Bildirişler

Türkmenistanyň Prezidenti Moldowa Respublikasynyň Prezidentini ýurduň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Moldowa Respublikasynyň Prezidenti hanym Maýa Sandua hem-de onuň üsti bilen ýurduň ähli dostlukly halkyna Moldowa Respublikasynyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny ýollady. “Garaşsyzlyk ýyllarynda Siziň ýurduňyzyň syýasy, ykdysady we durmuş ulgamlarynda ýeten üstünliklerini hem-de döwletlerimiziň arasynda emele gelen ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ýokary derejesini bellemek bizi guwandyrýar. Türkmenistanyň we Moldowanyň döwletara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de giňeltmäge we ösdürmäge ygrarly bolmagy iki halkyň bähbitlerine doly laýyk gelýändigine berk ynanýaryn” diýip, milli Liderimiz Gutlagynda belleýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň Premýer-ministrini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkymyzyň we Hökümetiň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan jenap Ismail Sabri Ýaakoba Malaýziýanyň Premýer-ministri wezipesine girişmegi mynasybetli gutlaglaryny iberdi. Milli Liderimiz Gutlagynda ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň mundan beýläk-de dürli ugurlar boýunça yzygiderli ösdüriljekdigine ynam bildirdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Nikaragua Respublikasynyň Prezidentini diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy bilen gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkymyzyň we Hökümetiň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Nikaragua Respublikasynyň Prezidenti Hose Daniel Ortega Saawedra we ýurduň ähli halkyna iki ýurduň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Milli Liderimiz Gutlagynda biziň döwletlerimiziň arasyndaky gatnaşyklaryň birek-birege hormat goýmak we deňhukuklylyk ýörelgelerine esaslanýandygyny hem-de ösüşe we abadançylyga gönükdirilendigini, Türkmenistanyň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmäge gyzyklanma bildirýändigini tassyklap, gatnaşyklaryň iki ýurduň bähbitlerine mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

P.A.Gurýewa «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady» diýen hormatly ady dakmak hakynda Türkmen sportunyň halkara abraýyny belende götermekde bitiren uly hyzmatlaryny, okuw-türgenleşik işlerinde aýratyn tapawutlanandygyny, 2021-nji ýylda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orny eýeländigini hem-de gazanan ýokary netijelerini nazara alyp, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby Polina Aleksandrowna Gurýewa «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady» diýen hormatly ady dakmaly.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

A.A.Saryýewi Türkmenistanyň «Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin» diýen ordeni bilen sylaglamak hakynda Garaşsyz Türkmenistanyň sport abraýyny ýokarlandyrmaga we dünýä ýaýmaga, ýurdumyzda sporty ösdürmäge, türkmen sportunyň inçe tälimlerini we nusgalyk ýollaryny ýaş nesillere öwretmäge, halkara sport ýaryşlarynda üstünlikli çykyş edip, ýeňiji bolan we baýrakly orunlary eýelän türgenleri taýýarlamaga goşan aýratyn şahsy goşandyny, döwlet we jemgyýetçilik işlerinde gazanan uly üstünliklerini hem-de köp ýyllaryň dowamynda çeken halal we göreldeli zähmetini nazara alyp, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Türkmenistanyň Ýokary sport ussatlygy mekdebiniň agyr atletika bölüminiň tälimçi-mugallymy Ahmet Akmuradowiç Saryýewi Türkmenistanyň «Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin» diýen ordeni bilen sylaglamaly.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen sportuny ýokary derejelere çykarmaga, halkara sport ýaryşlarynda Türkmenistana wekilçilik edip, ýurdumyzyň sport ulgamynda gazanan ýokary netijelerini dünýä ýaýmaga, sport abraýyny belende götermäge, ýaşlaryň sporta bolan höwesini artdyrmaga goşan şahsy goşandyny hem-de 2021-nji ýylda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda gazanylan ýokary üstünlikleri nazara alyp, Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan: — Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Türkmenistanyň Ýokary sport ussatlygy mekdebiniň agyr atletika bölüminiň tälimçi-mugallymy Artur Pawlowiç Emirýana sport ýaryşlarynda ýeňiji bolup, baýrakly orunlary eýelän türgenleri taýýarlandygy göz öňünde tutulyp, oňa 2021-nji ýylda öndürilen, ak reňkli “Toyota Camry” kysymly ýeňil awtoulagy;

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda ýeňiş gazanan ýurdumyzyň milli ýygyndy toparynyň agzalaryna Şa serpaýlarynyň gowşurylmagy mynasybetli Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň bilelikde geçiren hoşallyk maslahatyna gatnaşyjylaryň ýüzlenmesi

Çuňňur hormatlanylýan belent mertebeli Prezidentimiz! Siziň parasatly baştutanlygyňyzda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň sport ulgamynyň taryhyna täze sahypalar ýazylýar. Bu ösüşli zamanada ykballaryny sporta baglan ýaşlarymyz sebit we halkara derejedäki ýaryşlarda ata Watanymyzyň sport abraýyny mynasyp gorap, watansöýüjiligiň, gaýduwsyzlygyň, hakyky ussatlygyň ajaýyp nusgasyny görkezýärler. Sizi mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy giňden we dabaraly bellenilýän «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylda türkmen sportunyň taryhyndaky şatlykly waka — agyr atletika boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň türgeni, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby Polina Gurýewanyň Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde geçirilen ХХХII tomusky Olimpiýa oýunlarynda Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyza mynasyp wekilçilik edip, baýrakly orny eýelemegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýarys.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

H.S.Rejepmyradow hakynda Hajymuhammet Saparmuhammedowiç Rejepmyradowy Türkmenistanyň energetika ministri wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň energetika ministriniň orunbasary wezipesinden boşatmaly.

Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orna mynasyp bolan Türkmenistanyň milli ýygyndy toparyna

Türkmenistanyň sport wekiliýetiniň agzalary! Mähriban türgenler!

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Çarymyrat Hywalyýewiç Purçekow Türkmenistanyň energetika ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadyldy. * * *