"Zenan kalby" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-62-10, 38-61-74, 38-62-05
Email: zenankalby-zurnaly@online.tm

Makalalar

Ajaýyp döwrüň desgasy

Ajaýyp döwrümiziň her güni şanly wakalara baýlygy bilen tapawutlanýar. Bagy-bossanlyga bürenip, belent-belent ýaşaýyş jaýlaryna beslenip oturan gözel paýtagtymyzyň günorta böleginde sil suwlaryny sowujy desgalar toplumynyň ulanmaga berilmegi-de bu taryhy wakalaryň üstüni ýetirdi. Suwy mukaddes hasaplan pederlerimiz: «Suwly ýer — gül» diýip, suwuň bar ýeriniň gül-gülzarlyga beslenýändigini aýdypdyrlar. Suwuň her damjasyny altyn dänesine deňäp, onuň bisarpa tutulmazlygyny ündäpdirler. Ýurdumyzda ekologiýa arassalygyna, tebigy gözellikleriň goraglylygyna aýawly çemeleşilýär. Eziz Diýarymyzyň çar künjünde gök zolaklar emele gelýär, seýilbaglaryň göze gelüwli keşbi ol ýerden geçip barýanlaryň aýak çekmegine isleg döredýär. Täsin suw çüwdürimleriniň dürli ösümlikler bilen sazlaşýan keşbi ýadawlygyňy zym-zyýat edýär. Belent-belent ýaşaýyş jaýlarynyň daş-töweregini bezeýän al-elwan güller nesilleriň tebigat bilen ýakynlaşmagyna giň mümkinçilik döredýär. Paýtagtymyzyň bu gözellikleriniň goragly bolmalydygy barada oýlananyňda, sil suwlaryny sowujy desgalar toplumynyň ähmiýetiniň juda uludygyna göz ýetirmek bolýar.

Ussadyň gadyryny ussat biler...

Ykdysady we syýasy ýeňişlere, zähmet üstünliklerine beslenýän «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň her bir güni taryhyň sahypalaryna siňip, ondan öçmejek orun alýar. Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan oňyn syýasaty, Arkadagly Serdarymyzyň Ýer ýüzünde parahatçylygy, howpsuzlygy berkitmekde hem-de durnukly ösüşi üpjün etmekde bitirýän işleri diňe bir türkmen halkynyň däl, eýsem, dünýä halklarynyň hem bagtyýar, parahat durmuşda ýaşamagy üçin ähli mümkinçilikleriň we şertleriň döredilmegine esasdyr. Şu jähetden hem, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň içeri we daşary syýasy başlangyçlary bu günki gün özüniň işjeňligi we netijeliligi bilen häsiýetlendirilýär. Sebit we dünýä ýurtlary bilen ýola goýlan deňhukuklylyk, ynanyşmak we özara hormat goýmak ýörelgeleri esasynda hyzmatdaşlygy alyp barýan döwletimiziň syýasaty dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giň goldawa eýe bolýar.

Belentlik

Şu ýylyň 1 — 3-nji noýabry aralygynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasyna resmi sapary amala aşyrandygyndan hemmämiz habarlydyrys. Dana Pyragynyň aýdyşy ýaly, dost-dogana baryş-geliş ýaraşar. Saparyň barşynda Gahryman Arkadagymyz türkmen-rus gatnaşyklaryny ösdürmäge bagyşlanan birnäçe duşuşyklary geçirdi. Iň esasy waka bolsa, Gahryman Arkadagymyzyň Russiýa Federasiýasynyň ýokary döwlet sylagy — IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni bilen sylaglanmagy boldy. Russiýanyň lideri W.Putiniň şol ordeni Gahryman Arkadagymyza gowşuran pursady hiç wagt göz öňümizden gitmez.

Maşgalam — baş galam

Häzirki täze taryhy döwrümizde Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda zenan sarpasy belentde tutulýar. Türkmen zenanlarynyň döreden, iňňän inçeligi bilen tapawutlanýan, irginsiz yhlasy, çydamlylygy talap edýän türkmen halysy ýaly ençeme sungata öwrülen el işleri ýüzýyllyklaryň dowamynda nesilden-nesle geçip gelýär. Olar asyrlarboýy kämilleşdirilip, häzirki ösen tehnologiýalaryň döwründe milli buýsanjymyz hökmünde buýsanç bilen dünýä ýaýylýar. Çeper el hünäri halkymyzda öý-ojagyň ýaraşygy hasaplanýan zenanlaryň halallygynyň, zehininiň, erjelliginiň güwäsidir. Gahryman Arkadagymyzyň eziz käbesi Ogulabat eje bu babatda ajaýyp nusga hökmünde biz zenanlar üçin görüm-göreldedir. Mähriban Arkadagymyzyň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly eserinde ähli gözellikleri perzendiniň kalbyna guýýan keramatyň enedigi hakynda aýdylýar. Bu ajaýyp eseriň «Sözden başlanýan ägirtlik» diýlip atlandyrylan bölüminde şeýle diýilýär: «Taryhyň dowamynda bina edilen türkmen döwletleriniň soltanlarynyň kuwwatly güýje eýe bolmagynda, olaryň pähimli netijä gelip bilmeklerinde hem eneleriň täsiriniň bolandygyna men ynanýaryn. Bular barasyndaky durmuş hakykatynyň hemmesi bize mälim däl bolmagy-da mümkin. Ýöne e

Kalplaryň şamçyragy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary esasynda 2024-nji ýylda Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk ýubileýini ýurdumyzda hem halkara derejesinde ýokary guramaçylykly geçirmek üçin giň gerimli işler alnyp barylýar. Ýurdumyzyň metbugat sahypalarynda akyldar şahyryň ömri we döredijiligine, dürdäne şygyrlaryna degişli täsirli makalalar, düýpli ylmy seljermeler, ussada bagyşlanyp döredilýän goşgulardyr hekaýalar çap edilip, teleradio gepleşikler yzygiderli halkymyza ýetirilýär. Döredijilik bäsleşikleri geçirilýär. Döwürdeş şahyrlaryň Magtymguly hakyndaky goşgular kitabyny, sowgatlyk neşirlerini çap edip, halka ýetirmek göz öňünde tutulýar. Magtymguly Pyragynyň ýubileý dabaralarynyň çäklerinde şahyryň türkmen hem-de dünýäniň onlarça döwletleriniň dillerinde neşir edilýän goşgular kitaplarynyň tanyşdyrylyş dabaralaryny, halkara maslahatlaryny geçirmek boýunça tutumly işler durmuşa geçirilýär.

Gadymy taryhyň öçmejek nury

Hoş habaryň ganaty bolýar. Ol daglardan, derelerden, alaňlardan aşyp, derrew illere ýetýär. Buşluk habarynyň ganatly bolşy ýaly, ony eşidenleriňem göwünleri ýakymly duýgulara beslenýär. Türki medeniýetiniň halkara guramasy TÜRKSOÝ-nyň hemişelik geňeşiniň Türkiýe Respublikasynyň Bursa şäherinde geçirilen mejlisinde Ahal welaýatynyň Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilendigi baradaky hoş habar ildeşlerimiziň buýsanjyny goşalandyrdy. Şol şatlykly pursatda gün-günden özgerýän Änew şäheri baradaky oý-hyýallaryň ummanyna çümeniňi duýman galýarsyň.

Tyllaýy topraga ýazylýan dessan

Ýaşaýyş ýerden başlanýar. Toprak adamyň durmuşynyň tükeniksiz çeşmesi. Halkymyz ekin ekip, hasyl öndürip bolýan millionlarça gektar meýdana, daglaryndan, düzlerinden akýan derýalara, çeşme-çaýlara eýe bolup, Günüň tyllaýy şuglasyndan nur alýan boz topraga hyzmat edip, öz-özüni ekläp gelen halk. Türkmen daýhany topraga öz zähmeti bilen «dessanlar» ýazyp, ekerançylygyň taryhyny döreden milletleriň biri. Ak bugdaýyň, bakja ekinleriniň, üzümçiligiň Watany bolan türkmen iliniň bu baýlyklarynyň şöhraty dünýä meşhur bolan. Gahryman Arkadagymyz: «Ak bugdaýy ösdürip ýetişdirmek medeniýeti öz taryhy topragyna gaýdyp geldi. «Türkmenistan — ak bugdaýyň Watany» diýilmegi ýöne bir şygar däldir, şeýle diýilmegi mundan müňlerçe ýyl ozal şu toprakda ekerançylyk medeniýetiniň beýik siwilizasiýasyny döreden, ak bugdaýy ösdürip ýetişdirmegiň nusgasyny dünýä beren halkymyzyň bu günki gazanan bagty bilen baglanyşyklydyr» diýip, buýsanç bilen belleýär.

