Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa senagat işgärleriniň ýüzlenmesi

19 Oktýabr 2020

59

Mertebesi belent Prezidentimiz!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň at-abraýynyň, mertebesiniň, şan-şöhratynyň tutuş älemde belende galýandygyna halkymyzyň begenjiniň, buýsanjynyň çägi ýokdur. Bu abraýyň, üstünligiň Siziň ýurdumyzy döwrebap özgertmek barada alyp barýan pähim-paýhasa ýugrulan maksatnamalaryňyzyň hem-de daşary ýurtlar bilen dostlukly, hoşniýetli gatnaşyklary ösdürmeklige berýän biçak uly ünsüňiziň, öňe sürýän dünýä ähmiýetli syýasatyňyzyň netijesinde gazanylýandygyny diňe bir türkmen halkymyz däl-de, eýsem, tutuş dünýä jemgyýeti ykrar edýär.

Beýleki bildirişler