Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen işleri geçirmek we harytlary satyn almak boýunça öň yglan edilen bäsleşikleriň möhletini uzaldýar

3 Noýabr 2022

30

Lot № 61 — Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Aşgabat şäheriniň Ata Gowşudow köçesiniň 58-nji jaýynda ýerleşýän köne fiziologiýa binasynyň durkuny täzelemek üçin düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek.

Lot № 62 — Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahana üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Beýleki bildirişler