«Magny bazarynda haýýata döndüm...»

Türkmen halky öz akyldarynyň her sözüne aşyk. Döredijilik adamlary, onda-da ýazyjy-şahyrlar üçin bu aýratyn ýagdaýdyr. Akyldar şahyryň äleme nusgalyk şygryýet dünýäsi türkmen halkynyň müňýyllyklaryň jümmüşine kök urup gaýdan taryhy, ynam-ygtykaty, arzuw-maksatlary, geljek baradaky ýagty umytlary bilen birleşýär we bulara ganat bekledýär. Şunuň bilen birlikde, Magtymgulynyň umman ýaly çuň, asman ýaly belent poeziýasy diňe bir halkyň däl, bütin adamzat genisiniň beýik ýadygärligidir. Halkymyzyň arzuwlarynyň hasyl bolmagynyň esasynda mukaddes Garaşsyzlygymyz durandyr. Diýmek, milletiň belent ruhuny, pähim-parasadyny dabaralandyrýan şu ajaýyp ýadygärligiň öňünde tagzym edilmegi, ony has çuňňur öwrenmek, dünýä ýaýmak baradaky tagallalar hem gönüden-göni Garaşsyzlygymyzyň miweleridir.

Älem enweri

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagalla-yhlaslary bilen türkmen enelerine, mährem zenanlaryna goýulýan sylag-sarpa has belende göterildi. Ojaklaryň söýesi, ömürleriň örki, dillerimiziň senasy mähriban gelin-gyzlarymyz, eziz enelerimiz bagtly zamanamyzda azat-erkin döredip, işläp, gülüp-oýnap ýaşaýarlar, beýik ösüşleri nazarlaýan, röwşen ýolly ata Watanymyz Türkmenistana guwanyp, buýsanyp zähmet çekýärler, «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly ajaýyp eseri il-ulsa peşgeş berip, mähriban zenanlarymyzyň mertebesini arşy belentliklere göteren Gahryman Arkadagymyza, Aýdan ary, Günden görkli gelin-gyzlarymyzyň, öý-ojaklarymyzyň söýesi eziz enelerimiziň hormat-sarpasyny ýetirýän Arkadagly Serdarymyza çäksiz alkyşlar ýaňlanýar. Hut şu pursat niredendir bir ýerden ene hüwdüsi eşidilýär:

Ýaşyl ýaýlanyň aşygy

 (Oçerk) Onuň mährem eneligi, tutanýerliligi, iş başarjaňlygy, topraga bagry badaşanlygy barada öň eşidipdim. Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasyndaky günlerde döwlet sylaglary bilen sylaglanan edermen zähmet gahrymanlarynyň sanawy bilen tanşyp otyrkam, Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň «Baýramaly» daýhan birleşiginiň mehanizatory Aýsenem Abdalowanyň adyny görenimde, begenip, töweregimdäkilere buşlamaga howlukdym. Oňa jaň edip, gutladym.

Arzuwlaryňyzyň yzyna eýeriň!

Bagtyýarlyk, bolçulyk diýlende, diňe baýlygy, puly göz öňünde tutmaly däl. Bagtyýarlyga durmuşyň şatlygam, söýgi lezzetem, ömrüň rahatlygam, zehiniň açylmagam we daş-töweregiňizi gurşaýan ajaýyp adamlaram girip bilýär. Bagtyýar durmuşy düzýän bu zatlar her kime elýeterdir. Islegiň bolsa, bagtyýar durmuşy gazanmak kyn däl. Fen-şuýuň hünärmenleriniň hasaplamalaryna görä, üç ýylyň içinde arzuwlaryňy amal edip bolýar. Käbir adamlar bolsa durmuşda öňde goýan maksatlaryna juda çalt ýetýärler. Bu zatlaryň hemmesi adamlaryň özlerine bagly. Isleýän durmuşyňyz üçin pikirleriňizi näçe çalt üýtgetseňiz, siz şonça-da dünýäňizde nähili uly özgerişleriň bolandygyna göz ýetirersiňiz.

Ömürlere ömür goşan

Biziň elimizde onuň geçen asyryň segseninji ýyllarynda çap edilen «Gelinlere pynhan maslahat» hem-de «Gelinlere 12 maslahat» atly çaklaňja kitaplary. Olarda gelin-gyzlaryň ýaşaýşynyň dürli döwründäki gigiýenasy, arassaçylygy, saglygy üçin ýerine ýetirilmeli şertler dogrusynda gürrüň edilýär, enelik borjuna degişli söhbetler açylýar. Gelinlerimiziň müňlerçesi bu kitaplary okap, olardaky gymmatly maslahatlardan peýdalanandyr. Lukman zenan bilen ýüzbe-ýüz bolup, ondan maslahat hem bejergi alan gelinler, gör, näçedir?! Gör, ol näçe enäni kyn pursatlarda halas edendir?! Eli ýeňil lukmanyň kömegi bilen dünýä gelen körpejeleriň sany näçedir?! Şonuň ýaly-da, ýaşan ömründe lukman zenana ýagan alkyşlar hem bimöçberdir. Şonuň üçin bu günki gün Bossan Saryýewa her öýde, her ojakda diýen ýaly hoşallyk bilen ýatlanýar. Sary bagşy, Pürli Saryýew ýaly atly bagşylaryň maşgalasynda doglup, aýdym-saz bilen ösüp-ulalan-da bolsa, ol lukmançylyk kärini saýlap alýar. Bu käre höwes onda çagalykdan başlanýar. Şu höwes, şu arzuw hem orta mekdebi üstünlikli tamamlan gyzy häzirki Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetine alyp gelýär. Öz saýlap alan kärine ýüregi bilen berlen gyz zehini, başarnygy bilen talyplaryň arasyndan saýlanmagy başarýar. O

Watanyň türgen gyzlary

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň on aýynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen mejlisinde hormatly Prezidentimize türkmen türgenleriniň şu ýyl geçirilen halkara ýaryşlarda medallaryň 341-sini gazanandygy barada hem habar berildi. Elbetde, bu örän ýakymly habar. Halkara çärelere, şol sanda sport ýaryşlaryna badalga berilmegi, türgenlerimiziň iri ýaryşlarda ýokary netijeleri gazanmagyny dowam etdirmegidir. 341 medal iri ýaryşlarda gazanylan ýeňişleriň şanyna şonça gezek döwlet Baýdagymyzyň göge göterilendigini, Türkmenistanyň adynyň sport döwleti hökmünde tutulandygyny buşlaýar. Gazanylan ýeňişlerde zenan türgenlerimiziň aýratyn uly paýynyň bardygyny nygtamak gerek. Žurnalyň geçen sanlarynda türkmenistanly zenan türgenleriň iri ýaryşlardaky üstünlikli çykyşlarynyň käbiri barada ýazypdyk. Olar gazanan ýeňşi üçin geçen aýlarda hormatly Prezidentimiziň we Gahryman Arkadagymyzyň serpaýlaryna hem mynasyp boldular. Hut şu aýyň özünde bolsa Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyp gyzlarynyň üçüsi «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda gazanylan üstünlikleriň üstüni täze medallar bilen ýetirdi.

Durmuş — jöwherli sandyk...

Dünýä ýüzünde millionlarça eser bar. Olaryň biri çeper, biri dokumental, ýene biri bolsa filosofik mazmunly. Awstriýaly ýazyjy Ronda Bern häzirki döwürde dünýäde iň bir söýlüp okalýan ýazyjylaryň biri. Muny onuň dünýä ýüzünde uly gyzyklanma döreden «Jady» atly eseri-de aýdyň görkezýär. Dünýä dilleriniň ençemesinde neşir edilen bu eser hiç mahal okyjysyny ýitirenok, elden-ele geçip okalýar.

