Hormatly raýatlar!

1 Dekabr 2022

36

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 27 ýyllyk baýramy mynasybetli, ýurdumyzyň raýatlaryna erkin pul serişdelerini amatly şertlerde ýerleşdirmek üçin «Bitaraplyk — buýsanjymyz, bagtymyz» atly täze möhletli goýumy hödürleýär.

Bu möhletli goýum ýyllyk 11 göterim bilen 1 (bir) ýyl möhlete açylýar, goýumyň iň az möçberi 1000 (bir müň) manat bolup, aňryçäk möçberi çäklendirilmedikdir. Goýuma pul serişdeleri nagt we aýlyk zähmet haky geçirilýän «Altyn asyr» bank kartynyň üsti bilen nagt däl görnüşinde kabul edilip bilner.

Beýleki bildirişler