Bildirişler

Daşoguz welaýat häkimligi welaýatda gurulmagy meýilleşdirilýän suw geçirijileriň 28,13, lagym geçirijileriň 36,7, awtomobil ýollarynyň 19,86 we elektrik geçirijileriň 90,977 kilometrini gurmak üçin potratçylary seçip-saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan ýerli edara-kärhanalar çagyrylýar. Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar:

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy aşakdaky hünär boýunça ökde hünärli dalaşgärleri işe çagyrýar:

Aşgabat şäherinde işlemek üçin menejer (maliýe hyzmatlary boýunça). Bildirilýän talaplar:

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot № 51 — Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahana üçin lukmançylyk enjamlaryny we lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak. Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça öň yglan edilen bäsleşikleriň möhletini uzaldýar

Lot № 14 — Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň täze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak. Lot № 15 — Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşliginiň täze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Daşoguz welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

Daşoguz welaýat häkimligi Türkmenistanyň Prezidentiniň «Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynda täze ýaşaýyş jaý we desgalar toplumyny gurmak hakynda» Kararyna laýyklykda S.A.Nyýazow adyndaky etrapda guruljak täze ýaşaýyş jaý we desgalar toplumynda saglyk merkeziniň, 240 orunlyk çagalar bagynyň, 600 orunlyk umumybilim berýän orta mekdebiň gurluşyk işlerini ýerine ýetirmek üçin potratçylary seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan ýerli edara-kärhanalar çagyrylýar.

Gökdepe etrap alyjylar jemgyýetiniň önümçilik-söwda birleşiginiň müdiriýeti Gökdepe şäheriniň A.Annanyýazow köçesiniň ugrunda ýerleşýän «Ak bazaryň» durkuny täzelemek hem-de enjamlaşdyrmak üçin harytlar bilen üpjün edijileri we potratçylary saýlap-seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige degişli işleri amala aşyrmaga ygtyýarnamasy bolan we Türkmenistanda bellige alnan döwlet eýeçiligine degişli däl kärhanalar, guramalar we telekeçiler gatnaşyp bilerler. Eger önüm (hyzmatlar, işler) ýurduň çäginde öndürilen (ýerine ýetirilen) bolsa, bäsleşige gatnaşmazdan ozal harydyň nyrhnamasy Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde seredilmelidir.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot № 50 — «Lukmançylyk enjamlary» önümçilik birleşigine saglygy goraýyş edaralary üçin lukmançylyk serişdelerini satyn almak. Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10104746 — Ýokary basyşly suwy gysyp ýygnaýjy sistema üçin harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 14-nji awgustyna, sagat 17:00-a çenli. Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: moez.sdouga@eni.com, aleksey.butenko@eni.com we viktoriya.nurberdiyeva@eni.com) ibermelidir.

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

1. LOT № 22. «Daşoguzwelaýatagyzsuw» birleşiginiň garamagyndaky agyz suw bölümleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

«Türkmenhimiýa» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär

«Türkmenhimiýa» döwlet konserni, bäsleşik toparynyň adyndan Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyň çäginde benzini, suwuklandyrylan gazy, kükürtsizlendirilen dizel ýangyjyny saklamak üçin ammarlar toplumynyň taslamasyny düzmek we onuň gurluşygy üçin potratçyny seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar: