«Türkmenhimiýa» döwlet konserni, bäsleşik toparynyň adyndan Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Gyýanly şäherçesindäki ýaşaýyş jaý toplumynyň gurluşygy üçin potratçyny seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

15 Oktýabr 2022

53

Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar:

— gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk derejesini, rekwizitlerini görkezmek bilen, bäsleşige gatnaşmak üçin ýazmaça arza bermek;

Beýleki bildirişler