Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

1 Dekabr 2022

23

Lot № 66 — Döwlet Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy üçin anyklaýyş we sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot № 67 — Aşgabat şäheriniň 7-nji saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Beýleki bildirişler