Bildirişler

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot № 62 — Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de sarp ediş serişdelerini satyn almak. Lot № 63 — «Lukmançylyk enjamlary» önümçilik birleşigi üçin lukmançylyk sarp ediş serişdelerini hem-de reagentleri satyn almak.

Raýatlaryň we edara-kärhanalaryň dykgatyna

Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy size 2022-nji ýylyň oktýabr aýyndan başlap, 2023-nji ýyl üçin ätiýaçlandyryşyň aşakdaky hökmany görnüşleri boýunça ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşmagyň zerurdygyny ýatladýar: — Awtomobil ulag serişdeleriniň eýeleriniň (gatnadyjylaryň) üçünji taraplaryň öňündäki raýat-hukuk jogapkärçiliginiň hökmany döwlet ätiýaçlandyrmasy.

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti garamagyndaky teleradio edaralaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça potratçyny saýlap almak üçin bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin gurluşyk-gurnama işlerini alyp barmaga, ýyladyş-sowadyş we beýleki gerekli enjamlary getirip, gurnamaga tejribesi bolan ýerli kompaniýalar çagyrylýar. Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar:

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmagynda Baş baýdak meýdançasynyň durkuny täzelemek üçin bäsleşik yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär. Haýyşnamalar 2022-nji ýylyň 21-nji oktýabryna çenli kabul edilýär.

Balkan welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

Balkan welaýat häkimligi welaýat Düýpli gurluşyk dolandyryş edarasynyň buýurmagynda sanawa goşulan döwletimiziň merkezleşdirilen düýpli maýa goýumlarynyň hasabyna we Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, gurluşygy haýal depginde alnyp barylýan desgalaryň hem-de inženerçilik ulgamlarynyň gurluşygynyň depginini güýçlendirmek maksady bilen, täze potratçylary seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär Bäsleşige gatnaşmaga Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan edara-kärhanalar çagyrylýar.

Hormatly raýatlar!

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky şanly Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň raýatlaryna erkin pul serişdelerini amatly şertlerde ýerleşdirmek üçin «Garaşsyzlygyň ýalkymy» atly täze möhletli goýumyny hödürleýär. Bu möhletli goýum ýyllyk 8% bilen 6 (alty) aý möhlete we ýyllyk 11% bilen 12 (on iki) aý möhlete açylýar, goýumyň iň az möçberi 1 000 (bir müň) manat bolup, aňryçäk möçberi çäklendirilmedik. Pul serişdeleri nagt görnüşinde kabul edilýär we goýumyň üsti doldurylmaýar, şeýle hem göterimler her aýda hasaplanyp tölenýär.

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi halkara bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň buýurmagynda Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky ilçihanasynyň işgärleri üçin Daşkent şäherinde 12 öýli ýaşaýyş jaýynyň taslamasyny düzmek hem-de ony ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýynda ýerleşýän Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi halkara bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň buýurmagynda Täjigistan Respublikasynyň Hatlon welaýatynyň Dusti etrabynyň Ergeş Sultanow daýhan birleşiginde 540 orunlyk Magtymguly adyndaky umumybilim berýän orta mekdebiň binasynyň (binalar toplumynyň ) taslamasyny düzmek we gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýynda ýerleşýän Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Hormatly işewürler!

Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky sizi hasaplaryňyzy döwrebap we ýönekeý usulda dolandyrmaga mümkinçilik berýän «Menzilara bank hyzmaty» ulgamyndan peýdalanmaga çagyrýar Bu hyzmat ulgamy size ýurdumyzyň islendik künjeginden internete birikdirilen enjam arkaly tölegleriňizi geçirmäge, hasaplaryňyzyň galyndysyny barlamaga we olaryň göçürmesini almaga, karzlaryň, depozitleriň töleg tertibini görmäge hem mümkinçilik berer. Şeýle-de özbaşdak karz serişdelerine gözegçilik edip, bank bilen onlaýn tertipde habarlaşyp hem-de dürli görnüşli bank amallaryny ýerine ýetirip bilersiňiz.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot № 59 — Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkeziniň lukmançylyk enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak. Lot № 60 — Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň Gulmaç şäherçesinde täze gurulýan saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.