Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň buýurmagynda Aşgabat şäherinde jemgyýetçilik tertibini goramaga kömek berýän 20 sany gözegçilik nokadynyň jaýyny gurmak boýunça öň yglan edilen bäsleşigiň möhletini uzaldýar

23 Oktýabr 2020

77

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär. Haýyşnamalar şu ýylyň 13-nji noýabryna çenli kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy.

Beýleki bildirişler