Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky “Maşgala” bank kartynyň hyzmatlaryny hödürleýär

9 Noýabr 2022

31

«Maşgala» bank karty müşderiniň «Altyn asyr» bank kartynyň hasabynda bar bolan serişdelerden peýdalanmaga mümkinçilik berip, maşgala agzalaryna, şeýle-de 7 ýaşdan uly çagalara:

— ýurdumyzyň çäginde başga şäherlere dynç almaga we syýahata gidenlerinde, olary pul serişdeleri bilen üpjün etmek üçin;

Beýleki bildirişler