Aşgabat şäher Baş bilim müdirligi bäsleşik yglan edýär

3 Noýabr 2022

36

Aşgabat şäher Baş bilim müdirligi garamagyndaky bilim edaralarynyň ýyladyş-sowadyş ulgamynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin zerur bolan gurluşyk materiallaryny we enjamlary (plastik turba, metal turba, lenolium, dürli reňkli emal boýaglary, suwly emulsiýa, suw ölçeýji enjam, elektrik toguny ölçeýji enjam, ýyladyş-sowadyş üçin fankoiller, ýyladyş ulgamynyň registri, sowadyjy, elektrik plitalar, suw gyzdyryjy enjamlar, sowadyjy şkaf, ýangyn germewi (toplum)) satyn almak üçin potratçylary saýlap-seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary şäher Baş bilim müdirliginden alyp bilersiňiz.

Beýleki bildirişler