Akylyň aňa agramy ýok

Döredijiligiň dünýäsine diňe bedeniňi däl-de, eýsem, kalbyňy hem ruhuňy tämizläp girmeli. * * *

Gaýyn-gelin ýaraşykdyr öýlere

Halkymyzyň ýaşynmak däbi öz gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýar. Türkmen gelinleriniň ýaşynmagy asyllylykdan, gaýynlaryna bolan hormat-sarpadan nyşan. Toý-märekede uz ýaşynyp, edaly hereketleri bilen görelde bolýan gelinleri göreniňde, buýsanjyň artýar. Bu babatda Gahryman Arkadagymyz «Ömrümiň manysy» atly eserinde şeýle belleýär: «Halkymyzyň arasynda «Ýaşmak — ýaraşyk» diýen düşünje-de bar. Ol täze düşen gelniň gaýyn öýüniň maşgala agzalarynyň, hususan-da, ýanýoldaşyndan uly erkek dogan-garyndaşlarynyň arasynda mertebesini beýgeltmek maksady bilen döredilipdir. Ýaşmak ýerliksiz pikirleriň döremeginden ýaşynýanam, ýaşynylýanam halas edipdir we gürlemezlik kadasyna eýerýän gelniň dünýäsini syrly perde arkaly gorap saklapdyr. Türkmençilikde ýaşmak edalylygyň, näzikligiň, ýaşuly nesle bolan beýik hormat-sarpanyň aňladylmasy hasaplanýar». Maşgalada uly gelin özünden kiçi eltilerine görelde bolup, gaýynenesinden öwrenenlerini olara geçirýär. Adatça, körpe gelin düýp ojagyň eýesi bolýar. Gaýynene, gaýynata bilen bile ýaşap, olaryň hyzmatynda gezýär. Körpe gelniň borjy beýleki gelinleriňkiden artykdyr. Ojagyna yhlasly bolup, köpçülige saçak ýazyp, gaýynenesiniň yzyny dowam etdirmek, köplenç, körpe gelinleriň paýyna düşýär. Ol dynç günlerin

Bilbil mukamy

Biziň öýümiziň çep tarapynda seleňläp oturan üç düýp armyt, sag tarapynda bolsa bir düýp erik bardy. Olaryň düýbündäki suwly ýabyň boýy garaly bagydy. Bir dörtburç pel bolsa nar agajyndan doludy. Nar agaçlary güllän hem-de bişen döwri üýtgeşik owadan görnüşe girýärdi. Güýzüň soňky aýy bolsa ýapraklary sary bolýardy, şol pursatlar aralaryna girip dursaň, hamana üstüňe sap-sary çadyr gerlen ýalydyr. Çagalaryň köp oýnaýan ýerleri penje-penje ak gülli, tomsuna süp-süýji miweli armydyň we tegelenip oturan ullakan erik agajynyň aşagydy. Armyda gelenini görmedim, ýöne erik agajyna her gün säher bilen bir bilbil gelerdi. Tomus günleri her gün bilbiliň mylaýym sesine oýanardym. Onuň owazynyň şirinligine haýran galyp, ýakymly duýgulardan gözlerime ýaş aýlanardy, süýji mukamy bir gulaga öwrülip diňläp oturardym. Bilbiliň sesinden teşne kalbym ganmazdy, diňledigimçe diňläsim gelerdi. Bilbil göýä ynsan dilinde gepläýjek bolýardy. Bu owaz gündelik gaýtalanardy. Menem saz diňlärdim, ýöne jigilerime aýdamokdym. Sebäbi olaryň özleri bilbil ahyry...

Görer gözüň gymmaty

Ylmyň we tehnikanyň güýçli depginde ösýän döwründe biziň häzirki zaman durmuşymyzy kompýutersiz göz öňüne getirmek mümkin däl. Ýaş çagalardan başlap, mekdep okuwçylary, talyplar we halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň işgärleri, her gün diýen ýaly, kompýuteriň öňünde birnäçe sagatlap oturýarlar. Kompýuteriň başynda uzak günläp işleýänleriň köpüsinde kompýuter görüş sindromy, gözüň gury sindromy ýaly, şeýle hem görüş ýitiligini peseldýän miopiýa keseli ýüze çykýar. Kagyzda işlenenden tapawutlylykda, kompýuterde maglumaty yzygider gyrpýan ekranda, ýiti ýagtylygyň ýüzünden birnäçe nokatlaryň birikmesiniň netijesinde kabul edýäris. Bu bolsa görüş agzasy üçin uly agramdyr. Görüş ýitiligini goramak üçin onuň gigiýenasyny bilmek gerek, bu bolsa şu aşakdaky şertlerden ybarat: ● Oňaýly iş ýeri we onuň ýeterlik ýagtylanmagy. Ýagtylyk bütin otaga deň ýaýran bolmaly we onuň şöhlesi göni göze düşmeli däl. Ýagtylyk pes ýa-da juda ýiti bolmaly däl we işleýäniň arka tarapyndan düşmeli. Eger sag eli bilen işleýän bolsa, çep tarapdan, çep eli bilen işleýän bolsa, sag tarapdan düşmeli. Şeýle ýagdaýda eliň kölegesi monitora ýa-da kitaba düşmeýär we göze agram bermeýär.

Nygmatlaryň datlysy

Altyn güýzde bereketli topragymyzda bitýän ähli miweler tomsuň jöwzasynyň gyzgyn mährini özüne siňdirip, özboluşly jana melhem nygmatlar bolup ýetişýär. Hasylyny bolluk bilen eçilip, gözleri dokundyrýan bu miweler ýokumlylygy bilen adam bedenine oňaýly täsir edýär. Altyn kuýaşyň şöhlesinden gowy ganan nygmatlaryň datlysy hasaplanýan nar özüniň köpugurly ulanylyş aýratynlygy bilen tapawutlanýar. Ata-babalarymyz turşumtyk-süýji tagamy bilen işdäňi açýan nary diňe miwe hökmünde däl, eýsem, onuň derdiňe dermanlygy üçin hem köp iýmegi nygtapdyrlar. Biziň welaýatymyzda hem nar ekmeklige uly üns berilýär. Oba-kentleriň köpüsiniň melleklerini hatara ekilen nar agaçlary bezeýär. Hatda welaýatymyzda «Narly oba» diýip at alan obalar gün-günden köpelýär. Onuň gelip çykyş taryhy hem gyzykly. Ösümligiň miwesini (däneleriniň jemi) hasyllylygyň we nika sapagynyň alamaty hökmünde kesgitläpdirler. Naryň almasyny deň ikä böleniňde, ol täze ýaşaýşy aňladýar. Hoşboý tagamy bolandygy sebäpli, onuň miwesi we miweýanlary dürli içgileri, mürepbeleri taýýarlamakda, köke-süýji senagatynda giňden peýdalanylýar. Ýapraklaryny guradyp, çaý hökmünde ulansaň hem bolýar.

Melhem suwly çeşmeler

Ýaşaýyş-durmuşymyzda suw esasy zerurlyklaryň biridir. Türkmen topragy hem bereketli suw serişdelerine eýe. Pederlerimiz suwuň her damjasyny altyn dänesine deňäp, gadyrlapdyrlar. Onuň bisarpa ulanylmagyna, harlanmagyna ýol bermändirler. Ýadyma düşýär, enem dagy gum içinde ýaşansoň, içimlik suwy-da uzak aralykdan düýeli daşardylar. Suw gytçylygy zerarly gumda bag-bakja ösdürip ýetişdirmek aňsat däldi. Onda-da enem howlymyzda tut agajyny oturdyp, oňa ideg ederdi. Tut agajynyň ýanynda mydama suwly kündük durardy. Enem her gezek el-ýüzüni ýuwanda, onuň suwuny tut agajynyň düýbüne akdyrardy. Bize-de şeýle etmegi sargardy. Soňra şol tut agajy boý alyp, şaha ýaýdy. Enem onuň kölegesinde oturyp, el işlerini ederdi. Gahryman Arkadagymyz «Suw — ýaşaýşyň we bolçulygyň çeşmesi» atly ajaýyp eserinde: «Parasatly pederlerimiz suw gorlaryny tygşytly we rejeli peýdalanmak üçin emeli derýalary, ýaplary, akabalary, köllerdir howdanlary, kärizleri we başga-da köp sanly suwaryş ulgamlaryny gurupdyrlar. Eşrepi suwuň ýeke damjasyny hem isrip etmän peýdalanmaga çalşypdyrlar» diýip ýazýar. Ata-babalarymyzyň bu asylly däplerinden ugur alnyp, häzirki döwürde hem ýurdumyzda suw serişdelerini aýawly saklamak we ondan tygşytly peýdalanmak boýunça giň gerimli maksatnamalaýyn işler durmuşa geçiri