"Zenan kalby" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-62-10, 38-61-74, 38-62-05
Email: zenankalby@sanly.tm

Makalalar

Media-forum geçirildi

Şu gün, 29-njy noýabrda Olimpiýa şäherjiginiň «Sport» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň guramaçylykly geçirilmegi mynasybetli media-forum geçirildi. Media-forumda Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza dünýä çempionatynyň ýokary derejede guramaçylykly geçirilendigi üçin Halkara Kuraş Assosiasiýasynyň adyndan minnetdarlyk sözleri aýdyldy.

Türkmen zenanlary ― dünýä çempionlary

Ýurdumyzyň zenan türgenleri paýtagtymyzda geçirilen Kuraş boýunça dünýä çempionatynda ajaýyp netijeleri gazandylar. Olar çempionatda üstünlikli çykyş edip, altyn medallaryň üçüsine, kümüş medallaryň dördüsine we bir bürünç medala mynasyp boldular. Olimpiýa şäherçesindäki Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda geçirilen dünýä çempionatynda zenan türgenlerimizden 63 kilograma çenli agram derejesinde Türkmenabat şäherindäki 10-njy sport mekdebiniň tälimçisi Dinara Rozykulowa, 70 kilograma çenli agram derejesinde Dänew etrabyndaky 1-nji sport mekdebiniň tälimçisi Mariýa Lohowa we 87 kilograma çenli agram derejesinde Türkmenabat şäherindäki 29-njy orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Sabina Kadyrowa dagylar altyn medallaryň eýesi boldular.

Zenan türgenler Kuraş boýunça dünýä çempionatyna üstünlikli başladylar

Şu gün paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Kuraş boýunça dünýä çempionaty geçirilýär. Çempionatyň birinji gününde agram derejeleriniň 8-si boýunça ýaryşlar geçirilýär. Häzire çenli türkmenistanly türgenler ajaýyp netijeleri görkezip gelýärler. Şolaryň arasynda zenan türgenlerimiz hem bar.

Dabaraly maslahat

Şu gün — 27-nji noýabrda  Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda 2024-2025-nji ýyllarda ÝUNESKO bilen bilelikde bellenilip geçiljek şanly seneleriň sanawyna Türkmenistanyň teklibi boýunça Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli Kararnamanyň kabul edilmegine bagyşlanan dabaraly maslahat geçirildi. Dabaraly maslahata ýurdumyzyň medeniýet ulgamynyň wekilleri, ylym-bilim işgärleri gatnaşdylar.

Nesillere ak geljek ýar

Şu ýylyň 31-nji oktýabrynda Gahryman Arkadagymyzyň başlyklygynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisinde öňde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmekde ýaşlara uly orun degişlidir. Biz bu taryhy mejlisde ýurdumyzda kämil ýaş nesillere örän uly ynam bildirilýändigine ýene bir ýola aýdyň göz ýetirdik. Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan we Watanymyzyň okgunly ösüşine, halkymyzyň abadan, bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň möçberli özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişi, türkmen halkynyň şöhratly taryhy, milli gymmatlyklary, özboluşly däp-dessurlary, ýaşlaryň öňünde durýan wezipeler barada giňişleýin söhbet etdi. Milli Liderimiziň öňde goýan wezipeleri, halkymyzyň mundan beýläk-de bagtyýar we abadan durmuşda ýaşamagyny üpjün etmek bilen bir hatarda, ýaşlaryň jemgyýetde öz orunlaryny tapyp, kämil bilimli, synmaz erkli, maksada okgunly adamlar bolup kemala gelmegine-de gönükdirilendir.

Energetika — ykdysady ösüşiň kuwwatly güýji

Aslynda, häzirki ösen tehnologiýaly döwürde elektrik energiýasy diňe ykdysadyýetde däl-de, ýaşaýyş-durmuşyň ähli ulgamlarynda köp ulanylýan esasy zerurlyk bolup öňe çykýar. Adamzat ösüşiniň bu çeşmesini indi tebigatyň hemme gatlaklaryndan öndürmek baradaky gözleglerde köp öňegidişlikler gazanyldy. Gün, ýel energiýasy köp ýurtlarda energiýanyň ýörgünli çeşmesine öwrülýär. Emma ýagdaýlara baha berlende üçünji müňýyllygyň başynda adaty energiýa çeşmeleriniň, ýagny nebitiň, gazyň, suw elektrik stansiýalarynyň, atom elektrik stansiýasynyň esasy energiýa çeşmesi hökmündäki esasy orny saklanyp galjaga meňzeýär. Ýurdumyzyň energetika pudagy çalt depginde ösýän milli ykdysadyýetimiziň kuwwatly güýjüdir. Bu pudagyň kuwwatlyklary yzygiderli ösdürilýär. Energiýa çeşmeleriniň üsti ýetirilýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň ajaýyp wakalarynyň biri-de 3-nji noýabrda hormatly Arkadagly Gahryman Prezidentimiziň gatnaşmagynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň çäginde täze, döwrebap elektrik stansiýasynyň düýbüniň tutulmagy boldy. Bu elektrik stansiýasy gaz we bug dolanyşygynda işlär. Onuň 4 sany gaz we 2 sany bug turbinalary bolup, öndürijilik kuwwaty 1574 megawata deňdir.

Doganlyk daragty gül açýar

Ajaýyp zamanamyzyň sergin säherlerinde dogýan her bir Gün bize asylly işler bilen baglanyşykly hoş habarlary buşlaýar. Il-günüň hatyrasyna amal edilýän şol beýik işleriň netijesinde bagtyýar durmuşyň binýady tutulýar. Hoşniýetlilikden, ynsanperwerlikden, birek-birege ynanyşmakdan gözbaş alýan halk bähbitli wakalara şaýat bolmak ýurduň ýagty geljegine bolan beýik ynamy döredýär. Beýik danalaryň belleýşi ýaly, haýsy mekanda eneleriň arzuwy hasyl bolýan bolsa, diýmek, şol ýurtda asudalyk, agzybirlik, bagtyýarlyk höküm sürýändir. Çünki dünýäniň islendik künjeginde ýaşaýan eneleriň ählisiniň arzuwy çagalarynyň asuda mekanda okap, zähmet çekip, sapaly durmuşda ýaşamagy bilen baglanyşyklydyr. Bu gün biziň ýurdumyz hem dilleri dogaly eneleriň, berkarar döwlet islän parasatly gojalaryň arzuwlarynyň wysal bolan mekanydyr. Il-ýurt bähbitli, taryhy ähmiýetli wakalara gözli şaýat bolanyňda, ata Watanymyzyň ösüş-özgerişlerine mynasyp goşant goşmaga, has-da önjeýli zähmet çekmäge ruhlanýarsyň. Hoşniýetli gatnaşyklaryň täze mümkinçilikleri

Zenanlaryň dialogy: hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň Bitaraplyk derejesine esaslanýan daşary syýasaty netijeli alnyp barylýar. Döwletimiziň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan esasy ýörelgeler, ýagny ählumumy parahatçylygyň we howpsuzlygyň pugtalandyrylmagy, dünýä ýurtlary bilen dost-doganlyk gatnaşyklarynyň giňeldilmegi, dünýäde durnukly ösüşiň üpjün edilmegi Garaşsyz döwletimiziň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarydyr. Bu babatda ýurdumyz abraýly halkara guramasy bolan Birleşen Milletler Guramasy bilen üstünlikli hyzmatdaşlyk edýär. Şunuň bilen baglylykda, däp bolşy ýaly, Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlislerinde möhüm halkara meseleler boýunça ençeme gezek oňyn teklipleri öňe sürdi. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň nobatdaky 78-nji mejlisiniň açylmagynyň öňüsyrasynda geljekki döwür üçin döwletimiziň ileri tutýan garaýyşlaryny işläp taýýarlady. Öz üstüne alan halkara borçnamalaryny durmuşa geçirmegi işjeň dowam etdirýän Türkmenistanyň täze başlangyçlary syýasy-diplomatik, energetika, ekologiýa we ynsanperwer häsiýetli meseleleri öz içine alýan ählumumy ösüşiň binýatlaýyn ugurlary boýunça netijeli dialogy mundan beýläk-de çuňlaşdyrmaga gönükdiriler. Öňe sürüljek

