Türkmen-türk paýdarlar täjirçilik banky 2022-nji ýylyň maliýe netijeleri boýunça halkara standartlara laýyklykda düzülen maliýe hasabatynyň audit barlagyny geçirmek boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

19 Noýabr 2022

31

Bäsleşige gatnaşmaga degişli ygtyýarnamasy bolan eýeçiligiň dürli görnüşindäki kärhanalar we guramalar, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalary çagyrylýar.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänleriň teklipleri şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda aşakdaky salgy boýunça kabul edilýär.

Beýleki bildirişler