Bildirişler

Türkmenistanyň Prezidenti Kuweýt Döwletiniň Emirine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň halkynyň, Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Kuweýt Döwletiniň Emiri Şeýh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabaha Kuweýt Döwletiniň Emiri Şeýh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabahyň aradan çykmagy zerarly çuňňur gynanç hatyny ýollady. “Türkmen halky doganlyk halkyň gynanjyny paýlaşýar. Onuň Alyjenaby parasatly we öňdengörüji ýolbaşçy hökmünde, Kuweýt Döwletiniň hem-de onuň halkynyň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagy ugrunda örän uly işleri bitirdi. Onuň ýagty ýadygärliginiň häzirki we geljekki nesilleriň kalbynda baky galjakdygyna ynanýaryn” diýlip, hatda bellenilýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA Siziň Alyhezretiňizi we Türkmenistanyň halkyny ýurduňyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna ýurdumyzyň ähli künjeklerinden hem-de daşary ýurtlardan köp sanly gutlag hatlary we telegrammalar gelip gowuşýar. Gutlaglarda, hususan-da, milli Liderimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň durmuşyň ähli ulgamlarynda belent sepgitlere ýetendigi nygtalýar. Häzirki wagtda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan parahatçylyk, hoşniýetli goňşuçylyk we giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirýän döwlet hökmünde dünýä bileleşiginde uly abraýa eýedir. Hatlary iberenler döwlet Baştutanymyzy ajaýyp baýram bilen mähirli we tüýs ýürekden gutlaýarlar hem-de milli Liderimize berk jan saglyk, uzak we bagtyýar ömür, eziz Watanymyzyň rowaçlygynyň, türkmen halkynyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan köpugurly işinde egsilmez güýç-gaýrat arzuw edýärler.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA Siziň Alyhezretiňiz!

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna ýurdumyzyň baş baýramy — Garaşsyzlyk güni mynasybetli köp sanly hatlaryň we telegrammalaryň gelmegi dowam edýär. Döwlet hem-de jemgyýetçilik işgärleri, diplomatlar, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, kärhanalaryň hem-de guramalaryň ýolbaşçylary öz hatlarynda milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ägirt uly özgertmeleriň amala aşyrylýandygyny we örän uly üstünlikleriň gazanylandygyny nygtaýarlar. Türkmenistany dünýäniň ösen ýurtlarynyň hataryna çykarmak baradaky döwlet syýasatynyň netijesinde Watanymyzyň ykdysady kuwwaty yzygiderli pugtalanýar, halkymyzyň hal-ýagdaýy ýokarlanýar. Hatlary iberenler döwlet Baştutanymyzy baýramçylyk bilen tüýs ýürekden gutlaýarlar hem-de milli Liderimize berk jan saglyk, uzak ömür, mähriban Watanymyzy gülledip ösdürmegiň bähbidine ägirt uly meýilnamalaryň we maksatnamalaryň durmuşa geçirilmeginde mundan beýläk-de üstünlikleri arzuw edýärler.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli Siziň Alyhezretiňize, şeýle hem türkmen halkyna uly kanagatlanma bilen tüýs ýürekden gutlaglarymy hem-de bagtyýarlyk we abadançylyk baradaky iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli köp sanly gutlag hatlarynyň gelmegi dowam edýär. Hatlarda we telegrammalarda nygtalyşy ýaly, türkmen halky milli Lideriniň alyp barýan täzeçillik syýasaty, giň gerimli işleri netijesinde ýurdumyzyň durmuşynyň ähli ugurlarynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllygyny uly üstünliklere besleýär. Döwlet hem-de jemgyýetçilik işgärleri, diplomatlar, edaralaryň we kärhanalaryň ýolbaşçylary döwlet Baştutanymyzy umumymilli baýramçylyk bilen tüýs ýürekden gutlaýarlar hem-de berk jan saglyk, uzak ömür, ata Watanymyzyň abadançylygynyň we rowaçlygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde täze üstünlikleri arzuw edýärler.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowa

Çuňňur hormatlanylýan Prezidentimiz! Sizi Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygynyň şanly baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýarys! Size berk jan saglygyny, uzak ömür, il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli işleriňiziň hemişe rowaç bolmagyny arzuw edýäris!

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa

Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti! Sizi Türkmenistanyň milli baýramy — Garaşsyzlyk güni bilen tüýs ýürekden gutlaýarys! Gahryman Arkadagymyz, Siziň bedew bady bilen ösüşleriň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmeginiň, dünýäde parahatçylygyň hem-de dostlugyň pugtalandyrylmagynyň hatyrasyna öňe sürýän beýik başlangyçlaryňyzyň elmydama rowaç bolmagyny arzuw edýäris!