Bildirişler

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10104746 — Ýokary basyşly suwy gysyp ýygnaýjy sistema üçin harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 14-nji awgustyna, sagat 17:00-a çenli. Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: moez.sdouga@eni.com, aleksey.butenko@eni.com we viktoriya.nurberdiyeva@eni.com) ibermelidir.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot № 50 — «Lukmançylyk enjamlary» önümçilik birleşigine saglygy goraýyş edaralary üçin lukmançylyk serişdelerini satyn almak. Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

«Türkmenhimiýa» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär

«Türkmenhimiýa» döwlet konserni, bäsleşik toparynyň adyndan Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyň çäginde benzini, suwuklandyrylan gazy, kükürtsizlendirilen dizel ýangyjyny saklamak üçin ammarlar toplumynyň taslamasyny düzmek we onuň gurluşygy üçin potratçyny seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar:

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

1. LOT № 22. «Daşoguzwelaýatagyzsuw» birleşiginiň garamagyndaky agyz suw bölümleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi açyk bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi ministrlikde we Pensiýa gaznasynda awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ulgamyny döretmek we ulgamyň işini awtomatlaşdyrmak üçin zerur bolan tehniki şertleri hem-de tehniki ýumşy taýýarlamak boýunça açyk bäsleşik yglan edýär Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler doly ady, hukuk salgysy, hasaba alnan ýeri, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip, 2022-nji ýylyň 1-nji awgustyna çenli bellenen nusgadaky ýüztutmalary tabşyrmalydyrlar.

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10106332 — 7 dýumlyk guýy sütünleri bilen üpjün etmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 5-nji awgustyna, sagat 17:00-a çenli. Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: moez.sdouga@eni.com, aleksey.butenko@eni.com we viktoriya.nurberdiyeva@eni.com) ibermelidir.

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň buýurmagynda halkara bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň buýurmagynda Daşoguz welaýatyndaky Şasenem suwaryş akabasynyň täze hanasyny hem-de suw howdanynyň taslama we gurluşyk işleri boýunça maslahat beriş hyzmatlaryny ýerine ýetirmek, tehniki gözegçiligi amala aşyrmak üçin halkara maslahat beriji edarany saýlap almak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýynda ýerleşýän Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär. Haýyşnamalar 2022-nji ýylyň 19-njy awgustyna çenli kabul edilýär.

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi halkara bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň buýurmagynda Daşoguz welaýatyndaky Şasenem suwaryş akabasynyň suwuň syzylmagyna garşy örtükli, uzynlygy 100,2 kilometrden ybarat, sekuntda 60 kub metre çenli geçirijilik ukyby bolan täze hanasyny hem-de umumy göwrümi 90 million kub metr bolan suw howdanyny gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýynda ýerleşýän Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär. Haýyşnamalar 2022-nji ýylyň 19-njy awgustyna çenli kabul edilýär.

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi 2025-nji ýylda Ýaponiýanyň Osaka şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýän «EKSPO — 2025» atly Bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek we gurmak barada halkara bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige teklipleri bermegiň möhleti 2022-nji ýylyň 25-nji iýuly, sagat 18:00-a çenli. Bäsleşigiň resminamalaryny şu salgydan alyp bilersiňiz:

Türkmenistanyň «Senagat» paýdarlar täjirçilik banky hasabynda duran binany isleg bildirýän ýuridik şahslara we telekeçilere satmak üçin bäsleşik yglan edýär

Satyljak bina Ahal welaýatynyň Sarahs şäheriniň Şeýdaýy köçesiniň 3-nji jaýynda ýerleşýär. Ol 2 gatdan ybarat bolup, 1997-nji ýylda gurlan, umumy meýdany 350,30 inedördül metrdir. Bina degişli ýer böleginiň meýdany 9 825 inedördül metr. Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän taraplar tekliplerini şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 iş gününiň dowamynda aşakdaky salga ibermelidirler: