Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

1 Dekabr 2022

33

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Magtymguly daýhan birleşiginiň çäginde bölünip berlen ýer böleklerinde ekilen baglary bökdençsiz suwarmak maksady bilen täze gazylan dik guýudan çykýan suwy damjalaýyn suwaryş ulgamyna eltmek üçin suw geçirijisini çekmek boýunça açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän taraplar degişli maglumatlary Döwlet ösüş bankyndan iş günleri sagat 9:00-dan 18:00-a çenli alyp bilerler. Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Beýleki bildirişler