Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

12 Oktýabr 2022

50

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bank kart ulgamynda «MasterCard» halkara töleg ulgamynyň galtaşykly (EMV) we galtaşyksyz hyzmatlaryny synag etmek hem-de sertifikatlaşdyrmak işlerini geçirmek boýunça açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän taraplar degişli resminamalary bankyň merkezi edarasyndan her gün sagat 9:30-dan 17:00-a çenli alyp bilerler. Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Beýleki bildirişler