Bildirişler

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna Täze ýyl gutlaglary

Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, ýurdumyzyň raýatlary döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowy “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” şygary astynda geçjek täze, 2023-nji ýyl mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýarlar. Gutlag hatlarynda milli buýsanjymyzy artdyrýan döredijiligiň, watançylygyň we ynsanperwerligiň belent ýörelgeleri esasynda Türkmenistanyň bedew bady bilen ösüşiň täze belentliklere tarap ynamly öňe barýandygy nygtalýar. Milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda Watanymyzy kuwwatly döwlete öwürmäge gönükdirilen maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Hatlary we telegrammalary iberenler hormatly Prezidentimizi Täze ýyl baýramy bilen tüýs ýürekden gutlap, berk jan saglyk, uzak ömür, bagt, Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzy mundan beýläk-de ösdürmäge, halkymyzyň abadançylygyny pugtalandyrmaga gönükdirilen köptaraply işinde egsilmez güýç-gaýrat arzuw edýärler. Ýetip gelýän Täze ýyl bilen döwlet Baştutanymyzy Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa gutladylar.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Täze ýyl baýramy mynasybetli dynç gününi geçirmek hakynda Ýurdumyzyň ilatynyň Täze ýyly dabaraly belläp geçmegi we oňat dynç almagy üçin oňaýly şertleri döretmek maksady bilen, şeýle hem Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasynyň 2-nji bölegine laýyklykda, karar edýärin:

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Karary

2023-nji ýyly «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýip yglan etmek hakynda

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Ahal welaýatynyň Arkadag şäherindäki binalaryň we desgalaryň açylyş dabarasyny ýokary derejede guramaçylykly geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň açylyş dabarasyny ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk topary döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy. (TDH)

Resmi habarlar

Türkmen elektrik energiýasyny daşary ýurtlara ibermek baradaky meýilnamalary ýerine ýetirmek, şeýle hem Türkmenistan bilen Owganystanyň arasynda elektrik energetikasy pudagynda alnyp barylýan hyzmatdaşlygy dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň “Türkmenenergo” döwlet elektroenergetika korporasiýasyna Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Kararlaryna laýyklykda, Türkmenistandan Owganystana elektrik energiýasyny ibermek barada Owganystanyň “Da Afghanistan Breshna Sherkat” kompaniýasy bilen baglaşan şertnamalarynyň möhletini uzaltmak we iberilýän elektrik energiýasynyň möçberini, bahalaryny kesgitlemek barada goşmaça ylalaşyklary baglaşmaga ygtyýar berildi. Energetika ministrligine Adalat ministrligi bilen bilelikde Karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçalary Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri bir aý möhletde taýýarlamak hem-de Ministrler Kabinetine bermek tabşyryldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna mähirli gutlaglar

Hormatly Prezidentimiziň adyna Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine «Arkadag şäheri» adynyň dakylmagy mynasybetli gutlag hatlary we telegrammalar gelip gowuşýar. Gutlaglary iberenler, hususan-da, Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy esasynda gurulýan şäheriň hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda amala aşyrylýan özgertmeler bilen berk baglanyşyklydygyny hem-de Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň uly üstünlikleriniň, öňegidişlikleriniň aýdyň subutnamasydygyny nygtaýarlar. Hatlary iberenler döwlet Baştutanymyzy şanly waka mynasybetli mähirli we tüýs ýürekden gutlaýarlar hem-de hormatly Prezidentimize berk jan saglyk, uzak ömür, mähriban halkymyzyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan asylly işlerinde üstünlikleri arzuw edýärler. Hormatly Prezidentimizi Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlarynyň adyndan Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa gutlady.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

«Türkmenistanyň at gazanan artisti» diýen hormatly ady dakmak hakynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe medeniýet we sungat işgärleri yhlasly hem-de tutanýerli zähmeti bilen ýurdumyzda gazanylýan ägirt uly üstünlikleri we ösüşleri, döwletimiziň dünýädäki belent at-abraýyny ýokary derejede wasp etmäge, amala aşyrylýan özgertmeleriň many-mazmunyny giňden açyp görkezmäge uly goşant goşýarlar.

Resmi habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow “Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Polat Halymberdiýewiç Çörliýew Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy. * * *

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Karary

Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine şäher derejesini bermek we oňa at dakmak hakynda Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň döwletlilik binýadynyň berkemegine, ykdysady kuwwatynyň has-da artmagyna, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna, Watanymyzy mundan beýläk-de beýik ösüşlere ýetirmäge gönükdirilen uzak möhletleýin iri maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Arkadagly Serdarymyzyň pähim-paýhasa esaslanýan oýlanyşykly içeri we daşary syýasatynyň netijesinde Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda amala aşyrylýan beýik işlere, ajaýyp özgertmelere, eziz Diýarymyzyň her gününi bezeýän ajaýyp wakalara halkymyz tüýs ýürekden guwanýar hem-de buýsanýar.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Karary

Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde gurlan bilim, saglygy goraýyş, medeniýet edaralaryna we sungat binasyna türkmen halkynyň görnükli şahsyýetleriniň atlaryny dakmak hakynda Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň hem-de etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça Milli maksatnamasy» üstünlikli durmuşa geçirilýär.