Bildirişler

Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNESKO-nyň Baş direktoryny gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Baş direktory hanym Odre Azulä Türkmenistanyň bu gurama agza bolmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. “Soňky ýyllarda bilelikde köp işler ýerine ýetirildi, medeni we ynsanperwer ugurda, taryhy mirasy gorap saklamak babatynda oňyn tejribe toplandy. Türkmenistan geljekde hem ÝUNESKO bilen işjeň hyzmatdaşlygy dowam eder” diýip, döwlet Baştutanymyz hatynda belledi.

Resmi habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Muhammetnur Muhammetberdiýewiç Öwezow, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky (Aktau şäheri) konsuly wezipesinden boşadyldy. * * *

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Mahaçkala şäherindäki awtomobillere ýangyç guýujy beketde bolup geçen partlamanyň adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getirendigi zerarly gynanç hatyny iberdi. Döwlet Baştutanymyz şu agyr pursatda gurban bolanlaryň ähli dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan ýürekden gynanjyny, medet beriji sözlerini beýan etdi, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklaryny dileg etdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Russiýa Federasiýasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Mahaçkala şäherindäki awtomobillere ýangyç guýujy beketde bolup geçen partlamanyň adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getirendigi zerarly gynanç hatyny iberdi. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna we ýakynlaryna Halk Maslahatynyň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan ýürekden gynanjyny we medet beriji sözlerini, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Koreýa Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýola kakasy Ýun Gi Çžunyň aradan çykmagy zerarly gynanç hatyny iberdi. Döwlet Baştutanymyz şu agyr pursatda Koreýa Respublikasynyň Prezidentine we onuň maşgala agzalaryna ýürekden duýgudaşlygyny bildirdi hem-de medet beriji sözlerini beýan etdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýola kakasy Ýun Gi Çžunyň aradan çykmagy zerarly gynanç hatyny iberdi. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy şu agyr pursatda Koreýa Respublikasynyň Prezidentine we maşgala agzalaryna ýürekden duýgudaşlygyny bildirdi we medet beriji sözlerini beýan etdi.

Hormatly Prezidentimiz Balkan welaýatyndan Aşgabada gaýdyp geldi

Türkmenbaşy — Aşgabat, 14-nji awgust (TDH). Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda birnäçe gün zähmet rugsadynda bolandan soň, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyza dolanyp geldi. Döwlet Baştutanymyz Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menziline gelip, bu ýerden Aşgabada ugrady.

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Prezidenti hanym Draupadi Murmua we Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri Narendra Modä hem-de ýurduň ähli halkyna Hindistan Respublikasynyň milli baýramy — Garaşsyzlyk güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. «Türkmenistan bilen Hindistan Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine uly gyzyklanma bildirýäris, şeýle hem özara hormat goýmak, düşünişmek we ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýan dostlukly hem-de birek-birege peýdaly gatnaşyklarymyzy has-da kämilleşdirmäge ygrarlydygymyzy beýan edýäris. Ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň netijeli kämilleşdirilmeginiň halklarymyzyň abadançylygyna oňyn täsirini ýetirjekdigine berk ynanýaryn» diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Türkmenistanyň Prezidenti Koreýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýola Koreýa Respublikasynyň milli baýramy — Azat ediş güni mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. «Ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklara ýokary baha berýäris hem-de bu gatnaşyklaryň Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň halklarynyň bähbidine mundan beýläk-de ösdüriljekdigine we pugtalandyryljakdygyna berk ynanýarys» diýip, döwlet Baştutanymyz hatynda belledi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Hindistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Prezidenti hanym Draupadi Murmua, Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri Narendra Modä hem-de ýurduň ähli halkyna Hindistan Respublikasynyň milli baýramy — Garaşsyzlyk güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. «Türkmenistan bilen Hindistan Respublikasynyň arasynda ýyllaryň dowamynda emele gelen gatnaşyklara ýokary baha berýäris» diýip, Gahryman Arkadagymyz belledi we köpugurly hyzmatdaşlygyň geljekde hem iki ýurduň halklarynyň bähbitlerine ösdüriljekdigine ynam bildirdi.