Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

13 Oktýabr 2020

79

1. LOT № 491.

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gullugyň merkezi edarasy bilen garamagyndaky edaralaryň arasynda elektron resminamalar dolanyşygynyň bir bitewi ulgamyny döretmek hem-de taýýarlanmagy meýilleşdirilýän döwlet sanawynyň bir bitewi elektron ulgamynyň kompýuter programmasyny işe girizmek üçin enjamlary satyn almak.

Beýleki bildirişler