Bildirişler

«Ilat ýazuwy — 2022» bäsleşigi

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy bilen bilelikde «2022-nji ýylda Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwyna bagyşlanan iň gowy nyşan (emblema) we iň gowy şygar» atly öň yglan edilen bäsleşigiň möhletini uzaldýar Bäsleşige fiziki şahslar (Türkmenistanyň raýatlary we ýurdumyzyň çäginde ýaşaýan beýleki adamlar), şeýle hem Türkmenistanyň çäginde bellige alnan, eýeçiligiň görnüşine garamazdan, ähli ýuridik şahslar gatnaşyp bilerler.

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi öň yglan edilen bäsleşigiň möhletini uzaldýar

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň buýurmagynda Aşgabat şäherinde jemgyýetçilik tertibine kömek berýän gözegçilik nokatlarynyň binalarynyň 20-sini gurmak boýunça öň yglan edilen bäsleşigiň möhletini uzaldýar Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Hormatly raýatlar!

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» DEK-niň «Döwletenergogözegçilik» kärhanasy Siziň ýaşaýyş jaýlaryňyzda elektrik howpsuzlygynyň kadalarynyň berjaý edilmegi barada şulary ýatladýar: — birnäçe elektrik enjamlaryny bir wagtyň özünde bir elektrik paýlaýjy nokada (rozetka) birikdirmek gadagan;

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

1. LOT № 595. Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Asudalyk geňeşliginiň Göwdeşe obasynyň ýaşaýyş jaýlarynyň elektrik üpjünçiliginiň gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10093556 — ýük göteriji enjamlary barlamak we kepillendirmek boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek üçin (2 ýyllyk açyk şertnama) bäsleşik yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 23-nji dekabryna, sagat 17:00-a çenli. Gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: toyli.geldynazarov@eni.tm we moez.sdouga@eni.tm) ibermelidir.

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10093787 — Buraw dolotalary bilen üpjün etmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 11-nji ýanwaryna, sagat 17:00-a çenli. Gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: moez.sdouga@eni.tm we aleksey.butenko@eni.tm) ibermelidir.

«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugy halkara bäsleşigi yglan edýär

«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugy programma üpjünçiliklerini we maglumat telekommunikasiýa serişdelerini barlamak we sertifikatlaşdyrmak hem-de programma üpjünçiligini barlamak üçin programmalary, serwerleri, kompýuter enjamlaryny, goşmaça zerur bolan enjamlary satyn almak we ornaşdyrmak boýunça halkara bäsleşigi yglan edýär Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, bäsleşigiň resminamalar toplumyny almaly.

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy bäsleşik yglan edýär

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10093487 — ýörite maksatly ulag serişdeleri bilen üpjün etmek (kranlar we awtoýükleýjiler) boýunça bäsleşik yglan edýär Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 28-nji dekabryna, sagat 17:00-a çenli.

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

49. LOT № 532. Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Amul şäherçesindäki gurluşygy alnyp barylýan köp gatly ýaşaýyş jaý toplumyna barýan awtoulag ýolunyň gurluşyk işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

1. LOT № 197. Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň resmi internet saýtynyň binýadynda «hasabat tabşyrmak» sahypasyny döretmek, statistiki hasabatlary tabşyrmagy tapgyrlaýyn elektron görnüşe geçirmek üçin ýörite programma üpjünçiligini we zerur bolan tehniki enjamlary satyn almak.