"Garagum" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-83, 39-96-05, 39-96-07
Email: garagum-zurnaly@online.tm

Makalalar

Göwünleri galkyndyrýan dostluk festiwaly

Daşoguz welaýatynda geçirilýän Türkmen we özbek halklarynyň dostluk festiwalynyň ikinji gününde irden welaýat kitaphanasynda iki ýurduň ýazyjy-şahyrlarynyň arasynda döredijilik duşuşygy boldy. Bu duşuşyk goňşy iki ýurduň ýazyjy-şahyrlarynyň özara pikir alyşmasyna öwrüldi, okalan goşgularda dostlugyň, watançylygyň tarypy ýetirildi. Şeýle-de Daşoguz welaýatynyň S. A. Nyýazow adyndaky etrabynyň «Altyn ýol» geňeşliginiň Delewar oba medeniýet öýünde iki goňşy ýurduň kino sungaty işgärleriniň döredijilik duşuşygy geçirildi. Görkezilen türkmen we özbek kinofilmleri tomaşaçylarda uly gyzyklanma döretdi. Iki günläp dowam edýän dostluk festiwalynyň dabaraly ýapylyşynyň bolmagy meýilleşdirilýär.

Dostluk festiwaly

Şu gün Daşoguz şäherinde Türkmen we özbek halklarynyň dostluk festiwalynyň açylyş dabarasy boldy. Irden Daşoguz şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynyň öňündäki meýdançada milli däp-dessurymyza laýyklykda myhmanlar duz-çörek we aýdym-sazly çykyşlar bilen garşylandy. Soňra festiwala gatnaşyjylar «Türkmeniň ak öýi» binasynyň foýesinde guralan iki ýurduň amaly-haşam we zergärçilik sungatynyň sergisine aýlanyp gördüler. Soňra Türkmen we özbek halklarynyň dostluk festiwalynyň açylyş dabarasy boldy. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň dostluk festiwalyna gatnaşyjylara Gutlaglary ýokary ruhubelentlik bilen garşy alyndy. Soňra iki goňşy ýurduň medeniýet we sungat ussatlarynyň bilelikdäki dostluk konserti tomaşaçylaryň göwünlerini galkyndyrdy. Festiwal öz işini dowam etdirýär.

Dostlugy berkidýän halkara festiwaly

Şu gün gadymy Lebap topragynda «Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwaly öz işini dowam etdirdi. Günüň birinji ýarymynda welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde guralan sergä tomaşa edildi. Daşary ýurtly myhmanlar sergide görkezýän işleri barada täsirli gürrüň berdiler. Olar özleriniň milli lybaslarynyň, senetçilik we amaly-haşam sungatynyň eserleriniň sergä gatnaşanlarda galdyrýan ýakymly täsirlerine buýsanýandyklaryny aýtdylar. Olar türkmen kärdeşleriniň sergä hödürlän işleriniň özlerinde uly gyzyklanma döredýändigini aýratyn nygtadylar.

Halkara festiwal dowam edýär

Şu gün «Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwaly öz işini dowam etdirýär. Oňa gatnaşyjylar Lebap welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine baryp, ýörite guralan sergä tomaşa etdiler. Sergide türkmen halkynyň hem-de dünýä halklarynyň birnäçesiniň senetçiligi, amaly-haşam sungatynyň eserleri görkezildi. Senetçiligiň görnüşleri bolan küýzegärçilik, dutar ýasamak, agaç ussaçylygy, binagärlik, zergärçilik bilen bagly gymmatly maglumatlary özünde jemleýän eksponatlar halklaryň arasyndaly medeni gatnaşyklaryň taryhy kökleriniň gadymdan gaýdýandygyny aýdyň görkezýär.

Dostlygy berkidýän milli miras

Şu gün Lebap welaýatynyň merkezi Türkmenabat şäherinde «Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwalyň açylyş dabarasy boldy. Şäherdäki «Türkmeniň Ak öýi» binasynda geçirilen bu dabaranyň başynda  hormatly Prezidentimiziň festiwala gatnaşyjylara iberen Gutlagy okaldy. Bu dabara daşary ýurtlaryň birnäçesinde wekiller gatnaşýarlar. Festiwalyň açylyş dabarasynda ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň çykyşlaryna tomaşa edildi. Myhmanlar we festiwala gatnaşýan ildeşlerimiz  «Türkmeniň Ak öýi» binasynda gurnalan ýörite sergä tomaşa etdiler.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Habarlar

1-nji awgust. Zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Hazar deňziniň kenarynda täze döwrebap «Rowaç» kottejler toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Bu toplum «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň dynç alyş-şypahana düzüminiň üstüni ýetirdi. 4-nji awgust. Zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ogly Kerimguly bilen ir säher Hazaryň kenaryna çykyp, birsellem gezelenç etdi hem-de welosipedli ýörişi amala aşyrdy, şeýle hem sport maşklaryny ýerine ýetirdi.

Ýa­zan şyg­ryň öz ýü­re­giň nag­şy­dyr

Ömür bar, ömür. Mana-mazmuna ýugranyňda sany sanalmaýar. Onuň gysgalygynyň, uzynlygynyň menzili ölçege gelenok. Zehine ýan beren şahyr ýaşaýar, ýaşaram. Şoňa berk ynanýaň. Goşgy — meniň ömrümiň manysy. Ömrümi şygra bagyşladym. Ýeke oturan pursadymam, göýä ymmat meň ýanymda ýaly, hiç haçan ýüregim gysmady. Şonuň üçinem ömrümiň şygyrsyz pursadyny tapyp bolmaz. Ömrüm — şygyr.

Şygryýet bossany

Halkyň Arkadagly zamanasynda Agzybirlik Tugy pasyrdap erkin,Synlap ganyp bilmen Watanmyň görkün,Munda öz bagtyny görüp dur her kim,Halkyň Arkadagly zamanasynda.

Şygryýet bossany

Watanym Barlygyňda bagtyýar men,Seždegähim, togabym sen,Ölmez-ýitmez dowamym sen,Ajap döwrana ýetenim,Türkmenistandyr Watanym.

Şygryýet bossany

Arkadagly Serdar bilen Arkadagyň eden işi görelde,Arkadagyň aýdan sözi ýörelge,Watanyň bagtyny her kes görende,Bilýär ýeňişlere soňsuz rowan bar,Arkadagly Serdar bilen dowam bar!

Şygryýet bossany

Watanym bar Aňrym Adam ata, aslym Oguz han,Ata Watan, Türkmenistan Garaşsyz.Başymyň täjidir hemem şöhrat-şan,Ata Watan, Türkmenistan Garaşsyz.

Şygryýet bossany

Watan Perzendiň men, sende tapdym kemaly,Sensiň seždegähim, ynanjym Watan!Her dem sypalaýar bagtyň şemaly,Goýny rahat, arka daýanjym Watan!

Şygryýet bossany

Bagtly zamana Günlere gülleýşin goşup gelendir,Halkyň Arkadagly zamanasynda.Ulus-il Watana gujak gerendir,Halkyň Arkadagly zamanasynda.

Şygryýet bossany

Ýadygärlik Irden ýaňlananda dutar owazy,|Ýatladar halkyma gyş güni ýazy,Bu gün seýran etdik ak şäherime,Guwanyp şäheriň ak säherine.

Şa serpaýlaryňyz gutly bolsun!

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň altyn güýzünde bellenilip geçilen Baş baýramymyz bolan Garaşsyzlygyň 31 ýyllyk şanly toýunyň öňüsyrasynda ildeşlerimiziň ençemesi döwlet sylaglaryna mynasyp boldy. «Işleseň il tanar» diýlişi ýaly, biziň Watanymyzda halal zähmet çekeniň gadyry bilinýär. Halal zähmet çekip, ýyllaryň dowamynda işdeşlerine, şägirtlerine görelde bolup gelýän raýatlarymyzyň Watan öňündäki hyzmatlaryna ýokary baha berilmegi «Döwlet adam üçindir!» diýen baş şygarymyzyň durmuşda amal bolýandygyny aýdyňlygy bilen görkezýär.

Ýaşlary galkyndyran döredijilik bäsleşigi

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygy mynasybetli bu şanly toýuň öňüsyrasynda «Garagum» žurnalynyň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň döredijilik bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda yglan eden «Bagtyýarlyk döwri — ylham çeşmesi» atly bäsleşiginiň jemi jemlendi. Oňa ýurdumyzyň ýokary we orta okuw mekdepleriniň talyplary, dürli pudakda zähmet çekýän ýaş hünärmenler gatnaşdylar. Edebi döredijilikde zehinli ýaşlaryň öňe saýlanmagy bilen olaryň geljekde täze-täze eserleri döredip, milli edebiýatymyzyň hazynasyny baýlaşdyrmaklaryna giň ýol açylýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýaşlaryna ýüzlenip, şeýle diýýär: «Asyrdan--asyra, nesilden-nesle geçirilip, kämil derejä ýetirilen milli ýörelgelerimizi mynasyp dowam etdirip, watansöýüjilikde, tämiz ahlaklylykda, beden we ruhy taýdan sagdynlykda ýokary derejelere ýetmelisiňiz. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe okamak, öwrenmek, döredijilikli, yhlasly zähmet çekmek bilen, eziz Watanymyzyň şan-şöhratyny, mertebesini öňküden-¬de belende götermelisiňiz». Şulardan görnüşi ýaly, ýaşlaryň okuwa, öwrenýän hünärine, zähmet çekýän işine döredijilikli çemeleşmekl

Barha rowaçlanýan ösüşli menziller

Adam hakynda döwlet tarapyndan uly aladalar edilende ömürler, ykballar görke beslenýändir. Durmuşa geçirilýän işleriň özeninde il bagtyýarlygy, ýurt asudalygy bolanynda, öýler, obalar, şäherler zamananyň zynaty bolup nur saçýandyr. Dünýä nusgalyk bolup ýaýylýan Watan meňziniň zynaty göwünleriň görki bolup lowurdaýar. Taryhyň altyn sahypalarynda tyllaýy nur saçýan döwrüň bagtyýarlygynyň öz bagtyňdygyny duýmagyň lezzeti başgadyr. Nesilleriň gül bolup açylýan bagty äleme anbar bolup ýaýylýar. Onsoň täze dogup gelýän Günüň nurana şöhleleri, asmanyň arassalygy, döwrüň ýakymy bilen sazlaşyp, janyňa aram berýär. Watan mähri bilen gurşalyp, ene topragyň ýylysyny duýup, dagyň üstünden öwüsýän arassa howadan dem almak bagtlylygyň alamaty. Sen şol bagty duýýan bolsaň, onda Watan üçin bitirmeli hyzmatlaryňa-da düşünýänsiň. Çünki ene deminde Watan waspy hüwdä öwrülýän bolsa, ata göreldesinde bu topraga gulluk etmegiň nusgalyk ýoly görünýändir. Ynsan kalbynda şineleýän Watan mukaddesligi şulardan gözbaşlydyr.

Şygryýet bossany

Dilde dessanym, Watan Döwürlere dowamat, dilde dessanym, Watan,Ömürlere hemaýat, zemin-asmanym, Watan,Gül-gujagyň sahawat, bagy-bossanym, Watan,Köşgi-eýwan ymarat, baky islänim, Watan.

Şygryýet bossany

Toprak Ylham-joşum çogan ýerler,Örküm bagly saňa toprak.Göbek ganym daman ýerler,Diýýäs mydam: «Ene toprak!».

Şygryýet bossany

Sözüm bardyr Güňle başym, düňle başym,Gözleň bilen tolgundyryp,Ýürek bilen söýen wagtyňBir ynamyň donun öpüp,Yşk merdi deý, düwle başym.