Bildirişler

Aşgabat şäher häkimligi şäheriň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň ugrundaky 28 sany eskalatory düýpli abatlamak boýunça potratçylary saýlap-seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşyjylaryň ýüztutmalary 2022-nji ýylyň 6-njy iýulyna çenli kabul edilýär. Bäsleşik 2022-nji ýylyň 14-nji iýulynda geçirilýär.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça öň yglan edilen bäsleşikleriň möhletini uzaldýar

Lot № 14 — Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň täze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak. Lot № 15 — Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşliginiň täze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10104743 — Ýokary basyş bilen suw ýygnaýjy sistema zerur bolan harytlary satyn almak üçin bäsleşik yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 12-nji iýulyna, sagat 23:00-a çenli. Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar, bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: natalya.gurdova@eni.com we Karamat.Reimbayeva.@eni.com) ibermelidir.

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10104290 — Geofiziki gözlegleri (karotaž) geçirmek üçin önümçilik guýularyny gurallar, olaryň çalşylýan bölekleri we ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 27-nji iýunyna, sagat 17:00-a çenli. Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar, bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: Vepa.Nepesov@eni.com we moez.sdouqa@eni.com) ibermelidir.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot № 40 — Ýokanç keseller merkezleri müdiriýeti üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak. Lot № 41 — Ahal welaýat köpugurly hassahanasynyň lukmançylyk enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot № 47 — Lebap welaýatynyň Saýat etrap hassahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak. Lot № 48 — Lebap welaýatynyň Dänew etrap hassahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi ulag we kommunikasiýa pudagynyň işgärleri üçin Daşoguz şäherinde ähli amatlyklary bolan 4 gatly, 32 öýli 4 sany hem-de 4 gatly, 24 öýli 8 sany ýaşaýyş jaýynyň taslamasyny düzmek, olary ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy aşakdaky hünär boýunça ökde hünärli dalaşgärleri işe çagyrýar

Gyýanly obasynda işlemek üçin hünärmen (maliýe amallary boýunça işlemek). Bildirilýän talaplar:

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Lot №38 — Halkara Saglyk merkezleri müdiriýetiniň lukmançylyk enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny, lukmançylyk sarp ediş serişdelerini hem-de saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak. Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, bäsleşik resminamalarynyň toplumyny almaly.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Lot №39 — Saglygy goraýyş ätiýaçlandyryşy boýunça derman serişdelerini satyn almak. Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, bäsleşik resminamalarynyň toplumyny almaly.