Gözel binalary bilen görklenýän şäher

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň şanly wakalarynyň üstüni ýetiren hoş habar — 2-nji noýabrda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde paýtagtymyz Aşgabadyň «Dizaýn» ugry boýunça ÝUNESKO-nyň döredijilik şäherleriniň toruna girizilmegi buýsançly başymyzy göge ýetirdi. Mermer paýtagtymyzyň halkara jemgyýetçiligi tarapyndan dünýäniň iň gözel we tehnologik taýdan ösen şäherleriniň biri hökmünde ykrar edilip, «Dizaýn» ugurly döredijilik şäherine öwrülmegi «Aziýanyň merjeni» hasaplanýan baş şäherimiziň şan-şöhratyny ýene-de bir gezek Arşa göterdi. Biz bu gün «Gurýan döwlet gurpludyr» diýen jümläni ata Watanymyzyň mysalynda açyk-aýdyň görýäris. Çünki Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwleti gurýan, döredýän ýurt hökmünde bütin dünýäde tanalýar. Obalarymyzy, şäherlerimizi durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen Döwlet maksatnamalarynyň, şähergurluşyk-binagärlik ýörelgeleriniň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň çäklerinde eziz Diýarymyz häzirki wagtda tutuşlygyna gurluşyk meýdançasyna öwrüldi. Sanlyja ýylyň içinde paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň tanalmaz ýaly derejede ösüp-özgermegi, ýurdumyzyň dürli künjeginde täze oba-şäherleriň döremegi, dünýä ülňüle

Ýürek mährim — alajam

Geçen günleriň birinde öz işdeşlerimiz bilen bilelikde Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýine bardyk. Şonda muzeýiň içindäki gadymy mirasymyzy janlandyrýan milliliklerimize buýsanç bilen seredip, täsinliklere ser salyp duran pursadymda türkmeniň käbesi Ogulabat ejäniň nepislik bilen ören alajasynda gözüm eglendi. Şol pursat alajanyň nepis örülenini görüp, gözlerimi ondan aýryp bilmän seredip durşuma, çagalyk ýyllarym, enemli günlerim ýadyma düşdi. Ol wagtlar men on-on iki ýaşlaryndaky gulpaklyja gyzjagazdym. Mekdepde zähmet sapagynda okuwçy gyzjagazlara el işleri öwredilýän bolsa, oglanjyklara ussaçylyk bilen baglanyşykly hünärler öwredilýärdi. Şonda mugallym gyzjagazlaryň hersinden öýlerinde eneleriniň, ejeleriniň, uýalarynyň nähili el iş bilen meşgullanýandygyny sorady. Men pikirlenmän: «Mugallym, meniň enem alaja örýär, onda-da şeýle bir owadan edip örýär. Toýa gitse-de, öz ören alajalaryndan sowgatlyk alyp gidýär. Maňa-da owadan alaja örüp berdi» diýip, ýüregimi buýsançdan dolduryp, enemiň örýän owadan alajalary hakynda gürrüň berdim. Şonda mugallym meni haýran galyp diňläpdi. Garaz, şeýdip, ilkinji zähmet sapagymyz sorag-jogap alyşmak, el işlerini öwrenmek bilen geçdi. Okuwdan soň öýe gelşime, enemiň ýanyna baryp: «Ene, aý, ene, b

Alaja hakynda tymsallar

Ozalbaşda perzent ruhy ene göwresine düşende, özüne emir edenlere yüzlenip: «Men bu jenneti owazlary, jennet howalary goýup, ol ýerde nädip ýaşaýyn» diýipdir. Oňa: «Biz saňa jennetiň howasyny howalandyrjak sallançak diýip bir zat ibereris. Ol üwrelende, badyna howada jennetiň howasy howalanar. Ony üwremek üçin ak bilen gara reňk garylyp işilen sallançak bagy bolar. Ene her gezek seni sallançakda ýatyranda, onuň bir ujy elinde bolsa-da, beýleki ujy ýürek bagyna baglanandyr. Enäniň hüwdüsi jennetiň howasydyr. Ol owaz saz bolup, Adam atanyň süňňüne jan bolup bile girendir.

Teatr — syrly dünýä

Onda zenan dünýäsine mahsus sadalyk, mähribanlyk, çekinjeňlik hem hamraklyk bar. Şu asylly häsiýetleri hem onuň ýerine ýetirýän keşpleriniň janly, özüne çekiji bolmagyna oňyn täsir edýändir. Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynda doglup, şol ýerdäki 5-nji orta mekdebi tamamlan gyzyň ykbaly sungat bilen baglanýar. Ýaş zehin Türkmen döwlet medeniýet institutynyň «Folklor toparynyň ýolbaşçysy» bölümini tapawutlanan diplom bilen tamamlaýar. Tagtabazar etrap medeniýet öýünde zähmet ýoluna başlap, «Pendi nagmalary» folklor topary bilen «Aý joram» aýdymyny aýdanda, ilkinji gezek tomaşaçylara tanalyp ugraýar. Bu günki gün «Gülnabat Abdullaýewa» diýseň, tanamaýanlar az bolsa gerek. Ol indi on bäş ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda zähmet çekip, ýerine ýetirýän ajaýyp keşpleri bilen tanalýar. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly bu zenanyň durmuşynda aýratyn ýatdan çykmajak şatlykly ýyllaryň biri boldy. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk şanly toýunyň bellenilýän günlerinde zehinli artiste Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijisi bolmak bagty miýesser etdi. Golaýda bolsa oňa TÜRKSOÝ halkara guramasy tarapyndan Azerbaýjan Respublikasynyň Ba

Şirin zybanly Mahesti

Türkmen halky — beýik taryhly halk. Ol taryh şu günümize we geljege ýagty nur saçýar. Taryh diýlende, ilki bilen, beýik-beýik döwletleri dolandyran şahsyýetler ýadyňa düşýär. Şahsyýet bolup taryhda yz galdyrmak bolsa uly mertebedir. Batyrgaýlygy, dogumlylygy, talapkärligi, ýiti zehini we zenan gözelligi bilen taryhda yz goýup giden zenan şahyrlaryň biri hem Beýik Seljuk türkmenleriniň hökümdary Soltan Sanjaryň döwürdeşi Mahestidir. Mahesti edebiýat äleminde mynasyp orun tapmagy başarypdyr. Bu zenan şahyryň terjimehaly barada gaty ujypsyz maglumatlar saklanyp galypdyr. Onuň doglan ýyly we ýeri barada anyk maglumat gabat gelmeýär. Şonuň üçinem bu mesele häzire çenli jedelli bolup galýar. Taryhy maglumatlarda Mahestiniň Balhda, Hojanda, Nişapurda, Genjede doglandygy hakynda dürli maglumatlar berilýär. Alym Jöwheri Zergäriň Mahestä bagyşlap ýazan «Mahesti we Emir Ahmet» atly goşgusynda şeýle setirler bar:

Gyzym bolsa, Durna dakjak adyna...

Hepdäniň iş günleriniň biri. Duralgada durun. Ugrum hem Erkin döredijilik mekanyna tarap. Kän garaşdyrman, münmeli awtobusym hem geldi. Mündüm. Awtobusyň radiosynda «Durnalar» aýdymy ýaňlanýar: Sen sebäpli boşap galdy bile gezen ýerlermiz,Zaryn-zaryn aglaşýarlar gök asmanda durnalar...

