN,fransuz ýazyjysy (Dowamy. Başlangyjy žurnalyň geçen sanlarynda).

Edebiýat meýdanynyň ussady

Patrik Waýt, awstraliýaly ýazyjy (1912 — 1990) Edebiýat boýunça Nobel baýragy:1973