Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararlary

5 Dekabr 2022

163

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 27 ýyllygy mynasybetli halkara ähmiýetli çäreleri ýokary derejede geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine Aşgabat şäherinde 2022-nji ýylyň 11-nji dekabrynda “Dialog — parahatçylygyň kepili” atly halkara maslahatyň guramaçylykly we ýokary derejede geçirilmegini üpjün etmek tabşyryldy.

* * *