Bildirişler

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararlary

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny» ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işleri has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, «Türkmenaragatnaşyk» agentligine Türkmenistanda radioýaýradyş toruny giňeltmek üçin zerur bolan FM radioýaýradyjy enjamlaryny satyn almak, gurnamak we işe girizmek barada Awstriýa Respublikasynyň «Heidelberger Druckmaschinen Eastern Europe GmbH» kompaniýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi. * * *

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA Siziň Alyhezretiňize hem-de dostlukly türkmen halkyna Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli iň gowy arzuwlarymy we tüýs ýürekden gutlaglarymy ibermegi özüm üçin uly hormat saýýaryn.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Abdulla Muhammetgeldiýewiç Geldiýew Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi. ***

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň dykgatyna

Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň on ikinji maslahaty 2020-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda sagat 9:00-da Türkmenistanyň Mejlisiniň binasynda geçiriler. Deputatlary bellige almak 2020-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda sagat 8:00-da başlanar.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlag

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli tunis halkynyň adyndan we hut öz adymdan tüýs ýürekden gutlaglarymy hem-de Siziň Alyhezretiňize berk jan saglyk we bagt baradaky, Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa mundan beýläk-de öňegidişlik we gülläp ösüş baradaky iň gowy arzuwlarymy beýan etmek meniň üçin uly hormatdyr.

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň senagat işgärlerine

Hormatly senagat işgärleri! Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda giňden bellenilip geçilýän Senagat işgärleriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Size berk jan saglyk, uzak ömür, Garaşsyz Watanymyzyň milli ykdysadyýetini pugtalandyrmak, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak, ýurdumyzy senagat taýdan ösen döwletleriň hataryna goşmak ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa senagat işgärleriniň ýüzlenmesi

Mertebesi belent Prezidentimiz! Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň at-abraýynyň, mertebesiniň, şan-şöhratynyň tutuş älemde belende galýandygyna halkymyzyň begenjiniň, buýsanjynyň çägi ýokdur. Bu abraýyň, üstünligiň Siziň ýurdumyzy döwrebap özgertmek barada alyp barýan pähim-paýhasa ýugrulan maksatnamalaryňyzyň hem-de daşary ýurtlar bilen dostlukly, hoşniýetli gatnaşyklary ösdürmeklige berýän biçak uly ünsüňiziň, öňe sürýän dünýä ähmiýetli syýasatyňyzyň netijesinde gazanylýandygyny diňe bir türkmen halkymyz däl-de, eýsem, tutuş dünýä jemgyýeti ykrar edýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlag

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA Siziň Alyhezretiňiz!

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Myrat Sapardurdyýewiç Arabowy “Halkbank” paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy wezipesine saýlamak hakynda “Halkbank” paýdarlar täjirçilik bankynyň paýdarlarynyň umumy ýygnagynyň 2020-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda çykaran 1-nji Karary tassyklanyldy. * * *

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlag

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA Jenap Prezident!