Ömrümiň görki, Watan!

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň «Soltanbent» geňeşliginde doglan Güljemal Nazarowa-da tüýs zähmete berlen, iline-gününe, Watanyna ak ýürekden hyzmat edýän zenan. Ol döwür bilen deň gadam urýar. Güljemal on bir çaganyň biri. Kakasy Akmämmet aganyň welaýatyň Wekilbazar etrabynyň «Mekan» daýhan birleşigine işe çagyrylmagy bilen, maşgala ol ýere göçüp gaýdýar. Güljemal orta mekdebi üstünlikli tamamlandan soň, beýleki doganlary bilen birlikde kakasynyň kärende ýerinde oba hojalyk önümlerini ösdürip ýetişdirmeklige höwes bildirýär. — Kärende ýerimize gowaçadyr bugdaý ekerdik. Ýere tohum taşlanan gününden ekinlere yhlas bilen ideg ederdik. Gapdalyndan bakjadyr gök ekinleri ekmegi hem unutmazdyk. Çekilen zähmet öz miwesini eçilende, bol hasyly görüp, zähmetimiziň ýerine düşendigine begenerdik.

Güýz berekedi

Dynç alyş seýilgähiniň owadan baglarynyň arasy bilen, saralyp, ýere düşen ýapraklaryň üstünden ýuwaşja ädimläp barşyma, güýzüň mymyjak şemaly ýüzümi ýelpäp geçdi. Şol pursat şahasyndan tänip, aşaklygyna gaýyp barýan tyllaýy reňkli ýaprakda nazarym eglendi. Ony ýere gaçyrman, gapyp aldym. Aýamy dolduran ýapragyň altyn öwüşgini gözüňi gamaşdyrýardy. Bu görnüş maňa Gurbannazar şahyryň şu setirlerini ýatlatdy: Ýene güýz. Güýz bolsa saralýar ýaprak,Sary şemal ony tändirip geçýär.Çaga dogran enä meňzeş bu toprak, Topragyň üstünden ömürler geçýär.

Hurma agajy

Gündogar hurmasy subtropiki miweli agaç bolup, ol oturdylandan 3-4 ýyldan soň hasyl berip başlaýar. Ösdürilip ýetişdirilýän şertlerine baglylykda, —20°C çenli sowuga çydaýar. Hurmanyň miwesi süýji we ýokumly. Ter miwesi düzüminde 13 — 27% -e çenli gant (glýukoza) we her dürli ýokumly witaminleri saklaýar. Hurma azganlylygy, onikibarmak içegäniň ýarasyny bejermekde giňden ulanylýar. Gündogar hurmasy subtropiki ekinleriň içinde sowuga durnuklylaryň biridir. Ol, köplenç, gyşyň sowugyny hiç hili zyýan çekmän geçirýär. Hurmanyň giç, ýagny maý aýynda güllemegi bolsa ony ýazky sowuk urmadan goraýar. Şonuň üçin Gündogar hurmasy Köpetdagyň etegindäki ýerler üçin hem geljegi bar bag hasaplanýar. Bu miwe çygly subtropiklerden gelip çykandyr, çalt ösýän we tiz hasyla durýan miweli bagdyr. Şeýle-de, ýeterlik derejede suw bilen üpjün edilende, yssy, gurak şertlerde hem oňat hasyl berýär. Onuň tohumy sapmak we peýwent etmek arkaly köpeldilýär. Onuň peýwent edilişi beýleki miweli baglaryňkydan tapawutlanmaýar. Bu işler awgust aýynda geçirilýär. Hurma agajy güýçli şorlaşan we ýerasty suwlary has golaý ýerleşen ýerlerinde ösüp bilmeýär. Onuň üçin toýunsow, çygly, suw geçirijiligi oňat, ýeterlik derejede çüýrüntgisi bolan toprak amatlydyr. Şular ýaly toprakda hurma

Gözelligiň waspçysy

Gözellik dünýäni özgerdýär. Häzirki günlerde türkmen halkynyň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk şanly senesini giňden bellemäge döwlet derejesinde uly taýýarlyk görülýär. Munuň özi şahyryň ylmy garaýyşlaryny, edebi mirasyndaky, döredijiligindäki öňdebaryjy ideýalary, öwüt-nesihatlary halk köpçüligine ýetirmäge mümkinçilik döredýär.

