Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky 2022-nji ýylyň maliýe netijeleri boýunça halkara standartlara laýyklykda garaşsyz audit barlagyny geçirmek maksady bilen halkara bäsleşik yglan edýär

18 Noýabr 2022

27

Bäsleşige isleg bildirýänleriň teklipleri şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynda kabul edilýär.

Bäsleşik boýunça degişli resminamalary bankyň merkezi edarasyndan alyp bilersiňiz.

Beýleki bildirişler