Bildirişler

Balkan welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

Balkan welaýat häkimligi «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän, kuwwatlylygy bir gije-gündiziň dowamynda 35 000 kub metr bolan deňiz suwuny süýjediji desgasyna, Türkmenbaşy etrabynda ýerleşýän, kuwwatlylygy bir gije-gündiziň dowamynda 50 000 kub metr bolan deňiz suwuny süýjediji desgasyna we Awaza etrabynda ýerleşýän, kuwwatlylygy bir gije-gündiziň dowamynda 70 000 kub metr bolan lagym suwlaryny biologik arassalaýjy desgasyna gerek bolan himiki reagentleri we reaktiwleri üçin üpjün edijini saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edýär LOT №1 — «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän, kuwwatlylygy bir gije-gündiziň dowamynda 35 000 kub metr bolan hem-de Türkmenbaşy etrabynda ýerleşýän, kuwwatlylygy bir gije-gündiziň dowamynda 50 000 kub metr bolan deňiz suwuny süýjediji desgalar we Awaza etrabynda ýerleşýän, kuwwatlylygy bir gije-gündiziň dowamynda 70 000 kub metr bolan lagym suwlaryny biologik arassalaýjy desga üçin himiki reagentleri we reaktiwleri satyn almak.

«Türkmenhimiýa» döwlet konserni, bäsleşik toparynyň adyndan, konserniň merkezi edarasynda hem-de garamagyndaky edara-kärhanalarda awtomatlaşdyrylan maglumatlar binýadyny döretmek, şeýle-de sanly tehnologiýalara esaslanýan awtomatlaşdyrylan ulgamy ornaşdyrmak işleriniň toplumlaýyn taslamasyny düzmek we durmuşa geçirmek boýunça tehniki ýumşy taýýarlamak üçin bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 132-nji jaýynda ýerleşýän «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň merkezi edarasyna gelip: — gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk ýagdaýyny, rekwizitlerini görkezmek bilen, bäsleşige gatnaşmak üçin ýazmaça arza bermeli;

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot № 36 — Lebap welaýat Deri-wenerologiýa hassahanasy üçin lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak. Lot № 37 — «Lukmançylyk enjamlary» önümçilik birleşigine saglygy goraýyş edaralarynyň lukmançylyk enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň buýurmagynda Aşgabat şäherinde 500 orunlyk Halkara onkologiýa ylmy-kliniki merkeziniň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär. Haýyşnamalar 2022-nji ýylyň 10-njy iýunyna çenli kabul edilýär.

Aşgabat şäher häkimligi Döwletmämmet Azady köçesiniň 7-nji salgysynda ýerleşýän 5-nji, Nurmuhammet Andalyp köçesiniň 256-njy salgysynda ýerleşýän 3-nji saglyk öýleriniň edara binalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin potratçylary saýlap-seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşyjylaryň ýüztutmalary 2022-nji ýylyň 14-nji maýyna çenli kabul edilýär. Töleg hasaplaşygy işler ýerine ýetirilenden soň geçirilýär. Bäsleşik şu ýylyň 21-nji maýynda geçirilýär.

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10102416 — Meýdan gulluklary üçin saglygy goraýyş enjamlary bilen doly üpjün edilen «Tiz kömek» awtoulagyny satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 20-nji maýy, sagat 24:00-a çenli. Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: natalya.gurdova@eni.com we karamat.reimbayeva@eni.com) ibermelidir.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot № 35 — Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Parahat geňeşliginiň çäginde gurulýan oba saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak. Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10103485 — sorujy (nasos) agregatlaryň ikisini we wyşka desgasyndaky nebit işleri üçin iki ýyllyk ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 20-nji maýyna, sagat 17:00-a çenli. Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: bahar.nuriyeva@eni.tm we Karamat.Reimbayeva@eni.com) ibermelidir.

«Türkmenhimiýa» döwlet konserni bäsleşik toparynyň adyndan Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Guwlymaýak şäherçesinde ýaşaýyş jaý toplumynyň gurluşygy üçin potratçyny seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar: — gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk derejesini, rekwizitlerini görkezmek bilen, bäsleşige gatnaşmak üçin ýazmaça arza bermek;

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Aşgabat şäheriniň Köpetdag şaýolunyň demirgazyk tarapynda «Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň aýlawly çapuw ýodasynyň daş-töwereginden bölünip berlen 309,83 gektar ýer böleginde ekilen bag nahallaryny suwarmak üçin damjalaýyn suwaryş ulgamyny gurmak boýunça potratçyny saýlap almak maksady bilen öň yglan edilen bäsleşigiň möhletini uzaldýar

Ähli gyzyklanýan ýerli guramalar, kärhanalar we telekeçiler tassyklanylan tehniki tabşyrygy almak üçin Bilim ministrligine ýüz tutup bilerler we öz tekliplerini 2022-nji ýylyň 30-njy apreline, sagat 16:00-a çenli iberip bilerler. Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 104-nji jaýy.