Bildirişler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar Berdimuhamedowa Täze ýyl mynasybetli tüýs ýürekden arzuwlarymyzy kabul ediň!

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna Täze ýyl gutlaglary

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň adyna «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» şygary astynda geçýän täze, 2023-nji ýyl mynasybetli ýurdumyzyň ähli künjeginden we daşary ýurtlardan gutlag hatlarynyň gelmegi dowam edýär. Hatlary we telegrammalary iberenler hormatly Prezidentimiziň alyp barýan parasatly syýasaty netijesinde ýetip gelen ýylyň ösüş ýolundaky täze üstünliklere, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň belent sepgitlerine beslenjekdigine ynam bildirýärler. Döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden gutlaglaryny Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ý.Serýaýew, Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi H.Amannazarow, Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi S.Pälwanow, Türkmenistanyň Italiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi T.Kömekow, Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi M.Işangulyýew, Türkmenistanyň Gruziýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi D.Muratow, Türkmenistanyň Saud Arabystany Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi O.Çaryýew, Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi A.Gurbanow, Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi S.Garajaýew, Türkmenistanyň Fransiýa Respublika

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar Berdimuhamedowa Sizi Täze ýyl baýramçylygy bilen gutlaýaryn.

Resmi habar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleri ylmy taýdan esaslandyrmak, ýurdumyzyň ykdysadyýetine, ylym-bilim, lukmançylyk we medeniýet ulgamlaryna ylmyň gazananlaryny ornaşdyrmak, halkymyzyň taryhyny, medeniýetini, sungatyny, dilini, edebiýatyny ylmy esasda öwrenmek hem-de ýokary derejeli hünärmenleri we ylmy işgärleri taýýarlamak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2023-nji ýylda ylmyň ugurlary boýunça aspirantura, doktorantura kabul ediljek aspirantlaryň, doktorantlaryň hem-de alymlyk derejelerine dalaşgärlige hasaba alynjak dalaşgärleriň, kliniki ordinatura kabul ediljek ordinatorlaryň sany tassyklanyldy. (TDH)

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna Täze ýyl gutlaglary

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyna Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli köp sanly gutlag hatlarynyň we telegrammalaryň gelip gowuşmagy dowam edýär. Olarda ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly gadam urýan ýurdumyzyň içeri we daşary syýasatynyň halkara jemgyýetçilikde giň goldawa eýe bolýandygy nygtalýar. Döwlet Baştutanymyzyň sebit we ählumumy meseleler boýunça öňe sürýän başlangyçlary, tutuş adamzadyň abadançylygyna gönükdirilen tagallalary Watanymyzyň dünýäde Bitaraplyk, gyzyklanma bildirýän ýurtlar bilen netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine ygrarly döwlet hökmünde eýeleýän ornuny pugtalandyrýar. Hatlary iberenler hormatly Prezidentimize berk jan saglyk, uzak ömür, türkmen halkynyň nurana geljeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw edip, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen 2023-nji ýylda döredijiligiň we ösüşiň ýolunda beýik ýeňişleriň gazanyljakdygyna ynam bildirýärler. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy bilim ministri G.Ataýewa, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň rektory B.Orazdurdyýewa, Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektory N.Myratnazarowa, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň rektory B.Atamanow, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň rektory A.Gapurow, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň rektory E.Aýdogdyýew, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-t

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar Berdimuhamedowa Siziň Alyhezretiňizi hem-de Türkmenistanyň halkyny täze, 2023-nji ýyl mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistanyň Premýer-ministrine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri Narendra Modä ejesi Hiraben Modiniň aradan çykandygy zerarly gynanç hatyny iberdi. Döwlet Baştutanymyz şu agyr pursatda Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministrine we onuň maşgala agzalaryna ýürekden duýgudaşlygyny bildirdi hem-de medet beriji sözlerini beýan etdi.

Resmi habarlar

Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalarynyň önümçilik kuwwatlyklaryny netijeli peýdalanmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine pagta süýüminiň dürli görnüşlerini senagat taýdan gaýtadan işlemek üçin Dokma senagaty ministrligine pagta süýüminiň dürli görnüşleriniň bellenilen möçberini degişli bahalardan ýerlemäge ygtyýar berildi. * * *

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna Täze ýyl gutlaglary

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň adyna Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli köp sanly gutlag hatlary we telegrammalar gelip gowuşýar. Olarda hormatly Prezidentimiziň içeri we daşary syýasatynyň halkara bileleşigiň giň goldawyna eýe bolýandygyny, Türkmenistanyň sebit we ählumumy meseleler boýunça öňe sürýän başlangyçlarynyň Bitaraplyk ýörelgelerine üýtgewsiz ygrarlydygyny, ähli ýurtlar bilen dostlukly gatnaşyklary saklaýan döwlet hökmünde dünýäde eýeleýän ornuny has-da pugtalandyrýandygyny, ýurdumyzyň dünýä medeniýetiniň ösüşine hem-de halkara gatnaşyklarda özara ynanyşmagyň berkidilmegine işjeň gatnaşýandygyny doly derejede görkezýändigi bellenilýär. Gutlaglary iberenler hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa berk jan saglyk, uzak ömür, türkmen halkynyň nurana geljegi ugrunda alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw edýärler hem-de «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen 2023-nji ýylyň hem döredijiligiň we ösüşiň ýolunda täze üstünliklere beslenjekdigine ynam bildirýärler. Hormatly Prezidentimizi Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň işgärleriniň adyndan M.Çakyýew, G.Akmämmedow, A.Atamyradow, A.Kösäýew, H.Hudaýgulyýew, D.Saburow gutladylar.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna Täze ýyl gutlaglary

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyna ýetip gelen täze, 2023-nji ýyl mynasybetli köp sanly gutlag hatlary we telegrammalar gelip gowuşýar. Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri, edaralaryň, kärhanalaryň ýolbaşçylary öz gutlaglarynda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» şygary astynda geçýän ýylda Türkmenistanyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň täze belentliklerine ýetjekdigine ynam bildirýärler. Gutlaglary iberenler döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, uzak ömür, Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň, bütin dünýäde parahatçylygy pugtalandyrmagyň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw edýärler. Hormatly Prezidentimizi Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygy T.Mälikow, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň başlygy G.Hanberdiýewa, Adalatçynyň diwanynyň işgärleriniň adyndan Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil Ý.Gurbannazarowa, Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň işgärleriniň adyndan Ý.Nuryýew, Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň başlygy M.Açilowa, Ylymlar akademiýasynyň prezidenti A.Aşirow tüýs ýürekden gutladylar.