Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi aşakdaky lot boýunça bäsleşik yglan edýär

1 Dekabr 2022

27

Lot №1 — kagyz önümlerini satyn almak.

Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar:

Beýleki bildirişler