Bildirişler

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Lot №1 — Halkara talaplara laýyk gelýän durmuş-wajyp derman serişdelerini satyn almak. Lot №2 — Halkara talaplara laýyk gelýän lukmançylyk harytlaryny we reagentleri satyn almak.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot № 1 — «Lukmançylyk enjamlary» önümçilik birleşigi üçin lukmançylyk kislorod ballonlaryny satyn almak. Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky 2021-nji ýyl boýunça halkara standartlara laýyklykda düzülen maliýe hasabatlarynyň halkara auditini geçirmek boýunça açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga degişli ygtyýarnamasy bolan, dünýäniň ösen ýurtlarynda hasaba alnan öňdebaryjy we tejribeli kompaniýalar çagyrylýar. Bäsleşigiň degişli resminamalaryny Aşgabat şäheriniň Türkmenistanyň Gahrymany A.Nyýazow şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Döwlet ösüş bankynyň edara binasyndan alyp bilersiňiz.

«Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky 2021-nji ýyl üçin maliýe hasabatlylygynyň halkara audit barlagyny geçirmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga halkara auditor kompaniýalary çagyrylýar. Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar:

«Türkmenhimiýa» döwlet konserni «Balkanabat» ýod zawodynyň önümçilikde ulanylmaýan desgalaryny, binalaryny we beýleki emläklerini söküp aýyrmak boýunça ygtybarly potratçyny saýlap almak üçin bäsleşik yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 132-nji jaýynda ýerleşýän «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň Maýa goýumlary we düýpli gurluşyk müdirliginde bellenen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin arzalar şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy aşakdaky hünärler boýunça ökde hünärli dalaşgärleri işe çagyrýar:

1. Gyýanlyda işlemek üçin amallar boýunça inžener. Bildirilýän talaplar:

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10100342 — Aşgabat şäherindäki we «Burun» meýdançasyndaky edara jaýlaryny kanselýar harytlary bilen üpjün etmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 26-njy ýanwaryna, sagat 24:00-a çenli. Bäsleşige gatnaşmak üçin arzalar 10-njy ýanwara, sagat 24:00-a çenli kabul edilýär.

Daşoguz welaýat häkimligi «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki Milli maksatnamasyna» laýyklykda Daşoguz şäherinde 600, S.A.Nyýazow adyndaky etrapda 420 orunlyk orta mekdepleriň, Köneürgenç şäherinde 200, Köneürgenç etrabynyň Derýalyk geňeşliginiň Derýalyk obasynda 200 orunlyk medeniýet öýleriniň binalaryny gurmak üçin potratçylary seçip-saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan ýerli edara-kärhanalar çagyrylýar. Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar:

Daşoguz welaýat häkimligi Türkmenistanyň Prezidentiniň «Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynda täze, döwrebap şäherçäni gurmak hakynda» Kararyna laýyklykda, etrapda gurulýan täze, döwrebap şäherçede gurulmaly 200 orunlyk medeniýet öýüniň binasynyň gurluşygy üçin potratçylary seçip-saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan ýerli edara-kärhanalar çagyrylýar. Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar:

Hormatly ýolagçylar!

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy tarapyndan Täze ýyl baýramy mynasybetli Aşgabat şäherinde jemgyýetçilik awtobuslarynyň şäheriçi ugurlar boýunça 2021-nji ýylyň 31-nji dekabrynda sagat 6:00-dan 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda sagat 2:00-a çenli hyzmat etjekdigini, şeýle hem 2021-nji ýylyň 31-nji dekabrynda we 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda tölegsiz ýolagçy gatnawlarynyň ýola goýuljakdygyny Siziň dykgatyňyza ýetirýär.