Bildirişler

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Karary

Balkan welaýatynyň Bereket etrabynda döredilen täze ilatly ýere şäherçe derejesini bermek we oňa at dakmak hakynda Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak boýunça giň gerimli özgertmeler durmuşa geçirilýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa

Onuň Alyhezreti,Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň prezidenti jenap Serdar Berdimuhamedowa Hormatly jenap Prezident!

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna mähirli gutlaglar

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyna Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň başlangyjy boýunça «2023-nji ýyl — Parahatçylygyň kepili hökmünde dialogyň halkara ýyly» atly Kararnamany biragyzdan kabul etmegi, şeýle hem Arkadagly Serdarymyza «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşanynyň gowşurylmagy mynasybetli gutlag hatlary we telegrammalary gelip gowuşýar. Bu şanly wakalar ýurdumyzyň halkara giňişlikde ynsanperwerlik ýörelgelerini berkarar edýändiginiň, onuň parahatçylyk dörediji mümkinçilikleriniň barha artýandygynyň ýene bir beýany boldy. Gutlaglarda, hususan-da, daşary syýasat ulgamynda uly, oňyn tejribe toplan döwlet Baştutanymyzyň Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň halkara abraýyny mundan beýläk-de ýokarlandyrmak, ýurdumyzyň öňe sürýän parahatçylykly başlangyçlaryny ilerletmek üçin yzygiderli tagalla edýändigi bellenilýär. Arkadagly Serdarymyzyň ählumumy gün tertibiniň möhüm meseleleriniň deňeçer çözgütlerini işläp taýýarlamaga dahylly oňyn başlangyçlary dünýä bileleşiginiň giň ykrarnamasyna eýe bolýar.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisindäki çykyşy

(2022-nji ýylyň 9-njy dekabry) Hormatly mejlise gatnaşyjylar!

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Karary

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç BERDIMUHAMEDOWY «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglamak hakynda Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna esaslanýan parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasaty üstünlikli amala aşyrylýar. Ata-babalarymyzdan miras galan bitaraplyk ýörelgelerine ygrarly ýurdumyz dünýä döwletleri we halkara guramalar bilen deňhukukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny has-da ösdürýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Türkmenistanyň Katar Döwletinde (Doha şäheri) ilçihanasyny açmak hakynda Türkmenistan bilen Katar Döwletiniň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, karar edýärin:

Türkmenistanyň Prezidenti Indoneziýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Indoneziýa Respublikasynyň Prezidenti Joko Widodo we ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen Indoneziýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutanymyz ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň birek-birege hormat goýmaga, deňhukuklylyga hem-de özara ynanyşmaga esaslanýandygyny belläp, Türkmenistanyň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýändigini nygtady we döwletara hyzmatdaşlygyň bilelikdäki tagallalaryň netijesinde iki halkyň bähbidine mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdi.

Resmi habarlar

Beýik ata-babalarymyzyň bize wesýet eden rehimdarlyk we ynsanperwerlik ýörelgelerini goldanyp, türkmen jemgyýetiniň hem-de her bir maşgalanyň agzybirligini we bitewüligini has-da pugtalandyrmak maksady bilen, şeýle hem Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow “Iş kesilenleriň Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli günäsini geçmek hakynda” Permana gol çekdi. Günäsi geçilen raýatlar mundan beýläk azatlykdan mahrum etmek görnüşindäki esasy jeza çäresini çekmekden boşadyldy. * * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hem-de olara hünär derejelerini bermek hakynda «Kazyýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 25-nji, 54-nji, 72-nji, 73-nji we 83-nji maddalaryna laýyklykda, karar edýärin:

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda «Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, karar edýärin: