Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

12 Oktýabr 2020

88

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna umumymilli baýram — Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli, köp sanly gutlag hatlarynyň hem-de telegrammalaryň gelmegi dowam edýär.

Hatlary iberenler milli Liderimizi baýramçylyk bilen tüýs ýürekden gutlaýarlar hem-de döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, uzak ömür, ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine ägirt uly meýilnamalary we maksatnamalary durmuşa geçirmekde mundan beýläk-de üstünlikleri arzuw edýärler.

Beýleki bildirişler