Lebap welaýat häkimligi Dänew etrabynyň çäginde guruljak döwrebap «Çagalar dünýäsi» medeni dynç alyş merkeziniň gurluşyk-gurnama işleri üçin hem-de daşary ýurtlardan attraksion enjamlaryny satyn almak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

25 Oktýabr 2022

44

Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar:

— bäsleşige gatnaşmak üçin edaranyň doly salgysy, hasaplaşyk hasabatlary, ýazmaça ýüztutmasy zerur;

Beýleki bildirişler