Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmagynda Baş baýdak meýdançasynyň durkuny täzelemek üçin öň yglan edilen bäsleşigiň möhletini uzaldýar

9 Noýabr 2022

27

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2022-nji ýylyň 22-nji noýabryna çenli kabul edilýär.

Beýleki bildirişler