Hormatly ildeşler!

23 Oktýabr 2020

111

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi resmi internet saýtyndaky «Türkmenistanyň ilatynyň iş bilen üpjünçiligi» atly sahypanyň hyzmatyndan peýdalanmaga çagyrýar

Bu sahypanyň üsti bilen kärhanalar, edaralar we guramalar, şeýle hem aýry-aýry fiziki şahslar — hususy telekeçiler özlerinde bar bolan boş iş orunlary, olar üçin zerur bolan hünärmenler, işçiler baradaky maglumatlary ýerleşdirip, gyzyklanýanlaryň, iş gözleýänleriň dykgatyna ýetirip hem-de olaryň arasyndan özlerine laýyk gelýänlerini saýlap-seçip alyp bilerler. Iş gözleýän raýatlar bolsa hünärine laýyklykda bar bolan boş iş orunlary baradaky maglumatlar bilen tanyşmak mümkinçiligine eýe bolarlar.

Beýleki bildirişler