Bildirişler

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň bilelikdäki maslahatyny jemgyýetçilik wekilleriniň gatnaşmagynda geçirmek hakynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe merdana ata-babalarymyzyň parasatly wesýetlerine we asylly ýörelgelerine eýerip hem-de türkmen halkynyň döwleti dolandyrmakda toplan taryhy tejribesine daýanyp, döwletiň we jemgyýetiň durmuşyna degişli wajyp meseleleri jemgyýetçilik wekilleriniň gatnaşmagynda ara alyp maslahatlaşmak, Garaşsyz Watanymyzda ýetilen sepgitleri, halkymyzyň agzybirligini we jebisligini has-da berkitmek, milli demokratiýany ösdürmek boýunça gazanan üstünliklerimizi täze derejelere ýetirmek maksady bilen, şeýle hem Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 801-nji maddasyna laýyklykda, karar edýärin:

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki Karary

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň işiniň bes edilmegi we kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaranyň bir palatadan ybarat bolan Türkmenistanyň Mejlisine öwrülmegi bilen bagly meseleler hakynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň Halk Maslahatyny döretmek, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň işini bes etmek we kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edarany bir palatadan ybarat bolan Türkmenistanyň Mejlisine öwürmek bilen bagly Türkmenistanyň Konstitusiýasyna — Esasy Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek boýunça teklipleri işläp taýýarlamak we umumylaşdyrmak maksady bilen, karar edýär:

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Karary

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek bilen bagly teklipleri işläp taýýarlamak hem-de umumylaşdyrmak boýunça konstitusion topary döretmek we onuň düzümini tassyklamak hakynda Milli döwlet gurmak we dolandyrmak meselelerinde toplanan baý taryhy tejribämize daýanmak bilen, şeýle hem Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döwlet häkimiýet edaralarynyň ulgamyny has-da kämilleşdirmek, döwrüň talaplaryna laýyk getirmek, Türkmenistanyň Konstitusiýasyna — Esasy Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek boýunça teklipleri işläp taýýarlamak we umumylaşdyrmak maksady bilen, karar edýär:

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar Berdimuhamedowa Siziň Alyhezretiňiz, hormatly Serdar Gurbangulyýewiç!

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, doganym Gurbanguly Berdimuhamedowa Täze, 2023-nji ýylyň ýetip gelmegi mynasybetli Size hem-de Türkmenistanyň halkyna iň gowy arzuwlarymy ýollaýaryn, şeýle-de Siziň täze ýyl mynasybetli iberen gutlagyňyz üçin tüýs ýürekden hoşallygymy bildirýärin.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar Berdimuhamedowa Täze ýyl mynasybetli tüýs ýürekden arzuwlarymyzy kabul ediň!

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna Täze ýyl gutlaglary

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň adyna «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» şygary astynda geçýän täze, 2023-nji ýyl mynasybetli ýurdumyzyň ähli künjeginden we daşary ýurtlardan gutlag hatlarynyň gelmegi dowam edýär. Hatlary we telegrammalary iberenler hormatly Prezidentimiziň alyp barýan parasatly syýasaty netijesinde ýetip gelen ýylyň ösüş ýolundaky täze üstünliklere, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň belent sepgitlerine beslenjekdigine ynam bildirýärler. Döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden gutlaglaryny Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ý.Serýaýew, Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi H.Amannazarow, Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi S.Pälwanow, Türkmenistanyň Italiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi T.Kömekow, Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi M.Işangulyýew, Türkmenistanyň Gruziýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi D.Muratow, Türkmenistanyň Saud Arabystany Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi O.Çaryýew, Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi A.Gurbanow, Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi S.Garajaýew, Türkmenistanyň Fransiýa Respublika

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar Berdimuhamedowa Sizi Täze ýyl baýramçylygy bilen gutlaýaryn.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna Täze ýyl gutlaglary

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyna Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli köp sanly gutlag hatlarynyň we telegrammalaryň gelip gowuşmagy dowam edýär. Olarda ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly gadam urýan ýurdumyzyň içeri we daşary syýasatynyň halkara jemgyýetçilikde giň goldawa eýe bolýandygy nygtalýar. Döwlet Baştutanymyzyň sebit we ählumumy meseleler boýunça öňe sürýän başlangyçlary, tutuş adamzadyň abadançylygyna gönükdirilen tagallalary Watanymyzyň dünýäde Bitaraplyk, gyzyklanma bildirýän ýurtlar bilen netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine ygrarly döwlet hökmünde eýeleýän ornuny pugtalandyrýar. Hatlary iberenler hormatly Prezidentimize berk jan saglyk, uzak ömür, türkmen halkynyň nurana geljeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw edip, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen 2023-nji ýylda döredijiligiň we ösüşiň ýolunda beýik ýeňişleriň gazanyljakdygyna ynam bildirýärler. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy bilim ministri G.Ataýewa, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň rektory B.Orazdurdyýewa, Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektory N.Myratnazarowa, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň rektory B.Atamanow, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň rektory A.Gapurow, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň rektory E.Aýdogdyýew, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-t

Resmi habar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleri ylmy taýdan esaslandyrmak, ýurdumyzyň ykdysadyýetine, ylym-bilim, lukmançylyk we medeniýet ulgamlaryna ylmyň gazananlaryny ornaşdyrmak, halkymyzyň taryhyny, medeniýetini, sungatyny, dilini, edebiýatyny ylmy esasda öwrenmek hem-de ýokary derejeli hünärmenleri we ylmy işgärleri taýýarlamak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2023-nji ýylda ylmyň ugurlary boýunça aspirantura, doktorantura kabul ediljek aspirantlaryň, doktorantlaryň hem-de alymlyk derejelerine dalaşgärlige hasaba alynjak dalaşgärleriň, kliniki ordinatura kabul ediljek ordinatorlaryň sany tassyklanyldy. (TDH)