Aşgabat şäher häkimligi şäheriň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň ugrundaky 28 sany eskalatory aýryp, täzesini goýmak üçin potratçylary saýlap-seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

6 Oktýabr 2022

86

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary şäher häkimliginden alyp bilersiňiz.

Bäsleşik şu ýylyň 4-nji noýabrynda geçirilýär.

Beýleki bildirişler