Mähir bulagy

Mähir bulagy diýilýän düşünje her bir zenana degişli diýsem, dürs bolar diýip pikir edýärin. Çünki zenanlaryň ýüreginde üýtgeşik mähir we mähribanlyk bar. Ejemiň dür deýin sözlerinden ganan ýüregimde onuň hüwdüsiniň güýji has aýratyn orna eýe. Özümem eje bolmak bagtyndan nesibeli bolamsoň, ejemiň gadyr-gymmatyna has başgaça düşünýärin. Ak bäbejigi ilkinji gezek elime alyp, «ene» diýlen belent ada eýe bolanymda, men tolgunjymdan gözlerimi ýaşlapdym. Şonda ejem mähir bilen başymy sypasa, gaýynenem iň hoşniýetli sözlerini aýdyp, meni durmuşa hasam ruhlandyrdylar. Diýjek bolýanym, bu iki zenandan — ejemden we gaýynenemden goldaw tapan ýüregim meniň ak bäbegi bagryma basyp, onuň mynasyp perzent bolup kemala gelmegi ugrundaky ýakymly aladalar bilen gurşapdy. Posalak bäbejigimiň her bir hereketi meni çäksiz begendirýär. Onuň ilkinji ýylgyryşy, diş çykandaky şatlygy, hakykatdanam, meni has üýtgeşik duýgulara gaplady. Men özümi bagtyýar ene hasaplaýaryn. Çagany ösdürip kemala getirmekde gaýynenemiňem, mähriban ejemiňem hemaýaty juda uly. Olar maňa mydama teselli we güýç berýän mähribanlarym. Olaryň kalbyndaky mähir bir şahyryň şygryndaky: «Eneler — mähriň bulagy» diýlen parasatly sözi ýatladýar. «Gyz maşgala — kişi maşgalasy» diýilýändir. Bu nakyl bi

Ýapraklaryň üstünden ýuwaşja ädimläp...

Güýz pasly juda hysyrdyly aýlaryň biri. Güýzde kakam çöle, mallaryň güýz gyrkymyna giderdi. Mellegimizdäki ýetişen hasyly ýygnap, ony agdaryp, güýz suwuny bererdiler. Güýz aýlary, ýadyma düşýär, mallar üçin traktory dolduryp kädidir mal garpyzlaryny alardyk. Gyş üçin bede basardyk, garaz, güýz aýlarynda gyşa taýýarlyk has ýitiden duýlardy. Muňa garamazdan, tomus wagty hezil beren miwe agaçlarynyň içinde ýek-tük gizlenip galan üzümdir almalary görüp begenerdik. Nar agajynyň ýapraklary saralyp, onda galan miweler üýtgeşik gözelligi bilen saňa haýsydyr bir nakgaşyň çeken suratyny ýatladýardy. Hawa, güýzüň keşbini ýazyp gutarar ýaly däl. Ir bilen endamyňy tikenekledip geçýän sowujak şemal, asman giňişligindäki çal bulutlar, köçelerde ýeliň ugruna çarýana gaýmalaşýan sary ýapraklar — bularyň barysy güýzüň gaýtalanmajak gözelligidi hem-de tebigatyň asyrlardan aşyp gelýän kadasydy. Ýöne her dogýan Gün özüniň aýratynlygy, üýtgeşikligi, öňkülere meňzemeýänligi bilen gyzykly bolşy ýaly, her ýyl gelýän güýzleriň hem öz özboluşlylygy bar.